Ansvarsfullhet i upphandlingen | Om FPA | FPAGå till innehållet

Riktlinjer

I början av 2020 fattade FPA:s ledningsgrupp beslut om att inleda beredningen av strategiska riktlinjer för upphandlingen som en del av arbetet med att omsätta FPA:s nya strategi i praktiken. De strategiska riktlinjerna för upphandlingen ligger på samma nivå som FPA:s fyra delstrategier och tillsammans förverkligar de här fem helheterna FPA:s strategi. Ansvarsfullhet har valts som genomgående tema för de strategiska riktlinjerna för upphandlingen. Syftet med arbetet var att fastställa målen för upphandlingarna, de strategiska åtgärderna och centrala prestanda, dvs. personalens och organisationens kompetens, sakkunskap och kunskapsnivåer på FPA-nivå. De strategiska riktlinjerna för upphandlingen bereddes av en arbetsgrupp som konsulterade dem som arbetar med olika slag av upphandling.

FPA:s mission och vision för upphandlingen berättar om verksamhetens syfte och vad man vill uppnå i framtiden. De skapar en grund utifrån vilken de strategiska riktlinjerna för upphandlingen fastställs. Missionen för upphandlingen är ”Vi arbetar kundorienterat, ansvarsfullt och interaktivt för att våra upphandlingar ska säkerställa att FPA:s mål uppnås”. Visionen för upphandlingen är ”Vi hör till föregångarna inom ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara och effektiva upphandlingar.”

För att nå målen för framtiden fastställde arbetsgruppen sju strategiska riktlinjer för upphandlingen, 20 utvecklingsåtgärder som härleddes ur riktlinjerna samt 22 indikatorer för hela upphandlingen.

Code of conduct

Folkpensionsanstaltens (FPA) verksamhet grundar sig på följande värderingar: respekt för individen, kompetens, samverkan och nytänkande. Vi förväntar oss att våra produkt- och tjänsteleverantörer förstår dessa värderingar och förbinder sig att iaktta dem.

Ansvarsfullhet är ett viktigt element i FPA:s strategi och verksamhet. FPA främjar en hållbar utveckling genom att måna om kundernas, personalens och miljöns välbefinnande samt om ekonomisk hållbarhet i sin verksamhet. Vi vill försäkra oss om att också de produkter och tjänster som vi upphandlar har producerats under socialt ansvarsfulla och miljömässigt hållbara förhållanden.

De etiska riktlinjerna utgör ett minimikrav som alla våra leverantörer ska uppfylla när de samarbetar med oss.

Läs mer

Vad tycker du om sidan?