Svar på begäran om utredning

Om du får en begäran om utredning om studieframgången kan du svara i MittFPA i punkten Meddela förändringar.

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut blanketten Svar på begäran om utredning om studieframgången OT 28Lr (pdf). Posta blanketten och bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Om du studerar utomlands 

Varför har dina studier inte framskridit tillräckligt?

Redogör i ditt svar för de studieprestationer som eventuellt saknas i de uppgifter som FPA har tillgång till. Redogör för hur din livssituation har påverkat studierna om du inte har tillräckligt med studieprestationer på grund av att du till exempel varit sjuk eller att din livssituation är svår. Berätta också om den fortfarande påverkar studierna.

Om du inte har tillräckligt med studieprestationer på grund av coronaepidemin, ska du redogöra för hur epidemin har påverkat studierna.

Om möjligt ska du bifoga ett intyg som t.ex. ett läkarintyg eller ett utdrag ur Mina Kanta-sidor (t.ex. fotografi eller skärmdump) med ditt svar. Om du redan tidigare har lämnat in ett läkarintyg till FPA, behöver du inte lämna in något nytt intyg.

Om du har bytt studieinriktning ska du redogöra för varför du avbröt dina tidigare studier och för hur bytet av studieinriktning har påverkat dina studier. Intyg över byte av studieinriktning behöver inte lämnas in. Om du studerar utomlands ska du ansöka om studiestöd för de nya studierna och bifoga läroanstaltens närvarointyg och andra nödvändiga bilagor till ansökan. 

Studieprestationer som beaktas vid uppföljningen av studieframgången

Vid uppföljningen av studieframgången beaktas de studiepoäng som du har avlagt från början av högskolestudierna, dock tidigast från 1.8.2011. Om du har avlagt en högskoleexamen före det läsår som föregår uppföljningen, beaktas studieprestationerna och stödmånaderna för tiden efter den månad då du avlade högskoleexamen.

Exempel, studier i Finland

Den studerande avlägger en lägre högskoleexamen i november 2020 och fortsätter därefter sina studier för en högre högskoleexamen. När uppföljningen för läsåret 2020–2021 genomförs i oktober 2021 har den studerande framskridit tillräckligt i sina studier eftersom han har avlagt en högskoleexamen under det läsår som föregår uppföljningen.

När uppföljningen för läsåret 2021–2022 genomförs i oktober 2022 beaktas den studerandes studieprestationer och stödmånader för tiden efter den månad då den studerande avlade en lägre högskoleexamen, dvs. för tiden 1.12.2020–31.7.2022.

Vid uppföljningen av studieframgången beaktas alla studieprestationer som förts in i studieprestationsregistren vid finländska högskolor. Studier som har genomförts vid en utländsk högskola beaktas om de har registrerats vid en finländsk högskola. Om du har studieprestationer vid en utländsk högskola som inte har registrerats vid en finländsk högskola ska du lämna in ett intyg över dem till FPA. Även studier som avlagts vid en öppen högskola beaktas om du har avlagt dem efter att du påbörjat studier som leder till en examen vid en högskola. Studier som avlagts innan man påbörjar högskolestudier som leder till en examen (t.ex. studier inom öppna yrkeshögskoleleden) beaktas inte vid uppföljningen av studieframgången.

Kontrollera att alla dina studieprestationer blivit införda i studieprestationsregistret vid de högskolor där du har studerat.

  • Om du har genomfört studier som saknas i registret ska du be högskolan anteckna dem i registret för det läsår då de genomfördes. Besvara begäran om utredning och redogör i ditt svar för de studier som saknas i registret. Ange studieprestationens omfattning och datum också för studieprestationer som har registrerats för ett annat läsår än när du genomförde dem. Utifrån din utredning kontrollerar FPA prestationerna i datalagret VIRTA, om du har studerat vid en finländsk högskola.

  • Om du har en studiehelhet som ännu inte är slutförd (t.ex. lärdomsprov, examensarbete) och som inte syns i studieprestationsregistret, ska du bifoga ett intyg över delprestationen eller lärarens bedömning av hur många studiepoäng av studiehelheten du har avlagt fram till 31.7. Om du har studerat vid en finländsk högskola ska du vid behov fylla i och skriva ut FPA:s blankett Utredning om studiehelhet som ännu inte är slutförd OT 17r (pdf).

  • Om du har studieprestationer vid en utländsk högskola och du vill att de ska beaktas vid uppföljningen av studieframgången, ska du bifoga ett intyg över dem.

  • Om du har studieprestationer vid Försvarshögskolan eller Högskolan på Åland och du vill att de ska beaktas vid uppföljningen av studieframgången, ska du bifoga ett intyg över studierna.

  • Om du har studieprestationer vid en finländsk högskola som avlagts före 1.8.2011 och du vill att de ska beaktas vid uppföljningen av studieframgången, ska du ange detta i utredningen. Inget intyg över studieprestationerna behövs. FPA kontrollerar dem i datalagret VIRTA.

Om du studerar i Finland och hänvisar till studier som du genomfört före 1.8.2011 eller studier utomlands, vid Försvarshögskolan eller vid Högskolan på Åland beaktas också de studiestödsmånader som du använt för studierna i fråga.

Om du studerar utomlands och hänvisar till studier i Finland beaktas också de studiestödsmånader som du använt för dessa studier.

Notera att vid uppföljningen av studieframgången granskas de studieprestationer som du har genomfört fram till slutet av uppföljningsläsåret, dvs. 31.7. Om studier som du har genomfört i juni–juli har registrerats på höstterminen, kan de beaktas när du redogör för den tidpunkt då de har genomförts. Studier som genomförts under höstterminen, dvs. från 1.8 beaktas inte.

Återbetalning av stöd

FPA beaktar vid uppföljningen av studieframgången alla återbetalningar du har gjort innan uppföljningen genomförs. Om du betalar tillbaka stöd efter att du redan fått en begäran om utredning ska du besvara begäran och i ditt svar berätta att du återbetalt stöd.

När du har fått en begäran om utredning kan du inte längre betala tillbaka studiestöd för höstterminen föregående år eftersom studiestöd kan betalas tillbaka frivilligt fram till utgången av april efter läsåret i fråga.

Om du inte tar minst 20 studiepoäng (minimikravet på studieprestationer) under ett läsår måste du annullera eller betala tillbaka stödet för hela läsåret. Minimikravet gäller dock inte för det första läsåret, om studierna börjar under vårterminen (1.1–31.7) och inte heller för det läsår under vilket du avlagt en högskoleexamen.