Svar på begäran om utredning

Om du får en begäran om utredning om studieframgången kan du svara i MittFPA i punkten Meddela förändringar.

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut blanketten Svar på begäran om utredning om studieframgången OT 28Lr (pdf). Posta blanketten och bilagorna på adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Redogör för vad som påverkat studierna

Redogör i ditt svar för de avlagda studier som eventuellt saknas i de uppgifter som FPA har tillgång till. Om du inte har tillräckligt med studieprestationer ska du redogöra för hur din livssituation har påverkat studierna. Berätta t.ex. hur en sjukdom eller svår livssituation har påverkat studieframgången. Berätta också om den fortfarande påverkar studierna. Om du inte har tillräckligt med studieprestationer av en orsak som beror på coronaepidemin, ska du redogöra för hur epidemin har påverkat studierna.

Om möjligt ska du bifoga ett officiellt intyg gällande den orsak som påverkat studieframgången, t.ex. ett läkarintyg eller ett utdrag ur Mina Kanta-sidorna (t.ex. fotografi eller skärmdump). Om du redan tidigare har lämnat in ett läkarintyg till FPA, behöver du inte lämna in något nytt intyg.

Om du har bytt studieinriktning ska du redogöra för varför du avbröt dina tidigare studier och för hur bytet av studieinriktning har påverkat dina studier. Intyg över byte av studieinriktning behöver inte lämnas in.

Studieprestationer som beaktas vid uppföljningen av studieframgången

Vid uppföljningen av studieframgången beaktas de studiepoäng som du har avlagt från början av högskolestudierna, dock tidigast från 1.8.2011. Om du har avlagt en högskoleexamen före det läsår som föregår uppföljningen, beaktas studieprestationerna och stödmånaderna för tiden efter den månad då du avlade högskoleexamen.

Exempel

Den studerande avlägger en lägre högskoleexamen i november 2018 och fortsätter därefter sina studier för en högre högskoleexamen. När uppföljningen för läsåret 2018–2019 genomförs i oktober 2019 har den studerande framskridit tillräckligt i sina studier eftersom han har avlagt en högskoleexamen under det läsår som föregår uppföljningen.

När uppföljningen för läsåret 2019–2020 genomförs i oktober 2020 beaktas den studerandes studieprestationer och stödmånader för tiden efter den månad då den studerande avlade en lägre högskoleexamen, dvs. för tiden 1.12.2018–31.7.2020.

Vid uppföljningen av studieframgången beaktas alla studieprestationer som förts in i studieprestationsregistren vid finländska högskolor. Studier som avlagts vid en utländsk högskola och som inte registrerats vid en finländsk högskola kan beaktas om du lämnar in ett intyg över dem till FPA. Även studier som avlagts vid en öppen högskola beaktas om du har avlagt dem efter att du påbörjat studier som leder till en examen vid en högskola. Studier som avlagts innan man påbörjar högskolestudier som leder till en examen (t.ex. stigstudier) beaktas inte vid uppföljningen av studieframgången.

Kontrollera att alla dina studieprestationer blivit införda i studieprestationsregistret vid de finländska högskolor där du har studerat.

  • Om du har genomfört studier som saknas i registret ska du be högskolan anteckna dem i registret för det läsår då de genomfördes. Besvara begäran om utredning och redogör i ditt svar för de studier som saknas i registret. Ange studieprestationens omfattning och datum när du avlade den också för studieprestationer som har registrerats för fel läsår. Utifrån din utredning kontrollerar FPA prestationerna i datalagret VIRTA.
  • Om du har en studiehelhet som ännu inte är slutförd (t.ex. lärdomsprov, examensarbete) och som inte syns i studieprestationsregistret, ska du bifoga ett intyg över delprestationen eller lärarens bedömning av hur många studiepoäng av studiehelheten du har avlagt fram till 31.7. Fyll vid behov i och skriv ut blanketten Utredning om studiehelhet som ännu inte är slutförd OT 17r (pdf).
  • Om du har studieprestationer vid en utländsk högskola och du vill att de ska beaktas vid uppföljningen av studieframgången, ska du bifoga ett intyg över utlandsstudierna.
  • Om du har studieprestationer vid Försvarshögskolan eller Högskolan på Åland och du vill att de ska beaktas vid uppföljningen av studieframgången, ska du bifoga ett intyg över studierna.
  • Om du har studieprestationer vid en finländsk högskola som avlagts före 1.8.2011 och du vill att de ska beaktas vid uppföljningen av studieframgången, ska du ange detta i utredningen. Inget intyg över studieprestationerna behövs. FPA kontrollerar dem i datalagret VIRTA.

Om du hänvisar till studier utomlands, vid Försvarshögskolan eller vid Högskolan på Åland eller till studier som du genomfört före 1.8.2011, beaktas också de studiestödsmånader som du använt för studierna i fråga.

Notera att vid uppföljningen av studieframgången granskas de studieprestationer som du har avlagt fram till slutet av uppföljningsläsåret, dvs. 31.7. Om studier som du har avlagt i juni–juli har registrerats på höstterminen, kan de beaktas när du redogör för den tidpunkt då de har avlagts. Studier som avlagts under höstterminen, dvs. från 1.8 beaktas inte.

Återbetalning av stöd

FPA beaktar vid uppföljningen av studieframgången alla återbetalningar du har gjort innan uppföljningen genomförs. Om du betalar tillbaka stöd efter att du redan fått en begäran om utredning ska du besvara begäran och i ditt svar berätta att du återbetalt stöd.

När du har fått en begäran om utredning kan du inte längre betala tillbaka studiestöd för höstterminen föregående år eftersom studiestöd kan betalas tillbaka frivilligt fram till utgången av april efter stödåret i fråga.

Om du inte avlägger minst 20 studiepoäng (minimikravet på studieprestationer) under ett läsår måste du annullera eller betala tillbaka stödet för hela läsåret. Minimikravet gäller dock inte för det första läsåret, om studierna börjar under vårterminen (1.1-31.7) och inte heller för det läsår under vilket du avlagt en högskoleexamen.