Hälsovårdsavgift för högskolestuderande | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Hälsovårdsavgift för högskolestuderande

Studerande vid yrkeshögskolor och universitet ska betala en hälsovårdsavgift till FPA. Hälsovårdsavgiften ska betalas för varje termin. FPA skickar inte någon separat faktura för avgiften utan den studerande måste själv komma ihåg att betala den. Du kan betala hälsovårdsavgiften i e-tjänsten MittFPA.

FPA skickar ett brev om betalningsanvisningarna före förfallodagen till de betalningsskyldiga studerande som inte har betalat avgiften. Brevet sänds två gånger per år cirka tre veckor före förfallodagen för betalningen. Om du har valt att avstå från papperspost i MittFPA får du en avisering via sms eller e-post när brevet kan läsas i MittFPA.

Läs här vad du ska göra om du vill ha infobrevet endast i MittFPA.

Om du avlägger en högskoleexamen och du har närvaroanmält dig har du rätt att anlita tjänsterna hos Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS).

Läs mer om hur man betalar hälsovårdsavgiften och om förfallodagarna.

Vem ska betala hälsovårdsavgiften för högskolestuderande?

Skyldigheten att betala hälsovårdsavgiften för högskolestuderande påverkas endast av den examen som avläggs, närvaroanmälan och vilket lands sociala trygghet den studerande omfattas av. Andra faktorer inverkar inte på betalningsskyldigheten. Avgiften ska betalas även om du inte får studiestöd eller inte anlitar SHVS tjänster utan i stället anlitar till exempel företagshälsovårdstjänster.

Du ska betala hälsovårdsavgiften om du har anmält dig som närvarande och

 • du studerar vid en yrkeshögskola i syfte att avlägga yrkeshögskoleexamen, högre yrkeshögskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen vid Polisyrkeshögskolan
 • du studerar vid ett universitet i syfte att avlägga lägre eller högre högskoleexamen
 • du studerar vid Försvarshögskolans utbildningsprogram för myndighetssamarbete (MIMMYND), dvs. du är en s.k. civil studerande vid Försvarshögskolan.

Hälsovårdsavgiften och utexaminering mitt under läsåret

Om du utexamineras under höstterminen behöver du inte betala hälsovårdsavgiften för följande vårtermin. Du får då inte heller anlita SHVS tjänster under vårterminen.

Om du slutför dina studier under höstterminen men utexamineras och får ditt betyg först under vårterminen måste du betala hälsovårdsavgiften för vårterminen. Du har då rätt att anlita SHVS tjänster till slutet av vårterminen.

Läs om vem som ska betala hälsovårdsavgiften.

Vem behöver inte betala hälsovårdsavgiften?

Du är inte betalningsskyldig om

 • du har anmält dig som frånvarande för terminen
 • du är en utländsk utbytesstuderande i Finland och du inte avlägger en examen vid en finsk högskola
 • du studerar vid en öppen yrkeshögskola
 • du studerar vid ett öppet universitet
 • du studerar vid Högskolan på Åland
 • du avlägger påbyggnadsexamen (du studerar t.ex. för licentiat- eller doktorsexamen)
 • du studerar till officer vid Försvarshögskolan
 • du avlägger andra studier än examensstudier vid en högskola (du deltar t.ex. i fortbildning eller avlägger specialiseringsstudier eller en enskild studiehelhet)
 • du deltar i uppdragsutbildning
 • du avlägger högre yrkeshögskoleexamen vid Polisyrkeshögskolan
 • ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland ansvarar för din sociala trygghet
 • EU ansvarar för din sociala trygghet.

Om du inte är betalningsskyldig kan du heller inte anlita SHVS tjänster. Ett undantag är om ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland ansvarar för din sociala trygghet. Då kan du anlita SHVS tjänster även om du inte betalar någon hälsovårdsavgift.

Läs hur du ska göra om du omfattas av den sociala tryggheten i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland.

Hälsovårdsavgiften i internationella situationer

Betalningsskyldigheten i internationella situationer beror på om du avlägger examen vid en finländsk högskola eller om du är utbytesstuderande. Skyldigheten att betala avgiften påverkas också av vilket lands sociala trygghet du omfattas av.

Utländska studerande som studerar i Finland

Om du studerar för en examen vid en finländsk högskola och har anmält dig närvarande måste du betala hälsovårdsavgiften. Du ska betala avgiften även om du genomför dina studier på distans, till exempel från utlandet. Ett undantag är om ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland ansvarar för din sociala trygghet. I så fall behöver du inte betala hälsovårdsavgiften, men du kan ändå anlita SHVS tjänster. I så fall ska du kontakta FPA.

Läs hur du ska göra om ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland ansvarar för din sociala trygghet.

Om du kommer som utbytesstuderande från utlandet till Finland avlägger du inte högskoleexamen vid en finländsk högskola. Då behöver du inte betala någon hälsovårdsavgift. Du kan inte heller anlita SHVS:s tjänster.

Du måste betala hälsovårdsavgiften om du kommer till Finland från ett land utanför EU-området för att avlägga en examen här. Avgiften måste betalas även om du har tagit en privat sjukförsäkring för att uppfylla villkoren för uppehållstillståndet, till exempel sjukförsäkring från Swisscare. En privat sjukförsäkring som har tagits för uppehållstillståndet innebär inte att du omfattas av den sociala tryggheten i EU-området.

Utbytesstuderande från Finland till utlandet

Om du studerar för en högskoleexamen vid en finländsk högskola, har anmält dig som närvarande och åker utomlands för utbytesstudier ska du betala hälsovårdsavgiften för tiden för studentutbytet.

Om du besöker Finland under din utbytestid kan du anlita SHVS:s tjänster.

Belopp och betalning

Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande är 36,80 euro per termin år 2023 och 2024. Avgiften ska betalas till FPA för både vår- och höstterminen. Du får ingen faktura, utan avgiften ska betalas på eget initiativ. Storleken på avgiften fastställs genom förordning av statsrådet och den kan variera från ett år till ett annat.

Du kan betala avgiften fastän du ännu inte har anmält dig som närvarande.

Hälsovårdsavgiften fastställs för ett kalenderår åt gången. Våren 2024 kan du alltså betala hälsovårdsavgiften för både vårterminen 2024 och höstterminen 2024.

Läs mer om betalningen av hälsovårdsavgiften och om förfallodagarna.

Hälsovårdsavgiften kan beaktas i samband med det grundläggande utkomststödet eller som rehabiliteringskostnad

Om du får utkomststöd, kan hälsovårdsavgiften godkännas som utgift i samband med det grundläggande utkomststödet. Läs mer om grundläggande utkomststöd som beviljas för hälso- och sjukvårdsutgifter.

Om du har beviljats utbildning i form av yrkesinriktad FPA-rehabilitering kan du få ersättning för hälsovårdsavgiften för högskolestuderande som en nödvändig utgift i anslutning till utbildningen. Du ska först själv betala hälsovårdsavgiften. Sedan kan du ansöka om ersättning för den som en rehabiliteringskostnad.

Ansök om ersättning genom att skicka ett meddelande i MittFPA. Som ämne ska du välja Rehabilitering och därefter Rehabiliteringsavgift. Du behöver inte lämna in betalningskvitto. Om du inte kan använda MittFPA, kan du ansöka om ersättning genom att ringa FPA:s servicenummer för rehabiliteringsärenden 020 692 225.

Vad händer om du inte betalar hälsovårdsavgiften?

Om du inte betalar hälsovårdsavgiften senast på förfallodagen skickar FPA en betalningspåminnelse till dig. Om du betalar hälsovårdsavgiften efter förfallodagen tar FPA ut en fast dröjsmålsavgift på 5 euro.

Om du inte betalar hälsovårdsavgiften efter att du fått en betalningspåminnelse kan FPA utan ditt samtycke kvitta, dvs. dra av, hälsovårdsavgiften och dröjsmålsavgiften från studiepenningen. Om hälsovårdsavgiften inte kan kvittas mot studiepenningen överförs avgiften med stöd av lagen till utsökning.

Om du har fått en betalningspåminnelse, men du omfattas av den sociala tryggheten i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland, ska du kontakta FPA:s indrivningscenter (Om FPA).

Läs om hur du ska betala hälsovårdsavgiften.

Studerandehälsovårdstjänster för högskolestuderande

Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) producerar hälsovårdstjänster för högskolestuderande i Finland. Du kan läsa om de tjänster som ingår i studerandehälsovården på SHVS:s webbplats (yths.fi).

Du kan anlita studerandehälsovårdstjänsterna till slutet av den termin för vilken du har anmält dig som närvarande. Om du blir utexaminerad under terminen har du rätt att anlita studerandehälsovårdstjänsterna till slutet av terminen i fråga. Läs om vem som får anlita SHVS tjänster.

Du kan ansöka om ersättning från FPA för resor som du gör till något av studerandehälsovårdens serviceställen. Läs mer om reseersättningar.

Läs mer

Senast ändrad 16.2.2024