Från Finland till utlandet

Du ska anmäla flyttning utomlands till FPA, om du har förmåner från FPA.

Om du flyttar utomlands tillfälligt, dvs. för mindre än 6 månader, har du i regel rätt till FPA-förmåner. Om du vistas utomlands i mer än 6 månader, anses flyttningen vara stadigvarande. Då upphör i allmänhet rätten till FPA-förmåner på flyttningsdagen.

Notera att om du arbetar i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz kan du inte få förmåner från FPA ens under ett kortvarig arbete som fortgår mindre än 6 månader.

När en tillfällig vistelse utomlands blir stadigvarande upphör rätten till FPA-förmåner genast.

Regelbundet utomlands

Om du upprepade gånger vistas utomlands en del av året men högst 6 månader åt gången, har du rätt till FPA-förmåner.  

Om du upprepade gånger vistas mindre än 6 månader i ett s.k. tredje land, dvs. ett land som inte är ett EU- eller EES-land eller Schweiz, betraktas det land där du huvudsakligen vistas som ditt bosättningsland.

Om du upprepade gånger vistas mindre än 6 månader i ett annat EU-eller EES-land eller Schweiz, fastställs ditt bosättningsland utgående från det land till vilket du har fast anknytning. Faktorer som beaktas är till exempel

  • individuella omständigheter
  • boendetider i Finland och utomlands
  • familjeband
  • boendeförhållanden
  • återkommande vistelse i Finland

När man fastställer en persons bosättningsland inom EU-området och situationen lämnar rum för tolkning, har också det andra medlemslandets synpunkt betydelse.

Vissa förmåner betalas inte alls till utlandet, utan utbetalningen av dem är begränsad. Mer information om förmånerna finns under Förmåner i internationella situationer.

Du kan sköta dina FPA-ärenden på webben också när du är utomlands

I FPA:s e-tjänsten kan du

  • göra en anmälan om flyttning utomlands
  • kontrollera den information som FPA har om dina perioder i Finland och utomlands
  • meddela om dina förhållanden i utlandet har förändrats (du har exempelvis börjat arbeta)
  • meddela när du tänker återvända