Från Finland till utlandet

Om du flyttar utomlands ska du alltid meddela FPA detta. Även tillfällig vistelse utomlands och återkomst till Finland ska anmälas.

Om du flyttar utomlands för kortare tid än ett år, dvs. tillfälligt, omfattas du vanligtvis av den finländska sociala tryggheten under utlandsvistelsen och du kan ha rätt till FPA-förmåner. Om du vistas utomlands i mer än ett år, anses flyttningen vara stadigvarande. Din rätt till den finländska sociala tryggheten upphör i de flesta fall på flyttningsdagen.

När en tillfällig vistelse utomlands blir stadigvarande upphör rätten till den finländska sociala tryggheten vid den tidpunkt då omständigheterna ändras.

Regelbundet utomlands

Du kan inte omfattas av den finländska sociala tryggheten om du regelbundet vistas mer än halva året utomlands. Personer som huvudsakligen vistas i Finland men som regelbundet tillbringar en del av sin tid utomlands kan omfattas av den finländska sociala tryggheten om personen fortfarande har fast anknytning till Finland.

I tveksamma fall beaktas vid bedömningen av huruvida fast anknytning till Finland finns bland annat följande faktorer:

 • individuella omständigheter
 • boendetider i Finland och utomlands
 • familjeband
 • boendeförhållanden
 • återkommande vistelse i Finland

Vissa förmåner betalas inte alls till utlandet, eller utbetalningen av dem är begränsad. Närmare information om detta finns under Förmåner i internationella situationer.

Du kan sköta dina FPA-ärenden på webben också när du är utomlands

I e-tjänsten kan du

 • göra en anmälan om flyttning utomlands
 • ansöka om att få behålla din rätt till social trygghet då du flyttar utomlands
 • kontrollera om du omfattas av den finländska sociala tryggheten
 • meddela om dina förhållanden i utlandet har förändrats (du har exempelvis börjat arbeta)
 • meddela när du tänker återvända.
 • Bilagorna till ansökan kan du skicka till FPA elektroniskt eller per post.