Stöd för hemvård av barn – Belopp och utbetalning

I hemvårdsstödet ingår vårdpenning och vårdtillägg. Dessutom kan hemkommunen betala kommuntillägg.

FPA justerar årligen hemvårdsstödet med index, vilket kan ändra stödbeloppet. Stödmottagarna behöver inte göra något på grund av indexjusteringen, utan FPA ändrar beloppet automatiskt.

Vårdpenning

Familjens inkomster inverkar inte på vårdpenningens belopp. Vårdpenning betalas separat för varje barn som är berättigat till stöd. Vårdpenningens belopp är följande:

  • för ett barn under 3 år 342,95 euro per månad
  • för alla andra barn i familjen som är under 3 år 102,67 euro per månad och barn
  • för barn som är över 3 år men under skolåldern 65,97 euro per månad och barn.

Vårdtillägg

På vårdtillägget inverkar familjens storlek och bruttoinkomster. Vårdtillägget är högst 183,53 euro per månad. Vårdtillägg betalas för endast ett barn. Beräkna förmånsbeloppet med hjälp av beräkningsprogrammet för barnavårdsstöd.

Vårdtillägget betalas till fullt belopp om familjens månadsinkomster inte överskrider den inkomstgräns som fastställs enligt familjens storlek. I familjens inkomster beaktas även inkomster som de barn för vilka hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd söks har. Om inkomstgränsen överskrids sänks vårdtilläggets fulla belopp med en viss procent enligt tabellen nedan. Om familjens inkomster överskrider den maximala inkomstgräns som fastställs enligt familjens storlek, betalas inget vårdtillägg. Vårdpenningen och kommuntillägget räknas inte som inkomst då vårdtillägget fastställs. Partiell och flexibel vårdpenning beaktas däremot som inkomst.

Familjens storlek (personer*)

Bruttoinkomster som berättigar till fullt vårdtillägg

Sänkningsprocent

Bruttoinkomster som utesluter vårdtillägg

2

1 160,00 e/mån

11,5 %

2 755,87 euro/mån

3

1 430,00 e/mån

9,4 %

3 382,40 euro/mån

4 eller fler

1 700,00 e/mån

7,9 %

4 023,11 euro/mån

* Till familjen räknas högst 4 personer: 2 vuxna och högst 2 barn under skolåldern. De barn för vilka FPA betalar föräldradagpenning eller som går i skola beaktas inte i familjestorleken.

Kommuntillägg

Beloppet av kommuntillägget och förutsättningarna för beviljande av det är kommunspecifika. Alla kommuner betalar inte kommuntillägg. FPA betalar ut kommuntillägg i samband med hemvårdsstöd bara om FPA och kommunen har kommit överens om detta. Närmare information om kommuntillägget får du från din hemkommun. Du kan ta reda på det kommuntillägg som för närvarande betalas ut via FPA med hjälp av beräkningsprogrammet för barnavårdsstöd.

Utbetalning av hemvårdsstöd

Hemvårdsstöd betalas till den förälder eller vårdnadshavare som huvudsakligen sköter barnet. Den som sköter barnet kan också vara någon annan, t.ex. en far- eller morförälder. Också i sådana fall betalas stödet till den sökande, dvs. till någondera föräldern eller vårdnadshavaren.

Hemvårdsstödet betalas ut en gång i månaden i efterskott den sista bankdagen i månaden. I beslutet anges den första utbetalningsdagen. Beslutet skickas hem till dig, och du kan även se beslutet i e-tjänsten. FPA meddelar uppgift om utbetalt barnavårdsstöd till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.

Hemvårdsstöd beviljas inte för kortare tid än en månad. Stödperioden behöver inte börja från månadens början. Minimitiden på en månad uppfylls också till exempel om mammans och pappans sammanlagda stödperiod varar minst en månad utan avbrott. Minimitiden uppfylls också när hemvårdsstödet fortsätter efter faderskapspenningsperioden så att perioderna med hemvårdsstöd varar sammanlagt minst en månad.

Hemvårdsstödet upphör till exempel i följande situationer:

  • familjen har inte längre ett barn under 3 år
  • barnet börjar i kommunal dagvård
  • barnet inleder den grundläggande utbildningen, även om familjens yngsta barn är under 3 år (stödet upphör då senast 31.7 för detta barn)
  • familjen flyttar stadigvarande utomlands.

Adoptivföräldrar kan få hemvårdsstöd även för ett barn som redan fyllt tre år. Stödet betalas tills det har gått två år sedan adoptivförälderns föräldrapenningsperiod började, men högst tills barnet börjar skolan. Läs mer om villkoren under Familjeförmåner för adoptivföräldrar.

Läs mer