Hur man överklagar ett beslut

Om du anser att FPA:s beslut gällande din ansökan är felaktigt kan du överklaga beslutet.

OBS

Om du är missnöjd med ett beslut om utkomststöd kan du begära omprövning av beslutet enligt den här anvisningen.

Så här söker du ändring i ett beslut

 • Överklaga beslutet i MittFPA.
 • Du kan också använda blanketten Besvär (pdf) för att överklaga beslutet.
 • Om du varken använder blanketten eller överklagar beslutet i MittFPA ska du komma ihåg att i din besvärsskrift uppge
  • ditt namn, din personbeteckning, ditt telefonnummer och den adress till vilken du vill få brev och meddelanden som gäller överklagandet
  • vilket beslut du söker ändring i
  • vilka ändringar du yrkar på
  • på vilka grunder du yrkar på ändringar.
 • Om en annan person sköter dina FPA-ärenden för din räkning måste han eller hon ha en fullmakt. Läs mer om möjligheten att sköta ärenden för en annan persons räkning.

Vart skickas besvärsskriften?

Besvärsskrifter som lämnas in i MittFPA går, beroende på vad besvären gäller, till FPA eller arbetsplatskassan för handläggning.

Om du använder dig av blanketten eller en fritt formulerad besvärsskrift och besvären gäller ett beslut som har meddelats av FPA, ska du skicka besvärsskriften per post till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA. Om beslutet har meddelats av någon annan instans, till exempel arbetsplatskassan, ska du lämna in besvärsskriften till den instansen.

Besvärsskriften måste lämnas in inom 37 dagar efter att beslutet postades. Postningsdatumet ser du i beslutet. FPA utgår ifrån att du har tagit del av beslutet inom sju dagar från postningsdatumet.

Besvärsnämnderna och försäkringsdomstolen

Om FPA anser att beslutet inte kan rättas på det sätt som du vill, skickar FPA besvärsskriften vidare till besvärsnämnden. Det finns två besvärsnämnder och de behandlar olika förmåner.

Om du överklagar ett beslut som gäller någon annan förmån än utkomststöd eller studieförmåner,  behandlas besvären i besvärsnämnden för social trygghet.

Besvärsnämnden för studiestöd behandlar besvär som gäller följande förmåner:

 • ränteunderstöd (räntebidrag)
 • stöd för skolresor
 • studiestöd

Besvärsnämndens beslut kan överklagas hos försäkringsdomstolen, som är högsta besvärsinstans. Du får ett skriftligt beslut i ärendet från både besvärsnämnden och försäkringsdomstolen.

Besvärsnämnden tar inte ut någon avgift för behandlingen av ärendet. Försäkringsdomstolen tar i allmänhet inte ut rättegångsavgift av en enskild ändringssökande. Läs mer på försäkringsdomstolens webbplats.

Kontaktinformation för besvärsinstanserna

Besvärsnämnden för social trygghet
Böle ämbetscentrum, Bangårdsvägen 7, 00520 Helsingfors
PB 39, 00521 Helsingfors
tfn 0295 163 800 (vardagar kl. 9–15), 0295 163 801 (växel)
kirjaamo@samu.fi
www.samu.fi

Besvärsnämnden för studiestöd
Andra linjen 17, 4 vån.
PB 386, 00531 Helsingfors
tfn 0295 333 000, (09) 160 01
www.opintotuenmuutoksenhakulautakunta.fi

Försäkringsdomstolen
Bangårdsvägen 9
PB 1005, 00521 Helsingfors
tfn 029 564 3200
www.vakuutusoikeus.fi