Stöd för privat vård av barn – Belopp och utbetalning

Stödet för privat vård består av en vårdpenning och ett vårdtillägg. Dessutom kan hemkommunen betala kommuntillägg.

FPA justerar årligen privatvårdsstödet med index, vilket kan ändra stödbeloppet. Justeringen görs automatiskt och kräver inga åtgärder av dig.

Vårdpenning

Familjens inkomster inverkar inte på vårdpenningens belopp. Vårdpenning betalas separat för varje barn som är berättigat till stöd. Vårdpenningen är 178,32 euro per månad för varje barn som är berättigat till stöd. 

Stödet kan högst vara lika stort som vårdavgiften.

Vårdtillägg

Vårdtilläggets belopp är beroende av familjens storlek och bruttoinkomster. Vårdtillägget är högst 149,96 euro per månad för varje barn som är berättigat till stöd. Vårdtillägg betalas för alla barn under skolåldern som är i privat vård, om föräldrarnas inkomster ligger under inkomstgränserna.

Vårdtillägget betalas till fullt belopp om familjens månadsinkomster inte överskrider den inkomstgräns som beräknas enligt familjens storlek.

En familj räknas bestå av högst 4 personer: 2 vuxna och högst 2 barn under skolåldern. De barn för vilka FPA betalar föräldradagpenning eller som går i skola beaktas inte i familjestorleken.

Till familjens inkomster räknas också

  • inkomsterna hos de barn för vilka familjer ansöker om hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd
  • partiell och flexibel vårdpenning.

Vårdpenningen och kommuntillägget räknas inte som inkomst.

Om inkomstgränsen överskrids minskar vårdtillägget. Man kan inte få vårdtillägg om familjens inkomster överskrider den maximala inkomstgränsen.

Vårdtillägg
Familjens storlek (personer) Bruttoinkomster som berättigar till fullt vårdtillägg, max. euro/mån. Sänkningsprocent Bruttoinkomster som utesluter vårdtillägg, max. euro/mån.
2 1 160 11,5 % 2 463,96 euro/mån.
3 1 430 9,4 % 3 025,27 euro/mån.
4 eller fler 1 700 7,9 % 3 598,17  euro/mån.


Barn i förskoleåldern och barn som omfattas av förlängd läroplikt

Förskoleundervisningsperioden pågår 1.8–31.5. Under den tiden får familjen en mindre vårdpenning för barnet, som är 65,61 euro/mån. Vårdtillägget betalas halverat. För juni och juli efter förskoleperioden betalar FPA vårdpenningen till fullt belopp om barnet fortsättningsvis deltar i privat småbarnspedagogik.

Om barnet endast deltar i förskoleundervisning och inte i kompletterande småbarnspedagogik betalas inget privatvårdsstöd.

Om ditt barn som deltar i den grundläggande utbildningen omfattas av förlängd läroplikt, får du vårdpenning på samma sätt som för ett barn i förskoleundervisning.

Utbetalning av kommuntillägg

Utöver vårdpenningen och vårdtillägget från FPA kan din hemkommun dessutom betala kommuntillägg. Beloppet av och villkoren för beviljande av kommuntillägget varierar beroende på kommun. I vissa kommuner inverkar kommuntilläggets belopp avsevärt på privatvårdsstödets belopp. FPA betalar ut kommuntillägget i samband med privatvårdsstödet bara om FPA och kommunen har kommit överens om detta. I annat fall betalar kommunen kommuntillägget själv.

Fråga om kommuntillägget hos din hemkommun.

Utbetalning

FPA betalar alltid stödet till den vårdare som du anställt eller till producenten av småbarnspedagogik. Stödet utbetalas den sista bankdagen i månaden. I beslutet anges den första utbetalningsdagen. Beslutet skickas hem till dig, och du kan även se beslutet i MittFPA. FPA meddelar uppgiften om utbetalt barnavårdsstöd till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.

Du kan inte få privatvårdsstöd för en kortare tid än en månad. Minimiperioden på en månad uppfylls också om föräldrarnas sammanlagda stödperiod varar minst en månad utan avbrott.

Privatvårdsstöd kan beviljas för kortare tid än en månad också om privatvårdsstöd och andra barnavårdsstöd har beviljats för sammanlagt minst en månad.

Från och med 1.8.2022 kan familjen få privatvårdsstöd endast för en oavbruten tid på minst en månad. Stödperioder som är kortare än en månad räknas alltså inte längre ihop.

Beskattning

Privatvårdsstödet är skattepliktig inkomst bara för producenten av småbarnspedagogik. Den familj som beviljas stödet behöver inte betala skatt på det.

FPA betalar privatvårdsstödet direkt till producenten av småbarnspedagogik och verkställer förskottsinnehållning på stödet före utbetalning (med undantag för vårdare som är införda i förskottsuppbördsregistret). Läs mer om utbetalning av stödet och om beskattning på sidan Privata producenter av småbarnspedagogik.