Stöd för privat vård av barn – Belopp och utbetalning

Privatvårdsstödets storlek bestäms enligt omfattningen av barnets rätt till småbarnspedagogik. Från och med 1.8.2020 inverkar omfattningen av barnets rätt till småbarnspedagogik inte längre på privatvårdsstödets belopp. 

Stödet för privat vård av barn ändras 1.8.2020

Barn som deltar i privat småbarnspedagogik har från och med början av augusti rätt till vårdpenningens fulla belopp inom stödet för privat vård av barn, oberoende av föräldrarnas inkomster.

Läs mer 

Omfattningen av rätten till småbarnspedagogik påverkas av arbets- och studiesituationen för barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare som bor tillsammans med barnet. Varje barn har rätt till 20 timmar småbarnspedagogik i veckan.

Rätten till småbarnspedagogik är mera omfattande om barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare

 • arbetar på heltid
 • studerar på heltid
 • arbetar i eget företag
 • är sysselsatta i eget arbete
 • arbetar på deltid (över 20 timmar i veckan inklusive arbetsresor)
 • deltar i sysselsättningsfrämjande service, rehabilitering eller motsvarande åtgärd.

Om barnet har ett särskilt behov av småbarnspedagogik som heldagsvård t.ex. på grund av

 • barnets utveckling och behov av stöd
 • familjens förhållanden eller för barnets bästa

ska den som ansöker om privatvårdsstöd be kommunen om ett utlåtande som bilaga till ansökan om rätt till småbarnspedagogik som heldagsvård för barnet. I övriga fall behövs inga bilagor.

Beloppet av privatvårdsstödet

FPA betalar privatvårdsstöd enligt omfattningen av barnets rätt till småbarnspedagogik. Stödet kan högst vara lika stort som vårdavgiften.

Om barnet har rätt till mer än 20 timmar småbarnspedagogik i veckan betalas

 • vårdpenning 173,95 euro/månad/barn
 • vårdtillägg högst 146,29 euro/månad/barn.

Om barnet har rätt till högst 20 timmar småbarnspedagogik i veckan betalas

 • vårdpenning 64,00 euro/månad/barn
 • halverat vårdtillägg.

FPA justerar årligen privatvårdsstödet med index, vilket kan ändra stödbeloppet. Stödmottagarna behöver inte göra något på grund av indexjusteringen, utan FPA ändrar stödbeloppet automatiskt.

Vårdtillägg

Vårdtilläggets belopp är beroende av familjens storlek och bruttoinkomster.

Vårdtillägget betalas till fullt belopp om familjens månadsinkomster inte överskrider den inkomstgräns som fastställs enligt familjens storlek och barnet har rätt till mer än 20 timmar småbarnspedagogik i veckan. I familjens inkomster beaktas även inkomster som de barn för vilka hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd söks har. Om inkomstgränsen överskrids minskar vårdtilläggets belopp enligt tabellen nedan. Om familjens inkomster överskrider den maximala inkomstgräns som fastställs enligt familjens storlek, betalas inget vårdtillägg. Vårdpenningen och kommuntillägget räknas inte som inkomst då vårdtillägget fastställs. Partiell och flexibel vårdpenning beaktas däremot som inkomst.

Familjens storlek (personer) *

Bruttoinkomster som berättigar till fullt vårdtillägg euro/mån.

Sänkningsprocent

Bruttoinkomster som utesluter vårdtillägg euro/mån.

2 1 160,00 11,5 % 2 432,05 euro/mån
3 1 430,00 9,4 % 2 986,23 euro/mån
4 eller fler 1 700,00 7,9 % 3 551,71 euro/mån

* Till familjen räknas högst 4 personer: 2 vuxna och högst 2 barn under skolåldern.

Barn i förskoleåldern och barn som omfattas av förlängd läroplikt

Lägre vårdpenning betalas för ett barn som har rätt till mer än 20 timmar småbarnspedagogik i veckan. Om barnet endast deltar i förskoleundervisning eller om barnet har rätt till högst 20 timmar småbarnspedagogik i veckan betalas ingen vårdpenning.

Barnet anses delta i förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning under tiden 1.8–31.5. För barn i förskoleåldern som har rätt till småbarnspedagogik som omfattar över 20 timmar i veckan kan en högre vårdpenning betalas för juni och juli. En lägre vårdpenning betalas om barnets rätt till småbarnspedagogik omfattar högst 20 timmar i veckan.

För ett barn som deltar i grundläggande utbildning och som omfattas av förlängd läroplikt betalas vårdpenning på samma grunder som för barn som deltar i förskoleundervisning.

Utbetalning av kommuntillägg

Utöver vårdpenningen och vårdtillägget från FPA kan hemkommunen dessutom betala kommuntillägg. Beloppet av kommuntillägget och förutsättningarna för beviljande är kommunspecifika. I vissa kommuner inverkar kommuntilläggets storlek avsevärt på privatvårdsstödets belopp. FPA betalar ut kommuntillägget i samband med privatvårdsstödet bara om FPA och kommunen har kommit överens om detta. Kontakta din hemkommun i frågor som gäller kommuntillägget.

Utbetalning

FPA betalar alltid privatvårdsstödet till den vårdare som du anställt eller till dagvårdsproducenten. Stödet utbetalas i efterskott den sista bankdagen i månaden. I beslutet anges den första utbetalningsdagen för stödet. Beslutet skickas hem till dig, och du kan även se beslutet i e-tjänsten. 

Privatvårdsstöd betalas inte ut för kortare tid än en månad. Minimiperioden på en månad uppfylls också till exempel om mammans och pappans sammanlagda stödperiod varar minst en månad utan avbrott.

Om privatvårdsstöd och andra stöd för vård av barn har beviljats för sammanlagt minst en månad, kan privatvårdsstödet emellertid också beviljas för en kortare period än en månad.

Beskattning

Privatvårdsstödet är skattepliktig inkomst bara för dagvårdsproducenten. Den familj som ansöker om stödet behöver inte betala skatt på det.

FPA betalar privatvårdsstödet direkt till dagvårdsproducenten och verkställer förskottsinnehållning på stödet före utbetalning (med undantag för vårdare som tillhör förskottsuppbördsregistret). Läs mer om utbetalning av stödet och om beskattning på sidorna för samarbetspartner under Privata dagvårdsproducenter.