Stöd för privat vård av barn | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Stöd för privat vård

AnkkuriKan jag få stöd för privat vård av barn?

Du kan få privatvårdsstöd om

 • du är barnets förälder, partner till barnets förälder eller en annan person som vårdar barnet
 • ditt barn är under skolåldern och deltar i privat småbarnspedagogik eller vårdas av en person som du har anställt.

Stöd kan utbetalas tidigast från början av den månad då barnet fyller 9 månader.

En umgängesförälder kan ansöka om privatvårdsstöd om barnet bor hos hen en del av tiden och föräldrarna har kommit överens om det.

FPA betalar ut stödet direkt till den privata vårdaren eller till producenten av småbarnspedagogiken. Du ska betala skillnaden mellan dagvårdsavgiften och privatvårdsstödet. 

En producent av småbarnspedagogik eller en anställd vårdare kan vara

 • ett privat daghem eller en familjedagvårdare som har gjort en anmälan till kommunen enligt lagen om småbarnspedagogik
 • en person som har ett arbetsavtal med familjen och som kommunen har godkänt som barnets vårdare.

Barnets vårdare kan också vara en släkting. Privatvårdsstöd kan dock inte utbetalas om vårdaren bor i samma hushåll som barnet.

Om du anställer en vårdare kan du från FPA få privatvårdsstöd för ett barn under skolåldern eller hemvårdsstöd för ett barn under 3 år. Du är då vårdarens arbetsgivare. 

En familj kan anställa en vårdare tillsammans med en annan familj eller med flera familjer. I en sådan s.k. vårdring sköter en vårdare familjernas barn i regel turvis hemma hos varje barn. Varje familj kan få  privatvårdsstöd för barn under skolåldern.

Bland annat vårdtiden inverkar på stödets belopp. Dessutom kan kommunen betala ett kommuntillägg. Du kan beräkna beloppet av stödet för er familj med hjälp av ett beräkningsprogram. Familjerna avtalar själva om lönebetalningen till vårdaren.

Familjen som arbetsgivare

Om du anställer en privat vårdare ska du i egenskap av arbetsgivare verkställa förskottsinnehållning enligt vårdarens skattekort på den lön du betalar. Dessutom ska du betala socialskyddsavgifter och de lagstadgade försäkringsavgifterna, vilka utgörs av arbetslöshetsförsäkringspremie, arbetspensionsavgift, olycksfallsförsäkring och grupplivförsäkring. Gör dessa betalningar för hela lönen, också för den del av stödet som FPA betalar.

Ett hushåll som fungerar som arbetsgivare är också skyldigt att ordna företagshälsovård för sin arbetstagare (Arbetsgivare).

Alla arbetsgivare ska anmäla utbetalda löner till det nationella inkomstregistret (skatt.fi).

Du kan inte få privatvårdsstöd om

 • ditt barn deltar i eller har reserverats en plats inom den kommunala småbarnspedagogiken
 • ditt barn är i ett privat daghem som använder servicesedel
 • det utbetalas föräldradagpenning för barnet (däremot kan privatvårdsstöd betalas ut för familjens övriga barn under tiden med föräldradagpenning)
 • ditt barn vistas utomlands i mer än 3 månader.

Hur mycket privatvårdsstöd kan jag få?

Stödet för privat vård av barn består av vårdpenning och vårdtillägg. Stödet kan högst vara lika stort som barnets vårdavgift. Vårdpenning och vårdtillägg betalas separat för varje barn som är berättigat till stöd. Dessutom kan din hemkommun betala ut kommuntillägg.

Vårdpenningen är högst
192,28 euro per månad för varje barn som är berättigat till stöd
Vårdtillägget är högst
265,85 euro per månad för varje barn som är berättigat till stöd

Vårdtillägg betalas ut för alla barn under skolåldern som är i privat vård. Ett villkor är att familjens inkomster inte överstiger inkomstgränsen.

Beloppet på vårdtillägget påverkas av familjens storlek och bruttoinkomster, det vill säga inkomster före skatten dragits av. En familj räknas bestå av högst 4 personer: 2 vuxna och högst 2 barn under skolåldern. De barn som FPA betalar ut föräldradagpenning för eller som går i skolan beaktas inte i antalet personer i familjen. Om du är den enda föräldern i din familj är det bara din inkomst som påverkar vårdtillägget. Om du bor tillsammans med din partner räknas också hens inkomst med i familjens inkomster, även om hen inte är vårdnadshavare för ditt/dina barn.

Till familjens inkomster räknas också

 • inkomsterna för de barn som familjen får hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd för
 • partiell och flexibel vårdpenning.

Vårdpenning och kommuntillägg räknas inte som inkomst.

Du får vårdtillägget till fullt belopp om familjens månadsinkomster inte överskrider den inkomstgräns som beräknas enligt familjens storlek. Om inkomstgränsen överskrids minskar vårdtillägget. Om familjens inkomster överstiger den maximala inkomstgränsen kan familjen inte få vårdtillägg alls.

Belopp på vårdtillägget

Familjens storlek (antal personer)

Bruttoinkomster som berättigar till fullt vårdtillägg, max euro/månad

Procentuell minskning 

Bruttoinkomster som utesluter vårdtillägg, max euro/månad

2

 1 160

11,5 % 

3 471, 70 euro/månad

3

1 430

9,4 %

4 258, 14 euro/månad

4 eller fler1 7007,9 %

5 065, 13 euro/månad


Barn som omfattas av förskoleundervisning, försöket med förskoleundervisning eller förlängd läroplikt

Perioden för förskoleundervisning pågår 1 augusti – 31 maj. Under den tiden får familjen mindre en lägre vårdpenning på 70,75 euro per månad för barnet.  Vårdtillägget utbetalas till hälften för samma tid. I juni och juli, när det inte är någon förskola, utbetalar FPA vårdpenningen till fullt belopp om barnet fortfarande deltar i privat småbarnspedagogik.

Om barnet endast deltar i förskoleundervisning och inte i kompletterande småbarnspedagogik betalas inget privatvårdsstöd ut.

Om ditt barn deltar i den grundläggande utbildningen och omfattas av förlängd läroplikt, får du vårdpenning på samma sätt som för ett barn som deltar i förskoleundervisning.

Beloppet av kommuntillägget och villkoren för beviljande varierar i de olika kommunerna. Alla kommuner utbetalar inte kommuntillägg.

Vissa kommuner som betalar ut kommuntillägg har ingått ett avtal med FPA om att kommuntillägget betalas ut via FPA i samband med privatvårdsstödet. Du kan använda räknaren för att ta reda på om du får kommuntillägg via FPA och hur mycket stöd som betalas ut. Om kommuntillägget betalas ut via FPA behöver du inte ansöka om kommuntillägg separat utan stödet betalas ut automatiskt med privatvårdsstödet.

Om du enligt räknaren inte får kommuntillägg via FPA, kan du kontakta din hemkommun för att ta reda på om den betalar ut kommuntillägg. Om din hemkommun betalar ut kommuntillägg, kan du ansöka om kommuntillägg från kommunen.

AnkkuriAnkkuriNär betalas stödet ut?

Privatvårdsstödet betalas ut
den sista bankdagen varje månad.

Om du får ett beslut om beviljande av privatvårdsstöd efter den 10 i månaden, betalas stödet ut den sista bankdagen i följande månad. Den första utbetalningsdagen för stödet ser du i beslutet.

AnkkuriAnkkuriFör vilken tid kan jag få privatvårdsstöd?

Privatvårdsstöd betalas inte ut för kortare tid än en månad. Minimitiden på en månad uppfylls också när föräldrarna växelvis ansöker om privatvårdsstöd och perioderna med privatvårdsstöd pågår oavbrutet i minst en månad.

Perioden med stöd behöver inte börja från månadens början. Perioden kan också upphöra mitt i en kalendermånad och då utbetalas stödet för mindre än en månad den sista bankdagen i månaden.

AnkkuriAnkkuriSå här ansöker du om privatvårdsstöd

 1. Ansök om privatvårdsstöd i MittFPA. I ansökan ska du ange barnets vårdavgift till det belopp som det är innan stödet har beviljats. Ange vårdavgiften för varje barn separat.
 2. Fotografera bilagor och skicka in dem i MittFPA. Det står i ansökan vilka bilagor du behöver skicka in.

 3. I MittFPA kan du se om din ansökan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Där visas också påminnelser ifall bilagor saknas. Du får också ett beslut hem till dig per post om du inte har avstått från papperspost.

Om du inte kan skicka in en ansökan i MittFPA ska du fylla i och skriva ut blanketten Stöd för privatvård av barn, WH 1r (pdf). Skicka ansökan och bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Ansök om privatvårdsstöd

Logga in i MittFPA

Kom ihåg följande när du ansöker om privatvårdsstöd  

Det lönar sig att ansöka om privatvårdsstöd genast när du ingått ett avtal med vårdaren. Ansök dock om stöd senast 6 månader från det att den privata vården inletts.

Till din ansökan behöver du åtminstone bifoga en utredning om barnets vård från producenten av småbarnpedagogik (blankett WH 2r, pdf). Om du har ingått ett arbetsavtal direkt med en privat vårdare ska du be din hemkommun intyga på blanketten att kommunen godkänner vårdaren i fråga. Bifoga också en kopia av arbetsavtalet till ansökan.

Kontrollera i ansökan vilka andra bilagor du behöver skicka in.

FPA får uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret. Vi använder oss av uppgifterna i registret när vi handlägger ansökningar. Vid behov ber vi dig om ytterligare uppgifter.

FPA utreder årligen om det har skett förändringar i familjens inkomster som kan påverka vårdtillägget. Inför årsjusteringen skickar vi ett brev som du ska svara på. Om du har avstått från papperspost får du ett meddelande till MittFPA i stället.

Efter årsjusteringen får du ett nytt beslut om privatvårdsstöd. Om dina inkomster har minskat, kan vårdtillägget höjas retroaktivt för högst 6 månader.

AnkkuriAnkkuriMeddela förändringar

Kom ihåg att informera FPA om förändringar som påverkar privatvårdsstödet, så att stödet betalas ut till rätt belopp.

Om du vill meddela ändringar eller dra in stödet, kan du göra det i MittFPA. Du kan också ringa FPA.

Om du får hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd ska du utan dröjsmål meddela FPA om följande ändringar:

 • Ditt barn får plats i den kommunala småbarnspedagogiken (hemvårdsstöd och privatvårdsstöd betalas inte ut när barnet har plats inom den kommunala småbarnspedagogiken). 
 • Uppgifterna om vården av ditt barn ändras (till exempel vårdtiden, vårdplatsen, vårdavgiften eller vårdaren).
 • Ditt barn börjar i förskolan.
 • Din familj flyttar till en annan kommun.
 • Din familj eller barnet reser utomlands för mer än 3 månader.

Om du får vårdtillägg ska du även meddela om

 • familjens inkomster ändras
 • du blir sambo eller skiljer dig.

Storleken på familjen och inkomsterna för alla familjemedlemmar påverkar beloppet på vårdtillägget.

Information på lättläst svenska och på teckenspråk 

Blev något oklart?

Fråga vår chattbot eller ring FPA:s kundservice.

020 692 226
020 692 226

Hur ser din livssituation ut i övrigt?