Beskattningen av förmåner | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Beskattningen av förmåner

En del av FPA:s förmåner är skattepliktiga medan andra är skattefria.

Förmånerna beskattas på det sätt som anges i skattelagstiftningen. Det finns ett särskilt skattekort (skatt.fi) för förmåner.

Skatteprocenten sjunker inte nödvändigtvis, även om beloppet av förmånerna är mindre än lönen.

Skattepliktiga förmåner

Skatteprocenten för specialvårdspenning är vanligtvis densamma som skatteprocenten för din lön. Men om skatteprocenten för din lön är lägre än 25 % är skatten på specialvårdspenningen 25 %. På specialvårdspenning som betalas till minimibeloppet är skatten 20 %. Om du misstänker att skatteprocenten är för hög kan du ansöka om ett nytt skattekort.

Om FPA inte har uppgift om din skatteprocent beskattas specialvårdspenningen enligt den separata tabell (skatt.fi) som grundar sig på Skatteförvaltningens beslut. Skatteprocenten fastställs enligt tabellen också när FPA betalar ut retroaktiv specialvårdspenning för någon annan tid än innevarande år.

Folkpension beskattas enligt ett skattekort för pension. Beställ ett skattekort för pension i MinSkatt (skatt.fi).

Om skattekort saknas verkställs förskottsinnehållning på folkpensionen enligt en på förhand fastställd skattesats. Utan skattekort innehålls 40 % i skatt på folkpension som beviljats till nedsatt belopp och 0 % på full folkpension. Om du får retroaktiv pension för någon annan tid än innevarande år är skatten 40 %.

Pensionstagare som är bosatta utomlands och som är begränsat skattskyldiga enligt Skatteförvaltningen betalar 0 % skatt på sin folkpension.

Bostadsbidrag för pensionstagare, vårdbidrag, fronttillägg och veterantillägg är alla skattefria inkomster och de beskattas inte alls.

När du får ett pensionsbeslut från Finland eller utlandet ska du be att Skatteförvaltningen skickar skattekortet för pensionsinkomsten i fråga till den som betalar ut pension till dig. På så sätt säkerställer du att beskattningen hålls uppdaterad. Efter det får FPA och arbetspensionsanstalterna i fortsättningen uppgifterna på ditt skattekort automatiskt. Du behöver därför inte längre lämna in skattekortet separat om du ansöker om ett nytt till exempel på grund av dina övriga inkomster.

Skatteprocenten för hemvårdsstöd är vanligtvis densamma som skatteprocenten för din lön. Men om skatteprocenten för din lön är lägre än 25 % är skatten på hemvårdsstödet 25 %. Om du misstänker att skatteprocenten är för hög kan du ansöka om ett nytt skattekort.

Om FPA inte har uppgift om din skatteprocent är skatten på hemvårdsstödet 60 %.

Skatteprocenten för rehabiliteringspenning är i regel densamma som skatteprocenten för din lön. Men om skatteprocenten för din lön är lägre än 25 % är skatten på rehabiliteringspenningen 25 %. Om rehabiliteringspenningen betalas till minimibeloppet är skatteprocenten densamma som skatteprocenten för din lön. Om du misstänker att skatteprocenten för rehabiliteringspenningen är för hög kan du ansöka om ett nytt skattekort.

På rehabiliteringspenning som betalas till pensionstagare är skatten alltid 40 %.

Om FPA inte har uppgift om din skatteprocent beskattas rehabiliteringspenningen enligt den separata tabell (skatt.fi) som grundar sig på Skatteförvaltningens beslut. Skatteprocenten fastställs enligt tabellen också när du får retroaktiv rehabiliteringspenning för någon annan tid än innevarande år.

För partiell rehabiliteringspenning betalas skatt på samma sätt som för rehabiliteringspenning.

Man betalar skatt på familjepensioner enligt ett skattekort för pension. Beställ ett skattekort för pension i MinSkatt (skatt.fi).

Efterlevandepension betalas antingen som begynnelsepension eller som fortsättningspension. Om skattekort saknas innehålls skatt på efterlevandepensionen enligt följande:

 • 30 % på begynnelsepension
 • 0 % på fortsättningspension med fullt belopp
 • 30 % på fortsättningspension med nedsatt belopp
 • 40 % på efterlevandepension som betalas som engångsbetalning.

Om skattekort saknas innehålls 20 % i skatt på barnpension som beviljats till nedsatt belopp och 0 % på full barnpension.

Om du får retroaktiv efterlevandepension eller barnpension för någon annan tid än innevarande år är skatten 40 %.

Mottagare av familjepension som är bosatta utomlands och som är begränsat skattskyldiga enligt Skatteförvaltningen betalar 0 % i skatt på sin familjepension.

När du får ett positivt pensionsbeslut ska du ansöka om ett skattekort för pension i MinSkatt (skatt.fi)

Studiepenning, studiepenningens försörjarförhöjning och läromaterialstillägg till studiepenningen är skattepliktiga inkomster.

Om du får studiepenning och du har andra skattepliktiga inkomster ska du ansöka om ett skattekort för lön i MinSkatt (skatt.fi). Studiepenningen, studiepenningens försörjarförhöjning och läromaterialstillägget till studiepenningen inverkar på skatteprocenten för lön, dvs. hur mycket du betalar i skatt på din lön.

Om du inte har andra inkomster betalar du ingen skatt på studiepenningen. Hela beloppet av studiepenningen betalas alltså in på ditt konto. Om du emellertid vill betala skatt på studiepenningen, kan du kontakta FPA och meddela vilken skatteprocent du vill att ska tillämpas.

Om du betalar tillbaka studiepenning anmäler FPA det återbetalda beloppet till inkomstregistret. Skatteförvaltningen får uppgifterna från inkomstregistret och beaktar dem i beskattningen. Du behöver inte själv göra något.

Om du inte har ett separat skattekort för förmåner beskattas den partiella vårdpenningen och den flexibla vårdpenningen enligt tilläggsprocenten på skattekortet för lön. Om FPA inte har uppgift om din skatteprocent är skatten 60 %.

Skatteprocenten för sjukdagpenning är vanligtvis densamma som skatteprocenten för din lön. Men om skatteprocenten för din lön är lägre än 25 % är skatten på sjukdagpenningen 25 %. På sjukdagpenning som betalas till minimibeloppet är skatten 20 %. Om du misstänker att skatteprocenten för sjukdagpenningen är för hög kan du ansöka om ett nytt skattekort.

Om FPA inte har uppgift om din skatteprocent beskattas sjukdagpenningen enligt den separata tabell (skatt.fi) som grundar sig på Skatteförvaltningens beslut. Skatteprocenten fastställs enligt tabellen också när du får retroaktiv sjukdagpenning för någon annan tid än innevarande år.

Skatteprocenten för partiell sjukdagpenning är vanligtvis densamma som skatteprocenten för din lön. Den höjs inte till 25 % även om skatteprocenten för din lön är lägre än 25 %.

Man betalar skatt på garantipension enligt ett skattekort för pension. När du får ett positivt pensionsbeslut ska du ansöka om ett skattekort för garantipension i MinSkatt (skatt.fi).

Om skattekort saknas innehålls ingen skatt på garantipensionen. Om du får retroaktiv garantipension för någon annan tid än innevarande år är skatten 40 %.

Grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd är arbetslöshetsförmåner. Arbetslöshetsförmånerna är skattepliktiga inkomster, dvs. man ska betala skatt på dem. På arbetslöshetsförmåner innehålls 20 % automatisk i skatt. Samma skatteprocent gäller också rörlighetsunderstöd och alterneringsersättning.

Vid behov kan du ansöka om ett skattekort för arbetslöshetsförmåner. Du kan behöva ett separat skattekort för förmåner om

 • du har tillfälliga inkomster eller inkomster för deltidsarbete under arbetslöshetstiden
 • du får andra förmåner utöver arbetslöshetsförmåner.

Man betalar skatt på omställningspenning enligt tilläggsprocenten på skattekortet för lön. Om FPA inte har uppgift om skatteprocenten och du inte har ett skattekort för förmåner, är skatten på omställningspenningen 60 %.

Skatteprocenten för föräldradagpenning är vanligtvis densamma som skatteprocenten för din lön. Men om skatteprocenten för din lön är lägre än 25 % är skatten på föräldradagpenningen 25 %. På föräldradagpenning som betalas till minimibeloppet är skatten 20 %. Om du misstänker att skatteprocenten för föräldradagpenningen är för hög kan du ansöka om ett nytt skattekort.

Skatteprocenten för partiell föräldrapenning är densamma som skatteprocenten för din lön. Den höjs inte till 25 % även om skatteprocenten för din lön är lägre än 25 %.

Om FPA inte har uppgift om din skatteprocent beskattas föräldrapenningen enligt den separata tabell (skatt.fi) som grundar sig på Skatteförvaltningens beslut. Skatteprocenten fastställs enligt tabellen också när föräldradagpenning som beviljats för ett visst år betalas ut under året därpå.

Stöd för privat vård av barn är beskattningsbar inkomst för producenter av småbarnspedagogik. Den familj som beviljas stödet betalar inte skatt på det.

FPA betalar stödet direkt till producenten av småbarnspedagogik och innehåller skatten före utbetalningen (med undantag för vårdare som är införda i förskottsuppbördsregistret).

Läs mer om beskattningen av stödet för privat vård av barn (Samarbetspartner).

Skattefria förmåner

 • adoptionsbidrag
 • allmänt bostadsbidrag
 • barnbidrag
 • barnförhöjning för pensionstagare
 • bostadsbidrag för pensionstagare
 • ersättningar för sjukvård
 • ersättning för uppehälle
 • fronttillägg och extra fronttillägg
 • handikappbidrag
 • kostnadsersättning under sysselsättningsfrämjande service
 • militärunderstöd
 • moderskapsunderstöd
 • ränteunderstöd för studielån
 • studielånskompensation
 • studiestödets bostadstillägg
 • stöd för skolresor
 • utkomststöd
 • underhållsstöd
 • vårdbidrag för pensionstagare.

Skattekort

I regel behöver skattekort inte lämnas in till FPA. I de flesta fall får FPA uppgifterna på det så kallade grundskattekortet direkt från Skatteförvaltningen.

Om du är begränsat skattskyldig ska du till FPA lämna in ett källskattekort eller ett skattekort för begränsat skattskyldiga (skatt.fi). Finländska medborgare blir begränsat skattskyldiga efter att ha varit bosatta utomlands i tre år. Utländska medborgare anses begränsat skattskyldiga genast när de flyttar från Finland. Ta kontakt med Skatteförvaltningen om du inte vet vilket skattekort du ska använda.

I januari beskattas förmåner enligt samma skatteprocent som i december året innan, om du inte lämnar in ett nytt skattekort till FPA.

Ansök vid behov om ett nytt skattekort

Om du misstänker att skatten på förmånen är för hög eller för låg ska du kontrollera din skatteprocent med skatteprocenträknaren (skatt.fi).

Vid behov kan du beställa ett skattekort för förmåner i MinSkatt (skatt.fi).

Skatteförvaltningen skickar skattekortet direkt till FPA om du ber om det.

Du kan också be att FPA höjer den skatteprocent som Skatteförvaltningen gett utan att du lämnar in nytt skattekort. Be att skatteprocenten höjs genom att ringa FPA:s servicenummer.

Kan man få tillbaka skatt som betalats till för stort belopp?

FPA kan återbetala skatt som tagits ut till för stort belopp om kunden lämnar in ett nytt skattekort som gäller retroaktivt. Skatteprocenten på skattekortet måste vara lägre än den skatteprocent som har tillämpats tidigare. Dessutom ska kunden kontakta FPA och be att förskottsinnehållningen ändras.

FPA rättar beskattningen av pensioner och återbetalar automatiskt skatt som tagits ut till för stort belopp när FPA får ett nytt skattekort som gäller retroaktivt. Kunden behöver alltså inte särskilt begära att FPA gör rättelsen.

Skatt som betalats till för stort belopp kan endast återbetalas under det år då skatten har betalats. Om utbetalningsdagen för återbetalningen infaller följande år kan den skatt som betalats till för stort belopp inte längre betalas tillbaka till kunden.

 

Senast ändrad 7.6.2024