Arvodestaxa för munhygienister

FPA kan betala sjukvårdsersättning för behandling som getts av en munhygienist om behandlingen har ordinerats av en privat tandläkare. Tandläkarens ordination ska grunda sig på tandläkarens egen undersökning och vårdplanering. Tandläkaren ger sin ordination på bankett SV3SHM eller SV3SHMr.

Ersättning betalas enligt arvodestaxan för munhygienister. Om åtgärden eller undersökningen utförs av en tandläkare betalas ersättning enligt arvodestaxan för tandläkare.

Taxorna för ersättning av munygienistarvoden, åtgärdskoderna och tillämpningsanvisningarna hittar du här

FPA betalar ersättning endast för arbete som munhygienisten utfört självständigt. Ersättning betalas till exempel inte för att tandhygienisten assisterar tandläkaren vid åtgärderna. 

Antal besök som ersätts

För behandling som getts av en munhygienist betalar FPA ersättning för högst 15 undersöknings- och behandlingstillfällen utifrån en och samma ordination. Undersökningarna och behandlingarna ska genomföras inom två år från ordinationsdatum.

Då tandläkaren ordinerar undersöknings- och behandlingstillfällen ska tandläkaren beakta patientens vårdbehov. Med undersöknings- och behandlingstillfälle avses alla åtgärder som samma vårdgivare utför under ett kalenderdygn.

Kundens möjlighet att välja vårdenhet

Ordinationen gällande behandling som ges av munhygienist ska vara korrekt daterad och ha undertecknats av den tandläkare som utfört undersökningen innan behandlingen inleds.

Om kunden så önskar ska han eller hon få undersöknings- och behandlingsordinationen skriftligt i fråga om de undersökningar och behandlingar som man kan söka ersättning enligt sjukförsäkringslagen för. Kunden ska ha möjlighet att välja vårdenhet.

Ansökan om ersättning

När man söker ersättning ska originalexemplaret av tandläkarens undersöknings- och behandlingsordination fogas till munhygienistens utredning över behandlingen (blankett SV3SHS eller SV3SHSr).

Om ersättning söks för endast en del av de ordinerade besöken ska undersöknings- och behandlingsordinationen i original fogas till den första utredning som lämnas in till FPA.