Tandläkararvoden

På de här sidorna finns information om hur åtgärder och undersökning av munnen som utförs av tandläkare ersätts. Om en åtgärd utförs av en munhygienist betalas ersättningen enligt arvodestaxan för munhygienister. Sidorna är avsedda för yrkesutbildade personer inom mun- och tandvården.

Specialisttandläkarförhöjning

De belopp som anges i taxan höjs med 30 procent om undersökningen utförs eller behandlingen ges av en tandläkare med specialisträttigheter och undersökningen eller behandlingen hör till tandläkarens specialitet.

Sådana specialiteter inom tandvården där en specialisttandläkare arbetar inom sin specialitet och har det kliniska vårdansvaret för patienten ger rätt till förhöjning. 

Följande specialiteter ger rätt till förhöjning:

 • käkkirurgi
 • ortodonti
 • klinisk tandvård med betoning på
  • oral protetik och bettfysiologi
  • kariologi och endodonti
  • pedodonti
  • parodontologi.

Förhöjning är möjlig också om tandläkaren har en tidigare examensbenämning inom specialiteten i fråga. Inom odontologisk diagnostik kan huvudområdena oral radiologi och oral patologi i undantagsfall berättiga till förhöjning av kostnaderna för undersökning av munnen.

Man utgår ifrån att en specialisttandläkare vet när han eller hon utför en åtgärd som hör till den egna specialiteten.

Frontveteraner och minröjare

Endast frontveteraner och minröjare får ersättning från FPA för tandprotetiska åtgärder och tandtekniska kostnader.

FPA kan flera gånger per kalenderår ersätta frontveteraner och minröjare för undersökning av munnen som utförts av en tandläkare.   

Ersättning för protetiska åtgärder, undersökning av munnen och åtgärder som främjar munhälsan betalas enligt taxan för protetiska åtgärder för frontveteraner. Övrig tandvård ersätts enligt arvodestaxan för tandläkare och arvodestaxan för munhygienister.