Total mängd

Läkemedelsförskrivaren ska på receptet i första hand ange den mängd läkemedel som behövs vid behandlingen i form av förpackningar eller den totala mängden läkemedel. Den totala mängd läkemedel som expedierats under receptets giltighetstid får inte överskrida den totala mängd läkemedel som ordinerats.

Receptet kan också ordineras för den tid läkemedelsbehandlingen ska pågå. Då ska kunden tydligt kunna se hur mycket läkemedel det finns kvar att ta ut på receptet, i numerisk form.

Den minsta förpackningsstorleken överskrider den totala läkemedelsmängden på receptet

Den totala läkemedelsmängden på receptet är 30 tabletter. Det preparat som läkaren förskrivit är tillgängligt endast i förpackningar om 100 tabletter.

Du kan inte lämna ut en större mängd läkemedel än vad läkaren har förskrivit.

  • Kontrollera först om preparatet kan bytas ut till ett utbytbart preparat. Om läkemedlet kan bytas ut ska du bland de utbytbara läkemedelspreparaten leta fram en förpackningsstorlek om 30 tabletter (eller mindre).
  • Om preparatet inte kan bytas ut till ett utbytbart preparat eller om det inte finns någon mindre förpackningsstorlek av det utbytbara preparatet kan du kontakta läkaren eller dela en större förpackning.

Receptet har skrivits för en bestämd tid

När ett läkemedel har förskrivits för den tid läkemedelsbehandlingen pågår ska följande beaktas:

  1. I samband med den första expedieringen beräknar man den ordinerade totala läkemedelsmängden utifrån doseringsanvisningen på receptet.
    • Den totala läkemedelsmängden samt den läkemedelsmängd som kvarstår antecknas i receptuppgifterna. Anteckningen kan vara ett tal (till exempel 200), en beräkningsformel (till exempel 2 x 100) eller i textformat (till exempel 4 fol + 5 ml).
  2. Om doseringsanvisningen ofta ändras av terapeutiska orsaker följer man upp att den totala mängd läkemedel som expedierats under receptets giltighetstid inte överskrider den totala mängd läkemedel som beräknats utifrån maximal dosering angiven i godkänd produktresumé eller annat känt källmaterial.
    • I undantagsfall kan en större dosering godkännas om det står "Sic" på receptet.
  3. Om vårdtiden lämnar rum för tolkning ska apoteket kontrollera saken med läkemedelsförskrivaren innan läkemedlet expedieras.

Mer information: Institutet för hälsa och välfärd 6/2018 OPER

Beräkning av den totala läkemedelsmängden

När man beräknar den totala läkemedelsmängden på receptet är det viktigt att det under receptets giltighetstid inte expedieras mer läkemedel än vad läkemedelsförskrivaren avsett.

När receptet har skrivits för en bestämd tid kan den totala läkemedelsmängden beräknas med hjälp av följande koefficienter:

Receptet har skrivits Koefficient för beräkning av den totala läkemedelsmängden
för en vecka 7 dygn / 1 v
för en månad 30 dygn / 4 (–5) v
för 3 månader 90 dygn / 13 v
för ett halvt år 180 dygn / 26 v
för ett år 365 dygn / 52 v
för 2 år 730 dygn / 104 v