Förskottsinnehållning på privatvårdsstödet

Privatvårdsstödet är skattepliktig inkomst. Förskottsinnehållningen i fråga om privata producenter av småbarnspedagogik är beroende av om serviceproducenten finns i Skatteförvaltningens förskottsuppbördsregister.

Om producenten finns i regristret får FPA uppgiften från Skatteförvaltningen och gör ingen förskottsinnehållning på privatvårdsstödet.

Om producenten av småbarnspedagogik inte är införd i förskottsuppbördsregistret verkställer FPA förskottsinnehållning på privatvårdsstödet i samband med utbetalningen. Det sätt förskottsinnehållningen verkställs på varierar beroende på om producenten av småbarnspedagogik är

 • en privatperson som berörs av personbeskattning (dagvårdare i arbetsavtalsförhållande eller familjedagvårdare)
 • en sammanslutning eller ett företag som berörs av beskattning av samfund (privat daghem, privat gruppfamiljedaghem, familjedagvårdare som är verksam som företagare med firmanamn).

Förskottsinnehållning för privata daghem eller gruppfamiljedaghem

Om daghemmet är infört i förskottsuppbördsregistret verkställer FPA ingen förskottsinnehållning. Om daghemmet inte är infört i förskottsuppbördsregistret verkställer FPA förskottsinnehållning med 13 % på privatvårdsstödet i samband med utbetalningen.

Samma förfarande gäller också gruppfamiljedaghem eller familjedagvårdare om det är fråga om företagsverksamhet.

Förskottsinnehållning för dagvårdare i arbetsavtalsförhållande eller familjedagvårdare

Om familjedagvårdaren verkar under firmanamn och är införd i förskottsuppbördsregistret verkställer FPA ingen förskottsinnehållning. Om familjedagvårdaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret får FPA uppgift om skatteprocenten från Skatteförvaltningen. Detsamma gäller dagvårdare i arbetsavtalsförhållande som står i anställningsförhållande till familjen som privatperson.

Om dagvårdaren inte begär att få sin skatteprocent ändrad hos Skatteförvaltningen behöver skattekort inte lämnas in till FPA.

Om dagvårdaren begär att få sin skatteprocent ändrad hos Skatteförvaltningen ska ändringsskattekort lämnas in till FPA. Ett ändringsskattekort kan vara avsett för

 • arbetsersättning
 • stöd för privat vård av barn
 • lön.

Observera

Lämna i detta sammanhang inte in ett ändringsskattekort för sociala förmåner till FPA. Ett sådant gäller inte vid betalning av lön eller arbetsersättning. För dagvårdaren är det fråga om lön eller arbetsersättning medan privatvårdsstödet är en social förmån för familjen.

Om ändringsskattekortet är avsett för lön ska ett följebrev bifogas av vilket framgår att:

 • avsändaren är en privat producent av småbarnspedagogik
 • ändringsskattekortet är avsett för stöd för privat vård av barn.

Ändringsskattekortet eller en kopia av det kan lämnas in per post till FPA:s försäkringsdistrikt. Se postadresser för FPA:s försäkringsdistrikt.

Familjen som arbetsgivare

Om en familj har anställt en dagvårdare i arbetsavtalsförhållande ska familjen

 • verkställa förskottsinnehållning på lönen
 • betala socialskyddsavgifterna för dagvårdarens hela lön (även för den andel som betalas av FPA)
 • anmäla den utbetalda lönen till inkomstregistret
 • ordna företagshälsovård för dagvårdaren
 • betala övriga lagstadgade avgifter.

Läs mer