Ansökan om privatvårdsstöd | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Ansökan om privatvårdsstöd  

Även om stödet för privat vård av barn betalas till en producent av småbarnspedagogik är det alltid familjen som ansöker om stödet hos FPA.

Som bilaga till ansökan behövs en utredning som fylls i av producenten av småbarnspedagogik. Utredningen gan göras elektroniskt eller på blankett WH 2r Stöd för privat vård av barn, Dagvårdsproducent (pdf).

Dagvårdare i arbetsavtalsförhållande ska alltid fylla i blankett WH 2r.  Till ansökan ska också bifogas andra utredningar, till exempel en kopia av arbetsintyget för dagvårdaren.

Ytterligare information och inloggning

Elektronisk anmälan för dagvårdsproducenten

Uppgifter som behövs för utbetalning av privatvårdsstöd kan anmälas på nätet i FPA:s e-tjänst. Anmälan heter Elektronisk anmälan för dagvårdsproducenten.

För anmälan behöver producenten av småbarnspedagogik ett FO-nummer och Suomi.fi-fullmakter.

Suomi.fi-identifikation är en avgiftsfri användarkod som kan fås från Skatteförvaltningen.

Logga in i e-tjänsten

Blankett WH 2r

Utredningen kan också göras på blankett WH 2r (pdf). Blanketten skickas per post till FPA på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA. 

Kom ihåg dessa:

  • Uppge det sammanlagda beloppet per barn av den dagvårdsavgift som angetts i vård- eller arbetsavtalet. Uppge inte den skillnad mellan vårdavgiften och privatvårdsstödet som familjen ska betala.
  • Uppge som dagvårdstid för barnet den vårdtid som angetts i dagvårdsavtalet eller arbetsavtalet.
  • Om dagvårdsavgift inte betalas under semestertid ska du ange vilken tid detta gäller.
  • Uppge under punkt 6 datum för när kommunen blivit informerad om att verksamheten börjar.

En dagvårdare i arbetsavtalsförhållande ska dessutom komma ihåg följande:

  • Meddela arbetsgivarens uppgifter och den tid som arbetsavtalet gäller.
  • Bifoga en kopia av arbetsavtalet till ansökan. Av arbetsavtalet ska framgå de arbetsuppgifter som arbetsavtalet och vårdavgiften omfattar.
  • Under punkt 4 (Uppgifter om dagvården av barnet) på blankett WH 2r ska vårdavgiftens belopp anges. Meddela här den lön som utbetalas till en dagvårdare i arbetsavtalsförhållande eftersom lönen består av vårdavgifter. Om lönen består av vårdavgifter för fler än ett barn, uppge också dagvårdsavgiften för varje enskilt barn.
  • Dagvårdare i arbetsavtalsförhållande behöver inte göra en anmälan till kommunen om att verksamheten inleds. Punkt 7 (Kommunens godkännande) på blankett WH 2r ska fyllas i av en myndighet i förmånstagarens hemkommun.

När stödet beviljas, utbetalas eller upphör

FPA sänder den privata producenten av småbarnspedagogik ett meddelande per familj om beviljande av privatvårdsstöd. I meddelandet specificeras det sammanlagda beloppet av förmånen. Om stödets belopp varierar anges i meddelandet hur mycket stöd som betalas för olika tider.

FPA sänder den privata producenten av småbarnspedagogik ett meddelande också om betalningen av privatvårdsstödet upphör.

FPA kan inte informera den privata producenten av småbarnspedagogik om de grunder som inverkar på stödets belopp. Den privata serviceproducenten av småbarnspedagogik kan diskutera med familjen om den önskar få mer information om stödets belopp.

Läs mer

Senast ändrad 22.4.2021

Vad tycker du om sidan?