Privatvårdsstöd och anmälan om förändringar | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Meddela förändringar

Det är viktigt att FPA i god tid får veta om förändringar som inverkar på stödets belopp och på beviljandet. På så sätt undviker man felaktig utbetalning och återkrav.

Ett meddelande om förändringar ska göras per familj då stödet för privat vård av barn är en familjespecifik förmån.

FPA ska underrättas om förändringar som inverkar på privatvårdsstödet och som gäller

  • det godkännande som kommunen ger producenten av småbarnspedagogik
  • verksamheten för producenten av småbarnspedagogik (till exempel ny ägare eller ett nytt verksamhetsställe)
  • barnets vårdtid eller vårdrelationens längd
  • vårdavgiftens belopp.

Producenten av småbarnspedagogik kan meddela förändringar

Du kan skicka blanketten eller det fritt formulerade meddelandet till FPA per post på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA eller som skyddad e-post. Läs mer om hur man använder skyddad e-post.

Om kontonumret för producenten av småbarnspedagogik ändras, måste producenten meddela det till FPA på blanketten Utredning, Stöd för privat vård av barn, Dagvårdsproducent, WH 2r (pdf). Det går inte att meddela ändringen av kontonumret i e-tjänsten eller genom att ringa FPA.

Meddela uppgifter om vården under sommaren

Familjer som får privatvårdsstöd ska informera FPA om ändrade vårdarrangemang för barnet under sommaren. Vanliga förändringar under sommaren och i början av hösten är

  • ändringar i vårdtiden
  • ändringar i vårdavgiftens belopp
  • byte av vårdplats eller vårdare
  • att barnet börjar i kommunal småbarnspedagogik
  • att barnet når förskoleåldern.

Meddela vårdavgiftens totala belopp

Om vårdavgiften ändras för sommaren ska familjen meddela vårdavgiftens totala belopp och inte bara beloppet av den självriskandel som familjen ska betala.

FPA återkräver felaktigt utbetalt stöd

Om privatvårdsstöd har betalats ut felaktigt återkräver FPA familjen på stödet. Stödet återkrävs inte hos producenten av småbarnspedagogik eftersom man samtidigt skulle vara tvungen att rätta förskottsinnehållning som redan verkställts, vilket FPA inte kan göra.

Om en vårdare i arbetsavtalsförhållande återbetalar stödet till familjen eller direkt till FPA, rättar FPA stödbeloppet i inkomstregistret. För att rättelsen ska kunna införas i inkomstregistret måste vårdaren eller familjen lämna in ett kvitto till FPA på återbetalningen och sända en fritt formulerad utredning om det felaktigt utbetalda beloppet per e-post till adressen vekki@kela.fi. 

En producent av småbarnspedagogik, som är införd i förskottsuppbördsregistret och som återbetalar stödet till familjen eller direkt till FPA, ska själv se till att uppgifterna anmäls till Skatteförvaltningen. FPA lämnar inte inkomstuppgifter till inkomstregistret för serviceproducenter som är införda i förskottsuppbördsregistret.

Läs mer

Senast ändrad 14.8.2023