Direktersättningsförfarande vid sjuktransporter

Direktersättningsförfarandet grundar sig på sjukförsäkringslagen. Ersättningen i enlighet med sjukförsäkringslagen betalas till serviceproducenten när denne tar ut självriskandelen av kunden och i enlighet med ett särskilt avtal redovisar till FPA. Genom att betala självriskandelen för resan godkänner kunden förfarandet och överför sin rätt till ersättning på serviceproducenten.

Direktersättningsförfarande hindrar inte serviceproducenten att uppbära totalpriset för resan av en ersättningsberättigad kund; kunden ansöker då själv om ersättning hos FPA:s serviceställen. En kund som så önskar kan betala hela kostnaden för resan själv och söka ersättning hos FPA:s serviceställen.

Bestämmelserna om direktersättningsförfarande trädde i kraft genom en ändring av sjukförsäkringslagen 1.1.2007. I sjukförsäkringslagen infördes samtidigt ett förfaringssätt i anslutning till direktersättningsförfarandet som avviker från bestämmelserna i förvaltningslagen när det gäller beslut som ges till den försäkrade. Enligt detta förfaringssätt skickas ett skriftligt beslut till den försäkrade endast på hans eller hennes begäran. Beslutet ska begäras inom sex månader från att tjänsten tillhandahölls. När en ersättningsansökan avslås helt eller delvis skickas alltid ett skriftligt beslut både till den försäkrade och till serviceproducenten.

Tillämpningen av direktersättningsförfarande kräver alltid ett avtal om direktersättning med FPA. Endast serviceproducenter som ingått avtal med ett FPA-försäkringsdistrikt kan söka reseersättning, och avtalet ska vara gällande den dag resan görs. Förutom sjuktransporter och transport med helikopter omfattas också läkararvoden, tandläkararvoden och undersökning och behandling av direktersättningsförfarandet.

Ett avtal om direktersättning påverkar inte serviceproducentens rätt att bestämma priset på resan. Inte heller påverkas ersättningens storlek av om ersättningen betalas till serviceproducenten genom direktersättningsförfarande eller till kunden via en FPA:s serviceställen.

För direktersättningsförfarandet gäller samma principer som för ersättning från sjukförsäkringen. Därför kan direktersättningsförfarande inte tillämpas när det gäller personer som inte är försäkrade i Finland eller som är intagna för vård på ett offentligt sjukhus eller en offentlig vårdinrättning.

Läs mer