Rehabiliteringskurser för personer med sjukdomar i rörelseorganen (TULES-kurser)

FPA ordnar rehabiliteringskurser för vuxna med sjukdomar i rörelseorganen (TULES-kurser). Rehabiliteringen är multiprofessionell och genomförs i grupp.

På en kurs för personer med sjukdomar i rörelseorganen får du stöd för att hantera din livssituation samt verktyg för att förstå de utmaningar som din sjukdom medför och för att kunna lösa praktiska problem. För att delta i kursen behöver du vara motiverad att delta i rehabilitering som genomförs i grupp.

Kurser för personer med sjukdomar i rörelseorganen ordnas både i sluten vård och i öppen vård.

  • I kurser i öppen vård ingår inte inkvartering, utan du bor hemma och åker till kursen varje dag.
  • I kurser i sluten vård ingår inkvartering, vilket innebär att du kan övernatta på rehabiliteringsstället.

Kurserna lämpar sig för dig, om

  • du har diagnostiserats med en ryggsjukdom eller en sjukdom i rörelseorganen som är lokaliserad till nacke, skuldror, de övre extremiteterna eller de nedre extremiteterna
  • dina sjukdomssymtom har varat över 3 månader
  • din sjukdom gör det svårare för dig att klara av ditt arbete, dina studier eller andra aktiviteter i vardagen.

Till kurserna antas inte personer

  • med sjuklig övervikt (BMI över 40)
  • vars rehabiliteringsbehov hänför sig till omedelbar fortsatt vård efter avslutad vård inom hälso- och sjukvården eller till rehabilitering i utskrivningsskedet
  • som har en svår minnessjukdom eller någon annan sjukdom som utgör ett hinder för att delta i gruppverksamhet.