Tules-distansrehabiliteringskurser | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Tules-distansrehabiliteringskurser

Kurserna lämpar sig för dig, om

 • du är över 18 år och har diagnostiserats med en ryggsjukdom eller en sjukdom i rörelseorganen som är lokaliserad till nacke, skuldror eller de övre eller de nedre extremiteterna
 •  du befinner dig i arbetslivet, är på väg att återgå i arbete, studerar eller har rehabiliteringsstöd
 • dina sjukdomssymtom har varat över 3 månader och du inte har fått tillräcklig hjälp av fysioterapi i öppen vård eller av rehabilitering som du genomfört på egen hand
 • din sjukdom gör det svårare för dig att klara av ditt arbete, dina studier eller andra aktiviteter i vardagen.
 • du har tillräcklig självständig funktionsförmåga för att fullt ut kunna delta i en kurs som genomförs som distansrehabilitering
 • du är motiverad att förbättra din arbets-, studie- eller funktionsförmåga och att förändra din livsstil
 • du vill delta i rehabilitering som i sin helhet genomförs i form av distansrehabilitering.

Till kurserna antas inte personer

 • vars rehabiliteringsbehov hänför sig till omedelbar fortsatt vård efter avslutad vård inom hälso- och sjukvården eller till rehabilitering i utskrivningsskedet
 • för vilka grupprehabilitering inte är en lämplig rehabiliteringsform
 • som har ett akut eller obehandlat missbruksproblem.

Observera: Du behöver inte något läkarutlåtande för att kunna söka till en Tules-distansrehabiliteringskurs. Din fysioterapeut kan göra upp en rekommendation som du bifogar till ansökan. 

På en och samma kurs kan det finnas deltagare från alla sjukdomsgrupper (ryggsjukdomar och sjukdomar i rörelseorganen som ger symtom i nacken, skuldrorna, de övre extremiteterna eller de nedre extremiteterna).

Kontrollera i vår söktjänst när det ordnas kurser

Använd sökordet ”Tules-distanskurs”.

Sök rehabiliteringskurs

Målet för kursen

Målet för kursen är att du ska få handledning och stöd för att hantera din livssituation och klara av din vardag. Kursen syftar till att öka dina resurser och färdigheter så att du mångsidigt kan delta i olika aktiviteter i din livsmiljö och i samhället.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje klients individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

Rehabiliteringen ordnas i sin helhet som distansrehabilitering i form av videosamtal, digital rehabilitering och dagar med distansrehabilitering i grupp.

Distansrehabilitering förutsätter inte några särskilda digitala färdigheter och serviceproducenten kommer att introducera dig i distansrehabilitering.

Kursen genomförs i sin helhet i form av distansrehabilitering och den omfattar

 • individuell introduktion i distansrehabilitering i form av ett videosamtal
 • ett individuellt inledande samtal i form av ett videosamtal
 • digital rehabilitering vid en tidpunkt som passar dig
 • handledning i digital rehabilitering
 • 6 individuella videosamtal
 • 8 dagar med distansrehabilitering i grupp där en dag omfattar minst 4 timmar.

Längden på ett individuellt videosamtal är i genomsnitt 45 minuter. Serviceproducenten kontaktar dig innan distansrehabiliteringen inleds och efter rehabiliteringen (kontakt individuellt och i grupp). Du kan ansöka om rehabiliteringspenning från FPA för distansrehabiliteringsdagarna.

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

 • en läkare
 • en fysioterapeut
 • en sjukskötare eller hälsovårdare
 • en psykolog

Dessutom medverkar annan yrkesutbildad personal i rehabiliteringen utifrån dina individuella behov.

Läs mer