Korvausperusteet

Sairaankuljetuksen taksa

Korvausta myönnetään enintään vahvistetun taksan mukaisesti. Korvausperusteena on valtioneuvoston asetus sairaankuljetuksen kustannusten taksoista. Asetuksessa on vahvistettu ylimmät sallitut korvaustaksat.

Ensihoidon ja kiireettömän sairaankuljetuksen korvaustaksa muodostuu lähtömaksun, kilometrimaksun, toisen ensihoitajan lisämaksun ja odotusajan maksun korvausperusteesta.

Valtioneuvoston asetuksen 20.6.2018/490 mukaan uuden kuljetuksen lähtömaksun korvausperusteena käytetään enintään 69,35 euroa. Kuljetusmatkan ylittäessä 20 kilometriä, ylittävän osuuden kuljetuskustannusten korvausperusteena käytetään enintään 1,85 euroa jokaiselta alkavalta kilometriltä. Kuljetusmatka lasketaan auton sijoituspaikalta takaisin auton sijoituspaikkaan tai uuden tehtävän alkamiseen.

Sairaankuljetuksen korvaustaksoihin korotus 1.7.2022 alkaen

Sairaankuljetuksen korvaustaksoja korotetaan 1.7.2022 alkaen 5,3 %. Korotukset ovat voimassa 31.12.2022 asti. Korotukset kompensoivat kustannusten kasvua, jonka polttoaineiden hinnan nousu aiheuttaa sairaankuljetuksia järjestäville palveluntuottajille.

Uuden kuljetuksen lähtömaksun korvausperusteena käytetään enintään 73,03 euroa. Jos kuljetusmatkan pituus ylittää 20 kilometriä, tämän matkan ylittävän osuuden kuljetuskustannusten korvausperusteena käytetään enintään 1,95 euroa jokaiselta alkavalta kilometriltä. Kuljetusmatka lasketaan auton sijoituspaikasta takaisin auton sijoituspaikkaan.

Palveluntuottajan pitää huolehtia, että se hakee 1.7.2022 jälkeen tehdyistä matkoista korvausta uusien, korotettujen taksojen mukaan. Kela ei korjaa vanhojen taksojen mukaan tehtyjä hakemuksia tai palauta niitä palveluntuottajalle korjattavaksi. Katso tarkemmat ohjeet:

Todistus ambulanssin tarpeellisuudesta

Kiireellisissä ensihoidon tilanteissa ambulanssin tarpeen arvioi hätäkeskus. Kiireettömissä sairaankuljetustehtävissä ambulanssin tarpeen arvioi terveydenhoitolaitoksessa työskentelevä terveydenhuollon ammattihenkilö.

Jos terveydenhoitolaitoksessa arvioidaan asiakkaan tila sellaiseksi, että asiakas olisi hänen terveydentilaansa vaarantamatta voitu kuljettaa esimerkiksi taksilla, merkitään tieto lomakkeelle SV 210 kohtaan "ei edellytä kuljetusta ambulanssilla". Tarpeellisuussäännöksen mukaan matkakorvaus myönnetään silloin kuten matka olisi tehty esimerkiksi taksilla, vaikka kuljetus olisikin suoritettu tosiasiallisesti ambulanssilla.

Lisämaksu

Toisesta ensihoito- tai kuljetustehtävään osallistuvasta ensihoitajasta saa periä lisämaksua ensimmäiseltä tunnilta ja tunnin ylittävältä ajalta jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta. Toisen ensihoitajan aika lasketaan auton lähtöajasta sijoituspaikalta kuljetustehtävän päättymisaikaan.

Odotusaikamaksu

Odotusaikamaksua saa periä tunnin ylittävältä yhtäjaksoiselta odotusajalta jokaiselta alkavalta neljännestunnilta. Odotusaikamaksu korvataan, kun ambulanssi odottaa potilaan jatkohoitopaikkaan kuljettamista. Tällöin ei saa periä uutta lähtömaksua. 

Lisäpaikalla oleva potilas

Jos paaripotilaita on useampi kuin yksi, jokaisesta paaripotilaasta saa periä lähtömaksun erikseen. Kuljetuksessa mukana olevasta istuvasta potilaasta saa periä lisämaksun.

Jokaisesta lisäpaikalla olevasta potilaasta on tehtävä Kelaan erillinen selvitys- ja korvaushakemus lomakkeella SV 210 ja jokaiselta asiakkaalta peritään suorakorvausmenettelyssä omavastuuosuus. Samaan kuljetukseen liittyvät korvaushakemukset toimitetaan Kelaan samanaikaisesti.

Lue lisää