Kun ambulanssi ei kuljeta potilasta | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Kun ambulanssi ei kuljeta potilasta

Kela ei vaadi enää 1.1.2024 alkaen Hoito kohteessa -tehtävien hoitotapahtumatietoja (lomake SV 210) korvauskäsittelyä varten.

Kela voi korvata Hoito kohteessa -tapahtuman silloin, kun ensihoidon palveluntuottaja hakee korvausta ja on selvittänyt tapahtuman käyttämällä koodia X-8/X-81 tai potilaan kuollessa tapahtumapaikalle koodia X-1/X-12. Ensihoidon palveluntuottaja vastaa siitä, että käyttää korvaukseen oikeuttavaa koodia oikein.

Peruuntunut kuljetus, Hoito kohteessa X-8/X-81

Ensihoidon palveluntuottaja voi käyttää koodia X-8/X-81 vain silloin, kun tehtävä täyttää THL:n koodistopalvelimella ilmoitetut edellytykset eli potilasta ei kuljetettu jatkohoitoon, koska ensihoitoyksikön henkilöstön antama hoito lääkärin antaman hoito-ohjeen perusteella oli riittävää.

Korvauksen saaminen edellyttää lisäksi, että tilaus tehtävään on tullut hätäkeskuksen kautta ja tapahtuman tiedot on pystyttävä tarkistamaan jälkikäteen potilastietojärjestelmästä.

Peruuntunut kuljetus, Hoito kohteessa X-8/X-81 (pysyväisohje) 1.3.2024 alkaen

1.3.2024 alkaen ensihoidon palveluntuottaja voi hakea korvausta koodilla X-8/ X-81 tietyissä tilanteissa myös silloin, kun potilas on hoidettu kohteessa ensihoidon vastuulääkärin pysyväisohjeen perusteella. Palveluntuottaja huolehtii siitä, että käyttää koodia ohjeistuksen mukaisesti vain korvaukseen oikeuttavassa tilanteessa.

Yliopistosairaaloiden ensihoidon vastuulääkäreistä koostuva asiantuntijaryhmä eli ensihoitojaos on määritellyt tietyt tilanteet, jolloin Kela voi korvata Hoito kohteessa (X-8/X-81) -tehtävän ensihoidon vastuulääkärin pysyväisohjeen perusteella. Kela-korvauksen edellytyksenä pysyväisohjeen perusteella on, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Kyseessä on jokin seuraavista neljästä tehtäväryhmästä: rintakipu, rytmihäiriö, tajunnan häiriö tai selkäkipu
 • sekä yleiset että oirekohtaiset edellytykset täyttyvät

Yleiset edellytykset kaikissa neljässä potilasryhmässä

 • Tehtävä tullut hätäkeskuksesta
 • Potilas pärjää päivittäisissä perustoiminnoissa nykyisten apujen turvin
 • Kotiin jättäminen tehdään yhteisymmärryksessä potilaan kanssa
 • Potilaalle on annettu suulliset ja kirjalliset jatkohoito-ohjeet (esim. yhteys hoitavaan tahoon seuraavana arkipäivänä, oireiden palatessa uusi yhteys 112)
 • Potilaalla ei ole peruselintoimintojen häiriötä, tai elintoiminnot ovat potilaalle tyypillisellä tasolla (esim. keuhkokroonikot)
 • Potilaalla ei ole välitöntä päivystyskäynnin edellyttävää vaivaa tai oiretta, tai se on saatu hoidettua yksinkertaisin hoitotoimin kohteessa

Oirekohtaiset tarkennukset

 • Rintakipu
  • Potilaalle tuttu lyhytkestoinen (< 15 min) yksittäinen sydänperäinen (angina pectoris) kohtaus tai muuten tuttu oire, joka aiemmin todettu ei-sydänperäiseksi
  • Potilaalla ei ole suunnitteilla (lähete) sydämen lisätutkimuksia (varjoainekuvaus, perfuusiokuvaus), eikä hän jonota invasiivisiin hoitoihin (pallolaajennus, sydänleikkaus)
  • Potilaalla ei ole ollut 3 kk:n sisällä sydäninfarktia, pallolaajennusta tai sydänleikkausta
  • Potilaan viimeaikainen oireilu ei viittaa epästabiiliin tautiin (kipuja lievässä rasituksessa, lepokipuja, oireet herättivät), ja oireet eivät ole lisääntyneet viime aikoina
  • Rintakipu poistunut itsehoidolla (potilaan omin lääkkein) tai spontaanisti
  • Potilas on tavattaessa oireeton, ja kävely ei provosoi oireita (pois lukien liikuntarajoitteiset)
  • EKG koko ajan normaali (ei ST-nousuja, ST-laskuja, T-inversioita, uutta haarakatkosta) eikä poikkea aiemmasta EKG:sta
 • Rytmihäiriö
  • Tiedossa oleva krooninen eteisvärinä ja potilaan elintoiminnot vakaat tai
  • Perusterve potilas ja EKG:ssä lisälyöntejä, mutta ei ST-muutoksia tai T-inversioita
 • Tajunnan häiriö
  • Pyörtyminen
   • Potilaalla ei sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksia, pyörtymiselle vaaraton syy, kliininen status normaali, EKG normaali ml. QT-aika
   • Vaarattomaan pyörtymiseen viittaavia seikkoja:
    • Pyörtymistä edeltävä heikotus, lämmön tunne, hikoilu, pahoinvointi, oksentaminen
    • Pyörtymistä edeltänyt pitkä seisominen tai odottamaton epämiellyttävä näky, ääni, haju tai kipu
    • Ihmispaljous, kuuma ympäristö
    • Pyörtyminen on tapahtunut aterian aikana tai jälkeen
    • Pyörtyminen tapahtunut yskiessä, ulostaessa, virtsatessa tai seisomaan noustessa
   • Seuraavat seikat edellyttävät hoito-ohjeen pyytämistä ennen X-8-päätöstä:
    • Rintakipu, hengenahdistus, vatsakipu, päänsärky
    • Pyörtyminen rasituksessa tai makuulla
    • Pyörtymistä edeltävä rytmihäiriötuntemus
    • Pyörtyminen ilman ennakko-oireita tai selkeää altistavaa tekijää
    • Suvussa nuorilla sydänperäisiä äkkikuolemia
    • Tiedossa oleva sydänsairaus (pl. ”nitrokollapsi”)
  • Hypoglykemia
   • Hypoglykemia on korjaantunut, ja potilaalla on insuliinihoitoinen diabetes
   • Hypoglykemian syy on selvillä, ja se on ns. hyvänlaatuinen (ei esim. vakavaa infektiota)
   • Potilaalla ei ole peruselintoimintojen häiriötä (EWS ≤ 3), tai elintoiminnot ovat potilaalle tyypillisellä tasolla (esim. keuhkokroonikot)
   • Ruokailu onnistuu (ei esim. oksentelua)
   • Potilas ei ole raskaana
   • Ikä yli 8 vuotta eikä kyseessä ole ensimmäinen vakava hypoglykemia
   • Ei selvää insuliinin yliannostusta (vahingossa tai tahallisesti otettu)
   • Hypoglykemiat eivät ole tiheään toistuvia tai esiinny ilman ennakko-oireita
   • Potilaalla ei ole muuta välitöntä päivystyskäyntiä edellyttävää vaivaa
   • Potilas ei jää yksin, tai hän kykenee itse seuraamaan verensokeriaan
 • Selkäkipu
  • Jaloissa ei neurologista oiretta (tuntopuutos tai voimanheikkous)
  • Kipu helpottanut pysyväisohjeen mukaisella tulehduskipulääkityksellä
  • Ei ongelmia virtsantulossa, ei ulosteinkontinenssia

Kaikissa muissa X-8- tai X-81-tilanteissa ensihoitohenkilöstön täytyy yhä pyytää hoito-ohje lääkäriltä.

Peruuntunut kuljetus, Kuollut X-1/X-12

Ensihoidon palveluntuottaja voi käyttää koodia X-1/X-12 vain silloin, kun tehtävä täyttää THL:n koodistopalvelimella ilmoitetut edellytykset eli asiakas on kuollut tapahtumapaikalle hoitotoimenpiteistä tai elvytyksestä huolimatta.

Korvauksen saaminen edellyttää lisäksi, että tilaus tehtävään on tullut hätäkeskuksen kautta ja tapahtuman tiedot on pystyttävä tarkistamaan jälkikäteen potilastietojärjestelmästä.

Pelkästään tilanteen arviointi ja asiakkaan kuolleeksi toteaminen ilman ensihoitotoimenpiteitä ei oikeuta korvaukseen, eikä myöskään matka, jos kuollut asiakas viedään esimerkiksi terveyskeskukseen kuolinsyyn toteamista varten. Kysymys ei ole tällöin hoidon vuoksi suoritetusta kuljetuksesta.

Kela ei voi myöntää korvausta kuljetuksen peruuntuessa myöskään silloin, kun

 • asiakas on viety hoitoon muulla ajoneuvolla tai toisella kohteessa olleella ambulanssilla.
 • mitään hoidollisia tai lääkinnällisiä toimenpiteitä ei ole tarvittu.
 • asiakas kieltäytyy kuljetuksesta.
 • asiakasta, jota varten ambulanssi on tilattu, ei löydetä.
 • kysymyksessä on kadonneen etsintä.
 • kuljetuksen estää ajoneuvon vaurio.

Palveluntuottaja vastaa siitä, että käyttää tapahtumasta oikeaa koodistopalvelimen mukaista koodia ja toimittaa Kelalle vain ne tehtävät, jotka täyttävät korvaamisen edellytykset.

Sivu päivitetty 30.1.2024