Suorakorvaussopimukset

Kela on tehnyt seuraavien etujärjestöjen kanssa runkosopimuksen suorakorvausmenettelystä

Runkosopimuksen kohtaa 5.2 on muutettu 1.1.2008 lukien siten, että tilanteissa, joissa
henkilöllä ei ole oikeutta sairausvakuutuslain mukaiseen korvaukseen julkisen laitos-
hoidon vuoksi, Kela ei suorita kuljetuspalvelujen tuottajalle korvausta sairaankuljetus-
matkasta.

Liittyminen suorakorvausmenettelyyn

Etujärjestöönsä kuuluva palveluntuottaja voi halutessaan liittyä suorakorvausmenettelyyn tekemällä liittymissopimuksen Kelan vakuutuspiirin kanssa. Samoin etujärjestöön kuulumaton palveluntuottaja voi liittyä suorakorvausmenettelyyn tekemällä erillisen liittymissopimuksen. Suorakorvaussopimuksen tekeminen edellyttää, että palveluntuottajalla on lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottamiseen. Luvan myöntää lupaviranomainen, AVI tai Valvira (lupa- ja ilmoitusasioiden sähköinen asiointi Valvira.fi -palvelussa). Lupa myönnetään erikseen ensihoidon ja kiireettömän sairaankuljetuksen tuottamiseen ja lupa tulee esittää sopimuksen teon yhteydessä.

Palveluntuottaja asioi kaikissa suorakorvausmenettelyyn liittyvissä sopimusasioissa sen vakuutuspiirin kanssa, jonka kanssa hän on tehnyt liittymissopimuksen. Vakuutuspiiri opastaa tarvittaessa palveluntuottajaa suorakorvausmenettelyyn liittyvissä asioissa.

Sopimuksen voimassaolo ja päättäminen

Sopimus voidaan irtisanoa päättymään 3 kuukauden kuluttua kirjallisesta irtisanomisesta.

Runkosopimusta voidaan muuttaa sopimusosapuolten niin sopiessa. Sopimusmuutokset
 sitovat liittymissopimuksen tehnyttä, ellei tämä ilmoita kirjallisesti Kelaan jättävänsä hyväksymättä runkosopimukseen tehtyjä muutoksia. Ilmoitus päättää suorakorvausmenettelyn kokonaisuudessaan ilman irtisanomisaikaa. Suorakorvausmenettely päättyy välittömästi myös silloin, jos palveluntuottaja lopettaa toimintansa kokonaan tai myy liiketoiminnan.

Väärinkäytöstilanteissa tai oleellisissa sopimusrikkomuksissa voidaan liittymissopimus purkaa ilman irtisanomisaikaa. Väärinkäytöksissä edellytetään, että asiasta on annettu lainvoimainen tuomioistuimen päätös tai asia on muutoin luotettavasti todennettavissa. Epäily väärinkäytöksestä ei vielä oikeuta purkamaan sopimusta. Kelan on kuultava palveluntuottajaa ennen sopimuksen purkamista.  Jos palveluntuottaja haluaa, asiasta voidaan neuvotella runkosopimuksen allekirjoittaneiden osapuolten kesken.

Jos runkosopimuksen allekirjoittanut etujärjestö irtisanoo runkosopimuksen, päättää irtisanominen myös runkosopimuksen perusteella solmitut liittymissopimukset. Kelan irtisanominen päättää suorakorvausmenettelyn kaikkien sopimusosapuolten osalta. Jos jokin etujärjestö irtisanoo runkosopimuksen, jatkuu suorakorvausmenettely kuitenkin muiden sopimusosapuolten kanssa.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Kelan vakuutuspiiri on velvollinen neuvomaan palveluntuottajaa sopimuksen teon ja sopimusmääräysten soveltamisen eri vaiheissa. Kelan vakuutuspiiri seuraa sopimuksen toimivuutta. Palveluntuottajan on ensisijaisesti neuvoteltava sopimuksen tulkinnasta Kelan vakuutuspiirin kanssa.

Jos palveluntuottajan ja vakuutuspiirin välillä käydyissä neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen sopimuksen tulkinnasta ja ohjeiden soveltamisesta, asiaa voidaan sovitella runkosopimuksen allekirjoittaneiden etujärjestöjen ja Kelan Terveysosaston kesken.

Hallinto-oikeus käsittelee suorakorvaussopimusten tulkintaan liittyvät erimielisyydet hallintoriita-asiana, ellei asia kuulu yleiselle alioikeudelle, esimerkiksi väärinkäytösasiat.

vaan liittymissopimus purkaa ilman irtisanomisaikaa. Väärinkäytöksissä edellytetään, että asiasta on annettu lainvoimainen tuomioistuimen päätös tai asia on muutoin luotettavasti todennettavissa. Epäily väärinkäytöksestä ei vielä oikeuta purkamaan sopimusta. Kelan on kuultava palveluntuottajaa ennen sopimuksen purkamista.  Jos palveluntuottaja haluaa, asiasta voidaan neuvotella runkosopimuksen allekirjoittaneiden osapuolten kesken.

Jos runkosopimuksen allekirjoittanut etujärjestö irtisanoo runkosopimuksen, päättää irtisanominen myös runkosopimuksen perusteella solmitut liittymissopimukset. Kelan irtisanominen päättää suorakorvausmenettelyn kaikkien sopimusosapuolten osalta. Jos jokin etujärjestö irtisanoo runkosopimuksen, jatkuu suorakorvausmenettely kuitenkin muiden sopimusosapuolten kanssa.