Kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

B-lausunto kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä varten

Asiakas tarvitsee B-lausunnon hakemuksen liitteeksi, kun hän hakee Kelasta kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä. Kuntoutustuki on määräaikainen työkyvyttömyyseläke. Lausunnon kirjoittaa hoitava lääkäri.

Asiakas hakee kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä Kelasta, jos hän ei saa niitä työeläkeyhtiöstä lainkaan tai jos työeläkeyhtiön maksama kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke on pieni. Asiakas voi hakea näitä etuuksia, kun sairauspäivärahan enimmäismäärä 300 arkipäivää on päättymässä.

Kela voi myöntää työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutustuen, jos asiakkaan sairaus, vika tai vamma estää työnteon, joka turvaisi kohtuullisen toimeentulon. Kuntoutustukea varten asiakkaalla pitää olla myös ajantasainen hoito- tai kuntoutussuunnitelma.

Osatyökyvyttömyyseläkettä, osakuntoutustukea ja työuraeläkettä asiakkaan täytyy hakea työeläkeyhtiöstä. Jos työkyvyttömyyden syynä on työtapaturma tai ammattitauti, asiakas hakee korvausta tapaturmavakuutusyhtiöltä.

Työkyvyn arviointi

Työkyvyttömyyden määritelmä on erilainen, kun arvioidaan oikeutta sairauspäivärahaan tai työkyvyttömyyseläkkeeseen. Sairauspäivärahassa työkykyä verrataan oman työn vaatimuksiin (ammatillinen työkyvyttömyys).

Kuntoutustuessa ja työkyvyttömyyseläkkeessä työkykyä arvioidaan suhteessa tavalliseen työhön, siihen verrattavaan työhön tai muuhun kohtuullisen toimeentulon turvaavaan työhön (ns. yleinen työkyvyttömyys).

Kun yli 60-vuotias hakee kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä, työkykyä arvioidaan suhteessa hänen omaan työhönsä, jos hänellä on takanaan pitkä työura. Pysyvästi sokea tai liikuntakyvytön taas voi saada työkyvyttömyyseläkettä Kelasta, vaikka hän olisi töissä.

Huomaa, että sairaus ja työkyvyttömyys eivät ole sama asia. Vaikka asiakkaalla olisi diagnosoitu sairaus, ei hän välttämättä ole työkyvytön. Sairauspäiväraha, kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke myönnetään vain sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden perusteella.

Näin kirjoitat B-lausunnon kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä varten

Lausunnossa pitää olla riittävät tiedot potilaasi 

 • työ- ja toimintakykyyn vaikuttavista sairauksista
 • toimintakyvystä
 • työtehtävistä 
 • hoidosta ja kuntoutuksesta. 

Kun asiakas hakee kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä, Kela edellyttää yleensä lääkärinlausuntoa, joka perustuu vastaanotolla tehtyyn tutkimukseen. Lausunto ei voi perustua yksinomaan etävastaanottoon varsinkaan silloin, kun kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä haetaan ensimmäistä kertaa.

Kirjoita lausuntoon seuraavat asiat:

 1. Työ- ja toimintakykyyn vaikuttavat sairaudet (ICD-10-koodeineen) tärkeysjärjestyksessä.
 2. Ammatti, nykyinen työ ja työtehtävät sekä koulutus- ja työhistoria.
 3. Olennaiset esitiedot, sairaushistoria ja tutkimuslöydökset, jotka ovat toimintakyvyn näkökulmasta keskeisiä.
  • Kerro, mihin sairauksien diagnoosit perustuvat, miten hoito ja kuntoutus on edennyt ja millaisia tulokset ovat.
 4. Sairauden nykytila ja ajantasaiset statuslöydökset.
 5. Kokonaisarvio toimintakyvystä. Huomioi fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen toimintakyky.
  • Arvioi lausunnossa arjen sujuvuuden näkökulmasta, miten sairaus tai sairaudet rajoittavat toimintakykyä. Olennaista on, että arvioit ja kirjaat potilaan tai omaisen kertoman ohella objektiivisesti ne havainnot ja tutkimustulokset, jotka olet tehnyt vastaanotolla. Erottele, mikä on potilaan tai omaisen kertomaa ja mikä oma havaintosi.
  • Kuvaa lausunnossa myös toimintakyvyn vahvuudet ja asiat, joista potilas suoriutuu rajoituksista huolimatta.
  • Arviossa on tärkeää sekä kuvata tämän hetkinen toimintakyky että antaa ennuste toimintakyvyn kehityksestä.
 6. Ajantasainen hoito- ja kuntoutussuunnitelma.
  • Esitä näkemyksesi siitä, onko työkyky palautettavissa hoidolla ja mahdollisesti ammatillisella tai lääkinnällisellä kuntoutuksella. Hoitavan lääkärin näkemys on erityisen tärkeä, jos suosittelet jatkoa kuntoutustukeen.
  • Huomaa, että hoito ja kuntoutus ovat aina ensisijaisia suhteessa työkyvyttömyyseläkkeeseen.
 7. Työ- tai toimintakyvyn suhde ansiotyöhön yleensä.
 8. Jäljellä oleva toimintakyky ja se, mitä työtehtäviä potilas voi edelleen tehdä.
 9. Johtopäätökset työkyvystä.
  • Esitä arviosi potilaan työkyvystä.
  • Käytä apuna hoito- ja kuntoutussuunnitelmaa, kun arvioit työkyvyttömyyden kestoa.

Terveydenhuollon ja Kelan pitää selvittää jo sairauspäivärahakauden aikana, millaiset edellytykset asiakkaalla on kuntoutua takaisin työelämään ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen avulla. Kun asiakas hakee Kelasta työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea, Kela ja työeläkeyhtiöt arvioivat aina myös kuntoutumisen edellytyksiä ja mahdollisuuksia.

Kuka tekee päätöksen

Päätöksen kuntoutustuesta ja työkyvyttömyyseläkkeestä tekee Kela, työeläkeyhtiö tai molemmat.

Kela ratkaisee oikeuden kuntoutustukeen ja työkyvyttömyyseläkkeeseen kansaneläkkeen osalta. Työeläkkeen osalta sen tekee työeläkeyhtiö.

Kelan asiantuntijalääkäri ja etuuskäsittelijä arvioivat asiakkaan jäljellä olevan työkyvyn lääkärinlausunnon ja hakemuksen tietojen perusteella.

Jos asiakas on hakenut kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä sekä Kelasta että työeläkeyhtiöstä, Kela ja työeläkeyhtiö neuvottelevat tarvittaessa ratkaisusta. Tavoitteena on saada yhtenäinen ratkaisu asiakkaan hakemukseen, jotta asiakkaan talouden kokonaistilanne säilyy ehyenä.

Lue lisää