B-lausunto kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä varten

Kelan asiakas tarvitsee ajantasaisen B-lausunnon hakemuksen liitteeksi, kun hän hakee kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä. Kuntoutustuki on määräaikainen työkyvyttömyyseläke. Lausunnon kirjoittaa hoitava lääkäri.

Kela voi myöntää työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutustuen, jos asiakkaan sairaus, vika tai vamma estää kohtuullisen toimeentulon turvaavan työnteon. Kuntoutustukea varten asiakkaalla pitää olla myös ajantasainen hoito- tai kuntoutussuunnitelma.

Asiakas hakee eläkettä tai tukea Kelasta, jos hän ei saa lainkaan tai saa vaan pienen työeläkeyhtiön maksaman kuntoutustuen tai työkyvyttömyyseläkkeen. Asiakas voi hakea kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä, kun sairauspäivärahan enimmäismäärä (300 arkipäivää) on päättymässä.

Osatyökyvyttömyyseläke, osakuntoutustuki ja työuraeläke haetaan aina työeläkeyhtiöstä. Jos työkyvyttömyyden syynä on työtapaturma tai ammattitauti, asiakas hakee korvausta tapaturmavakuutusyhtiöltä.

Sairaus ja työkyvyttömyys eivät ole sama asia

Huomaa, että sairaus ja työkyvyttömyys eivät ole sama asia. Vaikka asiakkaalla olisi diagnosoitu sairaus, ei hän välttämättä ole työkyvytön. Sairauspäiväraha, kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke myönnetään vain työkyvyttömyyden perusteella.

Lue lisää kuntoutustuesta ja työkyvyttömyyseläkkeestä (Henkilöasiakkaat-osio).

Työkyvyn arviointi

Muista, että työkyvyttömyyden määritelmä on erilainen, kun Kela arvioi oikeutta sairauspäivärahaan tai työkyvyttömyyseläkkeeseen. Sairauspäivärahassa työkykyä verrataan oman työn vaatimuksiin (ammatillinen työkyvyttömyys).

Kuntoutustuessa ja työkyvyttömyyseläkkeessä työkykyä arvioidaan suhteessa tavalliseen työhön, siihen verrattavaan työhön tai muuhun kohtuullisen toimeentulon turvaavaan työhön (ns. yleinen työkyvyttömyys).

Yli 60-vuotiaalla työkykyä arvioidaan suhteessa hänen omaan työhönsä, jos hänellä on takanaan pitkä työura. Pysyvästi sokea tai liikuntakyvytön voi saada työkyvyttömyyseläkettä Kelasta, vaikka hän olisi töissä.

Käytä ensisijaisesti sähköistä B-lausuntoa

Käytä sähköistä B-lausuntoa, jos se on käytettävissä. Saat lausunnon ensisijaisesti organisaatiosi käyttämästä potilastietojärjestelmästä.

Pdf-muotoiset lomakkeet ja paperilomakkeet

Jos et voi käyttää sähköistä todistusta, löydät pdf-muotoiset lomakepohjat

Voit myös tilata paperilomakkeita Kelan lomakevarastosta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen lomakevarasto@kela.fi.

Huomaa, että pdf-lomakkeita tai paperilomakkeita ei enää päivitetä.

Huolellisesti tehty lausunto on potilaasi etu

Huolellisesti laadittu lääkärinlausunto vähentää Kelan tarvetta pyytää lisäselvityksiä. Se myös nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Potilaasi kannalta on tärkeää, että hän saa Kelasta päätöksen hakemukseensa mahdollisimman nopeasti.

Etävastaanoton perusteella tehdyt lausunnot

Etävastaanottoon perustuvaa lääkärinlausuntoa koskevat samat tieto- ja laatuvaatimukset kuin vastaanotolla tehtyä. Lausunnossa pitää kertoa, että arviointi on tehty etävastaanotolla. Kerro lisäksi

 • miten ja missä etävastaanotto pidettiin
 • miten potilaan henkilöllisyys on varmistettu etävastaanotolla.

Näin kirjoitat lausunnon

Lausunnossa pitää olla riittävät tiedot potilaasi työ- ja toimintakykyyn vaikuttavista sairauksista, toimintakyvystä, työstä (työtehtävistä) sekä tiedot asianmukaisesta hoidosta ja kuntoutuksesta.

Kirjoita lausuntoon seuraavat asiat:

 1. Työ- ja toimintakykyyn vaikuttavat sairaudet (ICD-10-koodeineen) tärkeysjärjestyksessä.
 2. Ammatti, nykyinen työ ja työtehtävät sekä koulutus- ja työhistoria.
 3. Olennaiset esitiedot, sairaushistoria ja tutkimuslöydökset, jotka ovat toimintakyvyn näkökulmasta keskeisiä.
  •  Kerro, mihin sairauksien diagnoosit perustuvat, miten hoito ja kuntoutus on edennyt ja millaisia tulokset ovat.
 4. Sairauden nykytila ja ajantasaiset statuslöydökset.
 5. Kokonaisarvio toimintakyvystä. Huomioi fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen toimintakyky.
  •  Arvioi lausunnossa sairauden/sairauksien toimintakyvylle aiheuttamia rajoitteita arjen sujuvuuden näkökulmasta. Olennaista on, että arvioit ja kirjaat potilaan tai omaisen kertoman ohella objektiivisesti vastaanotolla tekemäsi havainnot ja tutkimustulokset. Erottele, mikä on potilaan tai omaisen kertomaa ja mikä oma havaintosi.
  • Kuvaa lausunnossa myös toimintakyvyn vahvuudet ja asiat, joista potilas suoriutuu rajoituksista huolimatta.
  • Arviossa on tärkeää sekä kuvata tämänhetkinen toimintakyky että antaa ennuste toimintakyvyn kehityksestä.
 6. Ajantasainen hoito- ja kuntoutussuunnitelma.
  • Esitä näkemyksesi siitä, onko työkyky palautettavissa hoidolla ja mahdollisesti ammatillisella tai lääkinnällisellä kuntoutuksella. Hoitavan lääkärin näkemys on erityisen tärkeä, jos suosittelet jatkoa kuntoutustukeen.
  • Huomaa, että hoito ja kuntoutus ovat aina ensisijaisia suhteessa työkyvyttömyyseläkkeeseen.
 7. Työ- tai toimintakyvyn suhde ansiotyöhön yleensä.
 8. Jäljellä oleva toimintakyky ja se, mitä työtehtäviä potilas voi edelleen tehdä.
 9. Johtopäätökset työkyvystä.
  • Esitä arviosi potilaan työkyvystä.
  • Käytä apuna hoito- ja kuntoutussuunnitelmaa, kun arvioit työkyvyttömyyden kestoa.

Terveydenhuollon ja Kelan pitää selvittää jo sairauspäivärahakauden aikana edellytykset kuntoutua takaisin työelämään ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen avulla. Kun asiakas hakee Kelasta työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea, Kela ja työeläkeyhtiöt arvioivat aina myös kuntoutumisen edellytyksiä ja mahdollisuuksia.

B-lausunnon lähettäminen Kelaan

Lähetä B-lausunto Kelaan sähköisesti, jos se on mahdollista. Potilaasi näkee lausunnon Omakanta-palvelussa tai OmaKelassa. Tutustu sähköisen B-lausunnon ohjeisiin.

Jos et voi toimittaa lausuntoa sähköisesti, sovi potilaan kanssa, toimittaako hän itse lausunnon Kelaan vai lähetetäänkö se hänen puolestaan. Kelan postiosoite on Kela, PL 10, 00056 KELA.

Anna potilaalle kopio B-lausunnosta.

Kuka tekee päätöksen?

Päätöksen kuntoutustuesta ja työkyvyttömyyseläkkeestä tekee

 • Kela
 • työeläkeyhtiö tai
 • molemmat.

Kela ratkaisee oikeuden kuntoutustukeen ja työkyvyttömyyseläkkeeseen kansaneläkkeen osalta. Työeläkkeen osalta sen tekee työeläkeyhtiö.

Kelan asiantuntijalääkäri ja etuuskäsittelijä arvioivat asiakkaan jäljellä olevan työkyvyn lääkärinlausunnon ja hakemuksen tietojen perusteella.

Jos asiakas on hakenut tukea tai eläkettä Kelasta ja työeläkeyhtiöstä, Kela ja työeläkeyhtiö keskustelee päätöksestä. Tavoitteena on saada yhtenäinen ratkaisu asiakkaan hakemukseen, jotta asiakkaan talouden kokonaistilanne säilyy ehyenä.

Lue lisää