Osasairauspäiväraha | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

B-lausunto osasairauspäivärahaa varten

Asiakas tarvitsee B-lausunnon (SV 7) viimeistään silloin, kun hän hakee osasairauspäivärahaa yli 2 kuukauden ajalle. 

Jos asiakas hakee osasairauspäivärahaa enintään 2 kuukauden ajalle, myös A-todistus riittää. Lue lisää A-todistuksesta.

Kirjoita kuitenkin B-lausunto jo sairauden alkuvaiheessa, jos

 • sairaus on vaikea
 • sairauden vaikutus toiminta- tai työkykyyn on vaikeasti arvioitavissa tai sairaus uhkaa muuttua pitkäaikaiseksi
 • potilaasi hyötyisi kuntoutuksesta
 • jos useaa työtä tekevä potilas hakee osasairauspäivärahaa
 • jos asiakas hakee osasairauspäivärahaa kuntoutustuen jälkeen.

Arvioi lausunnossa asiakkaan terveydentila, nykyinen työkyky ja mahdollisuus tehdä työtä osa-aikaisesti työkyvyttömyydestä huolimatta. Lausunnon voi kirjoittaa työterveyslääkäri tai muu asiakkaan työolosuhteet tunteva lääkäri.

Koulutukset ammattilaisille-osioon on koottu Kelan verkkoseminaarien tallenteita ja koulutusvideoita, jotka liittyvät sairastamisen tukiin ja työkyvyn tukemiseen. Tutustu tallenteisiin.

Kuka voi saada osasairauspäivärahaa?

Kela voi maksaa osasairauspäivärahaa, jos asiakas ei voi sairauden vuoksi tehdä tavallista työtään tai siihen läheisesti verrattavaa työtä mutta pystyy hoitamaan osan työtehtävistään. Asiakkaan terveys tai toipuminen ei saa kuitenkaan vaarantua siitä, että hän työskentelee osa-aikaisesti. Osasairauspäiväraha tukee työkyvyttömän työntekijän tai yrittäjän pysymistä työelämässä ja paluuta kokoaikaiseen työhönsä. 

Kun kokoaikatyössä oleva työntekijä vähentää työskentelyä 40–60 % normaalista työajasta sairauden vuoksi, hän voi saada osasairauspäivärahaa. Kokoaikatyöllä tarkoitetaan yleensä ansiotyötä, jossa säännöllinen työaika on vähintään 30 tuntia viikossa tai alan normaalin kokoaikatyön pituinen. Työntekijän täytyy sopia työn vähentämisestä työnantajansa kanssa. 

Kahta tai useampaa osa-aikatyötä tekevä voi saada osasairauspäivärahaa, kun hänen viikoittainen työaikansa on vähintään 30 tuntia ja hän vähentää työskentelyä 40–60 % sairauden vuoksi. Työaikaa voi vähentää yhdestä tai useammasta työstä. Kun arvioit potilaan mahdollisuuksia tehdä osa-aikatyötä, ota huomioon tämän kaikki työsuhteet. Työntekijän täytyy sopia työn vähentämisestä työnantajiensa kanssa.

Päätoiminen yrittäjä voi saada osasairauspäivärahaa, kun hän vähentää työskentelyään 40–60 % aiemmasta.

Työntekijän kannattaa hakea osasairauspäivärahaa heti, kun hän on sopinut työnantajansa kanssa osa-aikatyön aloittamisesta. Myös yrittäjän kannattaa hakea osasairauspäivärahaa mahdollisimman nopeasti. Takautuva hakuaika on 2 kuukautta siitä päivästä, josta lähtien asiakas haluaa saada osasairauspäivärahaa. 

Mihin tilanteisiin osasairauspäiväraha soveltuu?

Osasairauspäiväraha soveltuu esimerkiksi tilanteisiin, joissa 

 • asiakas sairastuu mutta pystyy kuitenkin jatkamaan työskentelyä osa-aikaisesti työkyvyttömyydestään huolimatta
 • asiakkaan toimintakyky on palautumassa vakavan sairauden, tapaturman tai merkittävän kirurgisen toimenpiteen jälkeen ja hän suunnittelee työhön paluuta
 • asiakkaalla on pitkäaikaissairaus (esim. masennus tai nivelreuma), jossa on ajoittain vaikeampia jaksoja.

Näin kirjoitat B-lausunnon osasairauspäivärahaa varten

 1. Kirjaa työkykyyn olennaisesti vaikuttavat sairaudet tai vammat tärkeysjärjestyksessä (ICD-10-koodeineen). Kerro, mihin sairauksien diagnoosi perustuu ja miten hoito ja kuntoutus on toteutunut.
 2. Kuvaa potilaan ammatti ja nykyiset työtehtävät.
 3. Arvioi ja kirjaa potilaan nykyinen toimintakyky ja kuvaile sitä suhteessa työn vaatimuksiin.
 4. Arvioi ja kuvaa, millaisissa olosuhteissa ja millaisilla edellytyksillä potilas voi hoitaa osan työtehtävistään niin, että terveys ja toipuminen eivät vaarannu.
 5. Kirjaa hoito- ja kuntoutussuunnitelma sekä arviosi työkyvyttömyyden kestosta sille varattuun kohtaan. Perustele tarve tehdä osa-aikaista työtä. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi tehostettu hoito tai lääkitys ja sen oletettu vaikutus seuraavien 2–3 kuukauden aikana.

Voit arvioida samalla kertaa työkykyä suhteessa useampaan osa-aikaiseen työhön, jos tunnet riittävän hyvin potilaan työtehtävien sisällön ja hänen terveydelliset edellytyksensä tehdä kyseisiä töitä. Työolosuhteiden riittävä tuntemus voi kuitenkin edellyttää lausuntoa myös toiselta työterveyslääkäriltä.

Lue lisää