B-lausunto osasairauspäivärahaa varten

Kelan asiakas tarvitsee B-lausunnon (SV 7) osasairauspäivärahahakemuksen liitteeksi. Osasairauspäiväraha tukee työkyvyttömän työntekijän tai yrittäjän pysymistä työelämässä ja paluuta kokoaikaiseen työhönsä.

Kela voi maksaa osasairauspäivärahaa, jos asiakas ei voi sairauden vuoksi tehdä tavallista työtään tai työtä, joka on siihen läheisesti verrattavaa (= ammatillinen työkyvyttömyys). Sen lisäksi edellytyksenä on, että työkyvyttömyydestään huolimatta asiakas pystyy hoitamaan osan työtehtävistään vaarantamatta terveyttään ja toipumistaan.

Osasairauspäivärahaa voi saada

 • kokoaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä, joka sopii työnantajansa kanssa työskentelyn vähentämisestä 40 – 60 % normaalista työajasta. Työnantaja lähettää osa-aikatyön tiedot Kelaan lomakkeella Ilmoitus osasairauspäiväraha SV 28 (pdf) tai työnantajien asiointipalvelussa. Kokoaikatyöllä tarkoitetaan alalla normaalisti sovellettavan kokoaikaisen työntekijän säännöllistä työaikaa.
 • kahta tai useampaa osa-aikatyötä tekevä, jonka viikoittainen työaika on yhteensä vähintään 35 tuntia ja joka sopii työnantajiensa kanssa työn vähentämisestä 40–60 % normaalista viikoittaisesta työajasta. Työaikaa voi vähentää yhdestä tai useammasta työstä. Työkyky ja osa-aikatyön mahdollisuudet tulee arvioida niin, että otetaan huomioon työntekijän kaikki työsuhteet.
 • päätoiminen yrittäjä, joka vähentää työskentelyään 40–60 % aiemmasta.

Osasairauspäiväraha soveltuu erityisesti tilanteisiin, joissa 

 • henkilön toimintakyky on palautumassa vakavan sairauden, tapaturman tai merkittävän kirurgisen toimenpiteen jälkeen ja suunnitellaan työhön paluuta tuetusti
 • henkilöllä on pitkäaikaissairaus (esim. masennus tai nivelreuma), jossa on ajoittain vaikeampia jaksoja.

Lausunnon kirjoittaa työterveyslääkäri tai muu asiakkaan työolosuhteet tunteva lääkäri.

Lääkäri arvioi lausunnossa terveydentilan, nykyisen työkyvyn ja mahdollisuuden tehdä työtä osa-aikaisesti työkyvyttömyydestä huolimatta.

Käytä ensisijaisesti sähköistä B-lausuntoa

Käytä sähköistä B-lausuntoa, jos se on käytettävissä. Saat lausunnon ensisijaisesti organisaatiosi käyttämästä potilastietojärjestelmästä.

Pdf-muotoiset lomakkeet ja paperilomakkeet

Jos et voi käyttää sähköistä todistusta, löydät pdf-muotoiset lomakepohjat

Voit myös tilata paperilomakkeita Kelan lomakevarastosta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen lomakevarasto@kela.fi.

Huomaa, että pdf-lomakkeita tai paperilomakkeita ei enää päivitetä.

Huolellisesti tehty lausunto on potilaasi etu

Huolellisesti laadittu lääkärinlausunto vähentää Kelan tarvetta pyytää lisäselvityksiä. Se myös nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Potilaasi kannalta on tärkeää, että hän saa Kelasta päätöksen hakemukseensa mahdollisimman nopeasti.

Etävastaanoton perusteella tehdyt lausunnot

Etävastaanottoon perustuvaa lääkärinlausuntoa koskevat samat tieto- ja laatuvaatimukset kuin vastaanotolla tehtyä. Lausunnossa pitää kertoa, että arviointi on tehty etävastaanotolla. Kerro lisäksi

 • miten ja missä etävastaanotto pidettiin
 • miten potilaan henkilöllisyys on varmistettu etävastaanotolla.

Näin kirjoitat lausunnon

 1. Kirjaa työkykyyn olennaisesti vaikuttavat sairaudet tai vammat tärkeysjärjestyksessä (ICD-10-koodeineen). Kerro, mihin sairauksien diagnoosi perustuu sekä hoidon ja kuntoutuksen toteutuminen.
 2. Kuvaa potilaan ammatti ja nykyiset työtehtävät.
 3. Arvioi ja kirjaa hänen ajantasainen toimintakykynsä ja sen suhde työn vaatimuksiin.
 4. Arvioi ja kuvaa millaisissa olosuhteissa ja millaisilla edellytyksillä potilas voi hoitaa osan työtehtävistään niin, että terveys ja toipuminen eivät vaarannu.
 5. Kirjaa hoito- ja kuntoutussuunnitelma sekä arviosi työkyvyttömyyden kestosta. Perustele osasairauspäivärahakauden tarve selkeästi (esimerkiksi tehostettu hoito tai lääkitys ja sen oletettu vaikutus seuraavien 2-3 kuukauden aikana).

Voit arvioida työkykyä suhteessa useampaan osa-aikaiseen työhön samalla kertaa, jos tunnet riittävästi henkilön työtehtävien sisällön ja hänen terveydelliset edellytyksensä tehdä kyseisiä töitä. Jos hänellä on esimerkiksi kaksi työtä, työolosuhteiden riittävä tuntemus voi kuitenkin edellyttää lausuntoa myös toiselta työterveyslääkäriltä.

B-lausunnon lähettäminen Kelaan

Lähetä B-lausunto Kelaan sähköisesti, jos se on mahdollista. Potilaasi näkee lausunnon Omakanta-palvelussa tai Kelan OmaKelassa. Tutustu sähköisen B-lausunnon ohjeisiin.

Jos et voi toimittaa lausuntoa sähköisesti, sovi potilaan kanssa, toimittaako hän itse lausunnon Kelaan vai lähetetäänkö se hänen puolestaan. Kelan postiosoite on Kela, PL 10, 00056 KELA.

Anna potilaalle kopio B-lausunnosta.