Muiden etuuksien vaikutus yleiseen asumistukeen

Asumistuen määrään vaikuttavat useat etuudet, kuten työttömyysetuus ja opintoraha. Tietyt etuudet, kuten toimeentulotuki ja lapsilisä, eivät kuitenkaan vaikuta tukeen. Opintolaina ei vaikuta asumistukeen.

Etuudet otetaan huomioon bruttona eli tuloina, joista ei ole vielä vähennetty veroja.

Nämä etuudet vaikuttavat tukeen

Asumistukeen vaikuttavat ruokakunnan kaikkien asukkaiden saamat etuudet. Esimerkiksi seuraavat etuudet vaikuttavat tukeen:

 • työttömyysetuudet: peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha
 • sairausajan etuudet ja kuntoutus: sairauspäiväraha, kuntoutusraha ja kuntoutustuki
 • opintoetuudet: opintoraha ja aikuiskoulutustuki
 • perhe-etuudet: raskaus- ja vanhempainraha, lasten kotihoidon tuki, osittainen hoitoraha ja kuntalisä, yksityisen hoidon tuki (hoitajan tulona) ja perhehoitajan palkkio
 • eläkkeet: kansaneläke, työeläke, leskeneläke, ulkomailta saatu eläke ja työkyvyttömyyseläke.

Nämä etuudet eivät vaikuta tukeen

Esimerkiksi seuraavat etuudet ja korvaukset eivät vaikuta asumistukeen:

 • alle 16-vuotiaan vammaistuki
 • 16 vuotta täyttäneen vammaistuki
 • apurahat ja avustukset, jotka eivät liity toimeentulon turvaamiseen
 • eläkettä saavan hoitotuki
 • haittaraha
 • kansaneläkkeeseen maksettava lapsikorotus
 • kulukorvaukset ja ylläpitokorvaukset
 • lapsen elatusapu ja elatustuki
 • lapseneläke
 • lapsilisä
 • omaishoidon tuen hoitopalkkio
 • opintolaina
 • opintotuen asumislisä
 • oppimateriaalilisä
 • opintorahan huoltajakorotus
 • perhepäivähoidon kustannusten korvaukset
 • rintamalisä ja ylimääräinen rintamalisä
 • sotilasavustus
 • sotilasvammalain mukaiset korvaukset
 • toimeentulotuki
 • työllistymisraha
 • vian, vamman tai haitan perusteella maksettavat korvaukset
 • äitiysavustus.

Lue, miten palkka ja pääomatulot vaikuttavat asumistukeen.