Piârluõvâsvuõttoođummuž meâldlaž puärrsipeiʹvvtieʹǧǧ liâ ooccâmnalla podd pooddi 1.5. -ääʹljeeʹl. – plaanâd puärrsiluõvâsvuõđad laʹsǩǩeem-mašinain | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Piârluõvâsvuõttoođummuž meâldlaž puärrsipeiʹvvtieʹǧǧ liâ ooccâmnalla podd pooddi 1.5. ääʹljeeʹl – plaanâd puärrsiluõvâsvuõđad laʹsǩǩeem-mašinain

Julkaistu 2.5.2022

Puärrsiluõvâsvuõttoođummuš mõtt puärrsiluõvâsvuõđi da tõin mäʹhssem puärrsipeiʹvvtieʹǧǧi peešttõõzz da ääiʹjpoodd. Oođummuš kuâskk piârrjid, koin siõʹme laʹsǩǩuum äiʹǧǧ lij 4.9.2022 leʹbe tõn mâŋŋa. Ođđ peiʹvvtieʹǧǧi ooccmõš ävvan podd pooddi 1.5. ääʹljeeʹl. Piârluõvâsvuõđi plaanummuž tuärjjõssân vuäitt ââʹnned laʹsǩǩeem-mašinaid.

Piârluõvâsvuõttoođummuž meâldla puärrsipeiʹvvtieʹǧǧ liâ juätkast nõõmi mieʹldd spesiaalvueʹrddempââʹjjteäʹǧǧ, vueʹrddempââʹjjteäʹǧǧ da puärrsiteäʹǧǧ. Ouddõõzz kueʹsǩǩe piârrjid, ǩeäin siõʹme laʹsǩǩuum äiʹǧǧ lij 4.9.2022 leʹbe tõn mâŋŋa di piârrjid, ǩeäin adoptiopäärnaž vääʹldet hoiddu ääiʹjmõssân 31.7.2022. Vuõʹrddi puärraz vueʹrddempââʹjj- da puärrsiteäʹǧǧ lij ooccâmnalla 1.5.2022. Spesiaalvueʹrddempââʹjjteäʹǧǧ da nuuʹbb puärraz puärrsiteäʹǧǧ peäʹlstes liâ ooccâmnalla 1.8.2022 ääʹljeeʹl. Ouddõõzzid vuäitt ooccâd OmaKelast (lääddas).

Puärrsipeiʹvvtieʹǧǧid lij vueiʹtlvaž jueʹǩǩed tässa puärrsi kõõsk – lueǯǯjõõzzin tuärjjõõzz aʹrǧǧe

Puärrsipeiʹvvteäʹǧǧpeeiʹv liâ ââʹnnemnalla õhttseʹžže 320 arggpeeiʹv. Jõs päärnast liâ kueʹhtt puärraz, juâkkâʹvve luõvâsvuõđ tässa puärrsi kõõsk, leʹbe kuhttuin lij ââʹnnemnalla 160 arggpeeiʹv. Vuõʹrddi puärrsest liâ täi peeiʹvi lââʹssen võl 40 vueʹrddempââʹjjteäʹǧǧpeeiʹv õuddâl puärrsiteägga serddmõõžž. Jiijjâs meäʹrstes vuäitt suåveen luõvted jäänmõssân 63 arggpeeiʹv nobba puärrsa leʹbe päärna håiddai ooumže.

Vueʹsspuärrsiteäʹǧǧ da -luõvâsvuõtt põhtt peäʹlstes lueǯǯjõõzz tuâj da piârluõvâsvuõđ õʹhttesuåvtummša da vueiʹtlvâstt ouddmiârkkân vueʹsspeiʹvvtuâj tuejjummuž. Õhtt vueʹsspuärrsiteäʹǧǧpeiʹvv veekk puärrsiteäʹǧǧmeäʹrest lâʹǩǩpeeiʹv.

Puärraz vueiʹtte juätkast še ââʹnned luõvâsvuõđ 18 arggpeeiʹv seämma ääiʹj. Puärrsiteäʹǧǧpeeiʹvid vuäitt ââʹnned jiijjâs haaʹleem ääiʹjpooddin tõn räjja, poka päärnaž teâudd kueʹhtt eeʹjj leʹbe adoptiopäärna hoiddu välddmõõžžâst lij mõõnnâm kueʹhtt eeʹjj.

– Ođđ maall meâldlaid ouddõõzzid vuäitt ooccâd vueʹssmannust ääʹljeeʹl ođđnallšem äʹššneeʹǩǩ vuäʹpsteei neʹttlomaakkin. Äšstõõllmõõžž hiâlptet visuaalʼlaž siiskõõzzin da jeeʹresnallšem laʹsǩǩeem-mašinain. Juâkkap teâđ ouddõõzzin še ođđ jeäʹnnvuõttpaʹǩǩõõzzi mieʹldd di Kela päärnažpiârrji čiõlggbrosyyrâst, särnn Kela päärnažpiâr-ouddõõzzi jååʹđteei Kiti Laitinen.

Plaanâd da saǥstõõl piârluõvâsvuõđin dååma da tuâjjpääiʹǩest

Vueʹrddempââʹjj- ja puärrsiteäʹǧǧpeeiʹvi laʹsǩǩeem-mašina (lääddas) hiâlpat piârluõvâsvuõđi plaanummuž. Laʹsǩǩeem-mašinain vuäitt laʹsǩǩeed, måkam ääiʹjest vueʹrddempââʹjj- ja puärrsitieʹǧǧ vuäitt vuäǯǯad. Laʹsǩǩeem-mašina teâđaid vuäitt še äuʹǩǩeed saǥstõõleen puärrsiluõvâsvuõđâst tuâjjuʹvddjin.

Puärrsiluõvâsvuõttoođummuš vaaikat še tuâjjpaaiʹǩin da vuäpstõõǥǥin. Kela lij puuʹtʼtam määŋgǩiõllsa saakkeem-materiaal tuâjjuʹvddji da õhttsažtuâjjkuõiʹmi tuärjjõssân.

– Vuäpstõõǥǥ da tuâjjpääiʹǩ liâ piârluõvâsvuõttoođummšest jõnn/tääʹrǩes roolâst, ǥu tõi pääiʹǩ piârri vuäǯǯa teâđ luõvâsvuõđin. Piârluõvâsvuõđ juâkkâʹvve võl pâi panntääʹrǩeld puärrsi kõõsk. Piârluõvâsvuõttoođummuš ij leäkku tåʹlǩ Kelast tuejjeem oođummuš, pâi muttâz taarbšet veeʹzz õhttsažkååʹdd tääʹzzest, što piârluõvâsvuõđ juâkkâʹvve juätkast õõutnalla, särnn Kela saakkummuž äʹšštobddi Milla Vainio.

Juõkkum rämm lij pueʹrmõs rämm –kampanja juâkk teâđaid jeeʹres kanaalin

Piârluõvâsvuõttoođummuž määŋgǩiõllsaž ǩeeitaskampanja älgg vueʹssmannu aalǥâst. Kampanjast saaǥǥeet vaiddsânji jeeʹres kanaalin, da tõn täävtõssân lij lââʹzzted päärnažpiârrji da päärnaid tuäivvai tieʹttemvuõđ piârluõvâsvuõttoođummšest da tõn puʹhttem lueǯǯjõõzzin piârrjid.

Piârluõvâsvuõđ kuõskki ođđ da vuäʹmm lääʹǩǩ toiʹmmje paaldi eeʹjj 2024 loopp räjja. Vuäʹmm lääʹjjšiõttummuž suåvldet, ǥu siõʹme laʹsǩǩuum äiʹǧǧ lij ouddâl 4.9.2022.

Sivu päivitetty 1.12.2022