Anordnande av företagshälsovård | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Anordnande av företagshälsovård

Lagen om företagshälsovård förpliktar arbetsgivaren att ordna förebyggande företagshälsovård för alla dem av sina arbetstagare i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande som utför arbete i Finland. Lagen gäller också utländska arbetsgivare och privatpersoner som är arbetsgivare, också om antalet anställda skulle vara bara en. En privatperson måste ordna företagshälsovård när han eller hon till exempel anställer en barnskötare, eller när en person med funktionsnedsättning anställer en personlig assistent.

Med förebyggande företagshälsovård avses bland annat sådana arbetsplatsutredningar som görs på arbetsplatsen och hälsoundersökningar av anställda. Utöver detta kan en arbetsgivare ordna sjukvård på allmänläkarnivå och andra hälso- och sjukvårdstjänster för sina anställda. Att anordna sjukvård är frivilligt.

Företagshälsovårdstjänsterna ska ordnas i enlighet med god företagshälsovårdspraxis, vilket också är ett villkor för ersättning från FPA. God företagshälsovårdspraxis grundar sig alltid på arbetsplatsens behov. Vad en god företagshälsovårdspraxis innebär och hur den genomförs beror på arbetet, arbetsarrangemangen, personalstrukturen, förhållandena på arbetsplatsen och förändringar i dem.

Arbetsgivaren kan vara skyldig att anordna företagshälsovård ännu efter att anställningsförhållandet har upphört om en arbetstagare har sagts upp av produktionsmässiga eller ekonomiska orsaker.

Då det blivit aktuellt att ordna företagshälsovård

En arbetsgivare kan skaffa företagshälsovårdstjänster av

  • välfärdsområdet
  • en privat producent av företagshälsovårdstjänster (t.ex. en läkarstation)
  • sin egen företagshälsovårdsstation eller av en företagshälsovårdsstation som arbetsgivaren upprätthåller tillsammans med andra arbetsgivare.

Företagshälsovårdsavtal och verksamhetsplan

Arbetsgivaren ingår ett skriftligt avtal om företagshälsovård med den serviceproducent arbetsgivaren valt. Avtalet ska innehålla uppgifter om de allmänna arrangemangen för företagshälsovården och tjänsternas innehåll och omfattning samt om huruvida man utöver den lagstadgade företagshälsovården har avtalat om sjukvård. Om förhållandena förändras väsentligt ska avtalet ses över.

Ansvaret för att det ordnas företagshälsovård vilar alltid på arbetsgivaren, men företagshälsovården planeras gemensamt av arbetsgivaren eller dennes företrädare, personalen och producenten av företagshälsovårdstjänster. Arbetsgivaren och serviceproducenten ska också tillsammans upprätta en skriftlig verksamhetsplan för hur företagshälsovården ska ordnas.

Rådgivning och övervakning

Arbetarskyddsförvaltningen ger råd när det gäller anordnande av företagshälsovård och övervakar att arbetsgivaren har ordnat lagstadgad företagshälsovård för sina anställda.

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM), Valvira och regionförvaltningsverken övervakar den verksamhet som utövas av producenter av företagshälsovårdstjänster och yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt företagshälsovårdstjänsternas innehåll.

FPA ger råd i ärenden som gäller ersättning av kostnader för företagshälsovård.

Läs mer

Senast ändrad 27.10.2023

Vad tycker du om sidan?