Snabbguide om ersättningar för företagshälsovård | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Snabbguide om ersättningar för företagshälsovård

En arbetsgivare är skyldig att ordna förebyggande företagshälsovård för sina anställda. FPA ersätter kostnader för företagshälsovården per räkenskapsperiod.

Anordnande av företagshälsovård

Avtal om företagshälsovård

Arbetsgivaren väljer en lämplig producent av företagshälsovårdstjänster, med vilken arbetsgivaren ingår ett avtal om företagshälsovård. I avtalet bestäms tjänsternas omfattning, d.v.s. om det utöver företagshälsovården också ingår sjukvård i tjänsterna.

Genomförande

Arbetsplatsutredning

Företagshälsovården genomför en arbetsplatsutredning på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ansvarar för att arbetsplatsutredningen blir gjord.

Verksamhetsplan för företagshälsovården

Arbetsgivaren och företagshälsovården gör tillsammans upp en skriftlig verksamhetsplan utifrån arbetsplatsutredningen. Planen ska ses över årligen.

Upprätthållande av arbetsförmågan

Arbetsplatsen och företagshälsovården kommer tillsammans överens om och gör skriftligen upp en praxis för hur arbetsförmågan ska upprätthållas. Praxisen ska grunda sig på arbetsplatsens behov. Syftet är att i samarbete upprätthålla och främja arbetstagarnas hälsa och arbetsförmåga i olika skeden av arbetslivet.

Arbetstagaren besöker företagshälsovården

Företagshälsovården kallar arbetstagarna till exempel till hälsoundersökningar samt ger vägledning och råd. Det kan också ingå sjukvård i företagshälsovården om avtalet omfattar sjukvård.

Vad ersätter FPA?

Kostnader som kan ersättas som företagshälsovård är bland annat kostnader för genomförande av en arbetsplatsutredning och uppgörande av en verksamhetsplan samt kostnader för hälsoundersökningar och undersökningar i anknytning till dem. FPA ersätter också kostnader för sjukvård på allmänläkarnivå om sjukvård ingår i avtalet om företagshälsovård.

FPA ger råd när det gäller ersättningarna

FPA ger vägledning och råd i ärenden som hänför sig till ersättningar för företagshälsovård. Producenten av företagshälsovårdstjänster ger för sin del råd i ärenden som hänför sig till företagshälsovården och hur den ordnas.

Arbetsgivarens räkenskapsperiod upphör

Företagshälsovården skickar en förifylld ansökan

I regel skickar producenten av företagshälsovårdstjänster en förifylld ersättningsansökan till arbetsgivaren med uppgifter om kostnaderna för företagshälsovården.

Samarbete

En förutsättning för att arbetsgivaren ska få ersättning är att ansökan och de handlingar som ansluter sig till den har behandlats på arbetsplatsen i enlighet med principerna för samarbetsförfarande.

Arbetsgivaren ska ansöka om ersättning inom 6 månader efter räkenskapsperiodens slut

Arbetsgivaren granskar, kompletterar och skickar in ansökan om ersättning till FPA antingen via e-tjänsten eller på papper.

FPA betalar ersättning för ungefär hälften av kostnaderna för företagshälsovården upp till ett maximibelopp

FPA begär vid behov ytterligare utredningar och meddelar ett skriftligt beslut om ersättningarna.

Företagshälsovård är en fortlöpande verksamhet

Arbetsgivaren och företagshälsovården ser tillsammans till att

  • uppgifterna i arbetsplatsutredningen är uppdaterade
  • verksamhetsplanen är i kraft, att den årligen ses över och att den uppdateras vid behov.
Senast ändrad 24.5.2023