Beslut om dagpenning | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Beslut om dagpenning till arbetsgivare

Om arbetsgivaren har betalat lön för sjuktiden efter den självrisktid som tillämpas på sjukdagpenning får både arbetstagaren och arbetsgivaren ett beslut om dagpenning från FPA.

Av beslutet framgår längden på dagpenningsperioden, dagpenningens belopp och utbetalningsdagarna samt det kontonummer till vilket dagpenningen betalas. Beslutet kan också läsas i e-tjänsten för arbetsgivare.

Om arbetsgivaren anmäler uppgifterna om löneutbetalningen i perioder meddelas även besluten periodvis.

Beslutet kan överklagas hos besvärsnämnden för social trygghet. Med beslutet följer en besvärsanvisning.

Elektroniska beslut

Från och med 12.1.2019 kan arbetsgivarna välja att inte längre få besluten per post genom att samtycka till att få elektroniska beslut via e-tjänsten för arbetsgivare. Samtycket gäller alla beslut om dagpenningar samt beslut om semesterkostnadsersättning, familjeledighetsersättning och återkravsbeslut. Det finns anvisningar för hur man samtycker till detta i en separat guide för e-tjänsten (pdf).

En arbetsgivare som endast betalar skillnaden mellan lönen och dagpenningen får inget beslut om dagpenning från FPA, men kan be arbetstagaren om uppgifter för utbetalningen av skillnaden.

Tystnadsplikt

Arbetsgivare binds i enlighet med offentlighetslagen (finlex.fi) av förbudet att lämna ut uppgifter i ett sjukdagpenningsärende till utomstående. FPA:s dagpenningsbeslut innehåller sekretessbelagda uppgifter som gäller arbetstagarens hälsotillstånd. Arbetsgivaren svarar för att uppgifterna behandlas på behörigt sätt.

Utbetalning

FPA betalar sjukdagpenningen till arbetsgivaren om arbetsgivaren efter självrisktiden betalar sjuktidslön till sin arbetstagare. Om dagpenningen är större än den fulla lön som arbetsgivaren betalar, betalas dagpenningen till arbetstagaren själv till den del som överstiger lönen.

Den första dagpenningsposten betalas för 6 dagar och de följande i poster om 25 dagar. FPA betalar sjukdagpenning för samma sjukdom under högst ungefär 1 år.

Om en sjukfrånvaro fortsätter efter att löneutbetalningen avslutats betalar FPA sjukdagpenningen till arbetstagaren.

Om en sjukdagpenningsperiod fortgår i mer än 90 dagar behöver FPA ett utlåtande, där arbetstagarens möjligheter att återvända till sitt arbete bedöms.

Dagpenningen kan avbrytas och betalningsposten om 25 dagar ändras, om inget utlåtande inkommer efter 90 dagar.

Arbetsgivaren kan få sjukdagpenning också om arbetstagaren fortfarande får studiestöd och arbetsgivaren är skyldig att betala lön för sjukdomstiden. I sådana fall betalas sjukdagpenningen i sin helhet direkt till arbetsgivaren.

Läs mer

Senast ändrad 22.4.2021