Självrisktid i samband med sjukdagpenning | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Självrisktid i samband med sjukdagpenning

FPA betalar ut sjukdagpenning först efter självrisktiden. Självrisktiden är den dag man insjuknar och de direkt därpå följande 9 vardagarna. Som vardag räknas även lördagar och dagar före helg.

Självrisktiden börjar i allmänhet den dag då arbetsoförmågan började enligt läkarintyget.

Som begynnelsedag för självrisktiden kan också godkännas

  • arbetstagarens egen anmälan om att sjukdomen börjat, om arbetsgivaren godkänner att arbetstagaren kan vara borta från arbetet enligt egen anmälan, dvs. utan att besöka företagshälsovården (t.ex. de 3 första frånvarodagarna),
  • arbetsgivarens eller hälso- och sjukvårdens utredning, då arbetstagaren av en godtagbar orsak inte har kunnat ta sig till läkare då arbetsoförmågan började,
  • ett intyg över sjukdomen som skrivits av en hälsovårdare eller sjukskötare på hälsovårdscentralen eller företagshälsovårdscentralen, om arbetstagarens sjukdom inte varar längre än självrisktiden i samband med sjukdagpenning eller
  • den dag olycksfallet i arbete eller trafikskadan inträffade, om arbetsoförmågan kan anses ha börjat då och fortsatt fram till läkarbesöket.

Om en arbetstagares arbetsoförmåga börjar på nytt på grund av samma sjukdom inom 30 kalenderdagar efter att den föregående perioden med sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning upphört, är självrisktiden 1 dag, dvs. den dag då arbetsoförmågan börjar.

Ingen självrisktid

Ingen självrisktid tillämpas om den arbetsoförmåga som berättigar till sjukdagpenning börjar eller fortsätter omedelbart efter en period med partiell sjukdagpenning eller rehabiliteringspenning.

Med rehabiliteringspenning avses

  • rehabiliteringspenning som betalas ut av FPA
  • rehabiliteringspenning enligt arbetspensionslagarna
  • partiell rehabiliteringspenning.
  • rehabiliteringspenning som betalas i form av rehabiliteringsunderstöd
  • ersättning för inkomstbortfall som betalas enligt bestämmelserna om rehabilitering i lagen om olycksfallsförsäkring och trafikförsäkringslagen, lagen om skada, ådragen i militärtjänst eller lagen om olycksfall i militärtjänst.

Läs mer

Senast ändrad 22.4.2021