Vanliga frågor om sjukfrånvaro | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Vanliga frågor om sjukfrånvaro

Sjukdagpenning

I vissa fall kan dagpenning beviljas, även om maximitiden har uppfyllts. Du kan ansöka om dagpenning på normalt sätt för den tid som lön betalats ut. FPA utreder ifall dagpenning kan beviljas trots att maximitiden har uppfyllts och ger ett beslut i ärendet.

Innehållet i blankett Y17r finns per förmån i menyn Meddelande eller ansökan i e-tjänsten för arbetsgivare. Eftersom det finns flera anmälningar som ska göras per förmån och var och en av dem är en del av blankett Y17r, används inte blankettnamnet i e-tjänsten.

Benämningen ”Lön för frånvarotiden" som används på blankett Y17r beskrivs i e-tjänsten med begrepp som anger orsaken till frånvaro, såsom "Lön för sjukdomstid", "Lön för rehabiliteringstiden", "Lön under moderskaps- och föräldraledighet", "Lön under faderskaps- och föräldraledighet" osv.

Arbetsgivaren ansöker om t.ex. sjukdagpenning genom att välja rätt tjänst under Meddelande eller ansökan. Därefter ska man välja Sjukdagpenningar som förmån och på den sida som då öppnas klicka för Meddelande som avser sjukdagpenning och därtill underpunkten Lön för sjukdomstid. Om dagpenning söks utifrån löneinkomsterna för de senaste sex månaderna, kan man på samma gång välja också underpunkten  Företedda arbetsinkomster. Motsvarande val ska göras också om man anmäler sjukfrånvaro utan lön.

Om blanketten har sparats med fel arbetsgivares FO-nummer eller med fel arbetstagarens personbeteckning

  • skicka omedelbart en Tilläggsutredning (Tilläggsutredning gällande ett meddelande eller en ansökan som sänts tidigare) med samma arbetsgivares och samma arbetstagares uppgifter, t.ex. "Den anmälan som skickades dag kl. 13.45 är felaktig. Vänligen ta bort blanketten, eftersom personbeteckningen är fel."
  • skicka därefter på normalt sätt en ny blankett med rätt personbeteckning.

FPA tar bort den felaktiga uppgiften och den pdf-blankett där detta förklaras från sidan Tidigare meddelanden.

Om felet gäller det lönebelopp som anmälts, betalningstiden eller kontonumret

  • skicka samma blankett på nytt och skriv en redogörelse för felet i fältet för Ytterligare upplysningar, t.ex. "Det här är en korrigering av den anmälan som skickades dd.mm.åååå, där lönebeloppet var fel."

Den felaktiga och den korrigerade anmälan blir kvar på sidan Tidigare meddelanden, om den inte innehåller uppgifter om någon annan person.

Om du redan uppgett löneuppgifterna för sjuktiden och rehabiliteringstiden också ingår i denna period, lämna in en ny löneanmälan för samma tid och meddela endast uppgifterna om de löner som betalas på basis av sjukdom. Uppge i punkten Ytterligare information att det är fråga om en korrigeringsanmälan, eftersom lön för sjuktid inte betalas under rehabiliteringen.

Om lön också betalas för rehabiliteringstiden, ska du lämna in en separat anmälan som gäller rehabiliteringspenning.

Uppge inte löneuppgifterna för en företagare som omfattas av FöPL-försäkringen, om den delägare som arbetar i företaget är skyldig att teckna FöPL-försäkring för denna företagsverksamhet på basis av arbete och/eller ägarandel. Om ägarandelen och/eller arbetet i företagsverksamheten inte förpliktar arbetstagaren att teckna FöPL-/LFöPL-försäkring och arbetsgivaren har försäkrat personen enligt ArPL, ska du meddela sjuktidslöner normalt.

Meddela den sjukfrånvaro som pågått utan avbrott. Som begynnelsedatum uppger du den dag från vilken arbetstagaren varit borta enligt egen anmälan, förutsatt att frånvaron därefter fortsatt utan avbrott och arbetstagaren har uppvisat läkarintyg. Den första frånvarodagen kan också vara den dag då arbetstagaren insjuknat och avlägsnat sig mitt under arbetsdagen. I dessa situationer börjar självrisktiden vanligen från den första sjukfrånvarodagen som arbetsgivaren uppgett.

Arbetsgivaren ansöker om dagpenning hos försäkringsbolaget om arbetsoförmågan beror på ett olycksfall i arbetet, en yrkessjukdom eller misstanke om någondera. Arbetsgivaren kan lugnt invänta beslutet från försäkringsbolaget, eftersom ansökningstiden för sjukdagpenningen i sådana fall räknas från det datum som anges i försäkringsbolagets beslut.

Meddela kontonumret eller ändring i kontonumret antingen via e-tjänsten för arbetsgivare eller på pappersblankett Y122r (pdf).

Du får hjälp av e-tjänstguiden Så här meddelar du arbetsgivarvisa kontonummer i e-tjänsten (PDF).

Ifall kontonumret ändras, kan du också meddela när det nya kontonumret tas i bruk.

Om du meddelar kontonumret på pappersblanketten Y122r, kom ihåg att ge en utredning om undertecknarens namnteckningsrätt, om namnteckningsrätten inte har registrerats i Pantent- och registerstyrelsens (PRS) register. Detta gäller t.ex. aktörer inom offentlig förvaltning, församlingar, stiftelser, föreningar och utländska företag som saknar finländskt FO-nummer.

Partiell sjukdagpenning

Om deltidsarbetet tillfälligt avbryts, exempelvis på grund av att arbetstagaren själv eller hans eller hennes barn insjuknar eller på grund av semester på så sätt att deltidsarbetet efter avbrottet fortsätter i enlighet med avtalet, väljer avtalsparterna, dvs. arbetstagaren och arbetsgivaren, något av följande två alternativ:

  • Arbetstagaren och arbetsgivaren ändrar avtalet om deltidsarbete så att avtalet upphör att gälla för den tid som avbrottet varar och fortsätter efter avbrottet. Uppgifterna om det nya avtalet om deltidsarbete skickas till FPA. Utbetalningen av partiell sjukdagpenning upphör för avbrottstiden och fortsätter i enlighet med det nya avtalet om deltidsarbete med en självrisktid på 0 dagar, 1 dag eller 10 dagar beroende på längden på avbrottet i deltidsarbetet och på huruvida sjukdagpenning betalas för avbrottstiden.
  • Avtalet om deltidsarbete hålls i kraft under avbrottet. Utbetalningen av partiell sjukdagpenning fortsätter under avbrottet i enlighet med avtalet och dagarna för utbetalning av partiell sjukdagpenning förbrukas. Ett sådant tillfälligt avbrott i deltidsarbetet behöver inte anmälas till FPA.

Om deltidsarbetet inte fortsätter efter avbrottet, ska avbrottet anmälas till FPA. Utbetalningen av partiell sjukdagpenning ställs in från den dag då deltidsarbetet har avbrutits.

Arbetsgivaren kan anmäla arbetsavtalets innehåll också via e-tjänsten. Däremot kan arbetsgivaren inte skicka in en kopia av själva avtalet på något annat sätt än per post.

Om arbetsgivaren under deltidsarbetet betalar en lön som motsvarar heltidsarbete, behövs också arbetsgivarens ansökan dvs. anmälan om den lön som betalas under perioden med partiell sjukdagpenning. Det här kan man göra i e-tjänsten för arbetsgivare eller med en pappersblankett.

En arbetstagare som har två eller flera deltidsarbeten som tillsammans uppgår till minst 30 timmar i veckan kan med sina arbetsgivare komma överens om att minska arbetstiden med 40–60%. Då ska var och en av arbetsgivarna meddela FPA hur deltidsarbetet ordnats på arbetsplatsen.

Senast ändrad 30.4.2024