Dagpenning vid smittsam sjukdom | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Dagpenning vid smittsam sjukdom till arbetstagare eller arbetsgivare

FPA kan betala dagpenning vid smittsam sjukdom då en arbetstagare har förordnats att vara borta från förvärvsarbetet eller att hållas isolerad eller i karantän för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom. Dagpenningen kan betalas till arbetsgivaren till den del som den betalar lön till arbetstagaren för frånvarotiden. För att dagpenning vid smittsam sjukdom ska kunna betalas till arbetsgivaren förutsätts det att arbetstagaren är sjukförsäkrad i Finland.

Vårdnadshavare för barn under 16 år kan få dagpenning vid smittsam sjukdom om barnet förordnats att stanna hemma för att undvika smittspridning och vårdnadshavaren därför är förhindrad att utföra sitt arbete och därigenom har inkomstbortfall. 

Dagpenning vid smittsam sjukdom kan bara betalas till en vårdnadshavare i taget för samma barn och samma tid. Vårdnadshavarna kan turas om att vara borta från arbetet. Med vårdnadshavare avses barnets officiella vårdnadshavare.

Som bilaga till ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom behövs ett beslut om arbetsfrånvaro, karantän eller isolering som har fattats av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i välfärdsområdet. Det räcker med en kopia av beslutet. Ett läkarintyg A som innehåller motsvarande uppgifter duger också, förutsatt att det är undertecknat av en läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar.

Ansökningstid

Ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom ska göras inom 2 månader från den dag från och med vilken arbetstagaren önskar få förmånen.

Utländskt beslut eller intyg

Också personer som omfattas av den sociala tryggheten i Finland och som har försatts i isolering eller karantän i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz kan ha rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom. Som bilaga till ansökan behövs då ett intyg av den läkare eller myndighet som har rätt att förordna om sådana begränsningar i landet i fråga.

När föreligger inte rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom?

Dagpenning vid smittsam sjukdom betalas inte till exempel när en person

  • arbetar på distans och det inte uppstår något inkomstbortfall
  • arbetar på distans och det därför inte finns någon risk för smittspridning
  • har semester och det därför inte uppstår något inkomstbortfall
  • är borta från arbetet av någon annan orsak, till exempel på grund av sjukledighet.

Arbetsgivarens anmälan om inkomstbortfall

Arbetsgivaren ska meddela FPA hur stort inkomstbortfallet är, dvs. den lön som arbetstagaren skulle ha fått om han eller hon hade arbetat.

Om arbetstagaren trots den smittsamma sjukdomen delvis kan utföra sitt eget arbete eller något annat än sitt eget arbete, betalar FPA dagpenning vid smittsam sjukdom till den del som situationen medför inkomstbortfall för arbetstagaren.

Självrisktid

Det finns ingen självrisktid i samband med dagpenning vid smittsam sjukdom.

Belopp

Dagpenningen vid smittsam sjukdom ersätter inkomstbortfallet i sin helhet. Arbetstagarens dagpenning bestäms enligt den lön som skulle ha betalats om han eller hon hade arbetat. Beakta också eventuella lönetillägg (t.ex. skifttillägg) i beloppet.

Om det har betalats lön för frånvarotiden, betalas dagpenningen vid smittsam sjukdom till arbetsgivaren till den del som motsvarar lönen. Beloppet av lönen behöver inte motsvara beloppet av inkomstbortfallet. Beloppet av dagpenningen vid smittsam sjukdom kan dock inte vara större än beloppet av inkomstbortfallet. I dagpenningens belopp beaktas inte arbetsgivarens lönebikostnader.

Om kunden får ersättning för inkomstbortfall till exempel på grund av trafikskada, olycksfall i arbetet, yrkessjukdom eller patientskada har den utbetalda ersättningen i regel inte någon inverkan på dagpenningen vid smittsam sjukdom.

För en företagare bestäms dagpenningsbeloppet enligt den FöPL- eller LFöPL-årsarbetsinkomst som gällde då frånvaron från arbetet började.

Läs mer

Senast ändrad 25.7.2023