Årsinkomst-Föräldradagpenningar | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Årsinkomst – beräknad tid före 4.9.2022

Den här sidan gäller din familj om

 • den beräknade tidpunkten för barnets födelse var före 4.9.2022
 • adoptivbarnet togs i vård 30.7.2022 eller tidigare.

Moderskapspenning, särskild moderskapspenning och föräldrapenning kan inte längre sökas. Faderskapspenning kan ännu sökas.

Läs mer om de föräldradagpenningar som gäller din familj om den beräknade tidpunkten för barnets födelse var 4.9.2022 eller senare.

Beloppet av föräldradagpenningen beräknas utifrån din årsinkomst. Årsinkomsten beräknas utifrån en granskningsperiod som består av de 12 kalendermånader som infaller innan kalendermånaden före den månad då rätten till förmånen börjar.

Löneinkomster

I årsinkomsten räknas de löneinkomster som betalats ut under granskningsperioden.  I regel får FPA löneuppgifterna från inkomstregistret, så de behöver inte meddelas FPA separat.

Arbetsgivare ska anmäla uppgifterna om förvärvsinkomster till inkomstregistret inom fem dagar efter utbetalningsdagen. Du kan kontrollera de uppgifter som arbetsgivaren anmält på adressen https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-ID.

Om du anser att det finns fel eller brister i dina inkomsteruppgifter ska du be din arbetsgivare korrigera uppgifterna i inkomstregistret. Du kan inte själv ändra på uppgifterna i inkomstregistret.

Exempel

Majas rätt till moderskapspenning börjar 14.4.2022. Granskningsperioden är 1.3.2021–28.2.2022. Under den här tiden har Maja haft en lön på 2 500 euro per månad (brutto) och en semesterpenning på 1 125 euro (brutto).

Som årsinkomst räknas 12 månader x 2 500 euro + 1 125 euro = 31 125 euro.*

Moderskapsdagpenningens belopp är ca 65 euro per vardag.

Moderskapsdagpenningens belopp är ca 84 euro per vardag för de första 56 dagarna.

*) På årsinkomsten görs ett försäkringspremieavdrag som år 2022 är 9,83 %.

Försäkringslön

Om du arbetat utomlands under granskningsperioden och det fastställts en försäkringslön för tiden då du arbetade utomlands, kommer försäkringslönen att beaktas i dina årsinkomster istället för den verkliga lönen.

FöPL- och LFöPL-arbetsinkomst

Som en företagares årsinkomst räknas FöPL- och LFöPL-arbetsinkomsten under granskningsperioden på 12 kalendermånader.

I årsinkomsten räknas inte löneinkomster från eget företag eller förvärvsinkomster av näringsverksamhet. Om FöPL- och LFöPL-arbetsinkomstens belopp ändrats under granskningsperioden beaktas en genomsnittlig arbetsinkomst.

Exempel

Lisas rätt till moderskapspenning börjar 15.2.2022. Granskningsperioden är 1.1–31.12.2021. FöPL-arbetsinkomstens belopp är 20 000 euro per år.

Som årsinkomst räknas FöPL-arbetsinkomsten.

Moderskapspenningens belopp är ca 47 euro per vardag.*

Moderskapspenningens belopp är ca 60 euro per vardag* för de första 56 dagarna.

*) Uppskattning.

Företagare som bisyssla

Om företagsverksamheten är en s.k. bisyssla, dvs. att du verkar som företagare och samtidigt som du förvärvsarbetar, beaktas både löneinkomsten och den pensionsgrundande arbetsinkomsten vid beräkningen av dagpenningen.

Föräldradagpenningar till stipendiater

Om du får stipendium för konstnärligt eller vetenskapligt arbete och du har tecknat en LFöPL-försäkring hos LPA beräknas din moderskaps-, faderskaps- och föräldradagpenning utifrån årsinkomsten enligt din LFöPL-försäkring.

Om du inte är skyldig att teckna en LFöPL-försäkring för ditt stipendium räknas ditt stipendium inte med i årsinkomsten.

Årsinkomst som beräknats utifrån förmåner

Den här s.k. förmånsbaserade inkomsten är en beräknad inkomst som räknas ut enligt det genomsnittliga dagliga belopp du fått när du haft vissa förmåner under granskningsperioden på 12 månader.

Då den förmånsbaserade inkomsten beräknas

 • beräknas ett genomsnittligt belopp per dag från vilken
 • beräknas en förmånsbaserad årsinkomst som
 • relateras till årsinkomsten enligt den tidsperiod för vilken de beaktade förmånerna har beviljats.

I uträkningen av den förmånsbaserade inkomsten beaktas endast följande förmåner, som ska ha beviljats under granskningsperioden på 12 kalendermånader:

 • arbetslöshetsförmån
 • alterneringsersättning
 • sjukdagpenning
 • FöPL-dagpenning och LPA-sjukdagpenning
 • partiell sjukdagpenning
 • föräldradagpenning
 • specialvårdspenning
 • donationsdagpenning
 • rehabiliteringspenning från FPA
 • rehabiliteringspenning enligt arbetspensionslagarna eller rehabiliteringstillägg
 • invalidpension enligt arbetspensionslagarna
 • sjukpension enligt folkpensionslagen
 • garantipension som kompletterar sjukpension
 • vuxenutbildningsstöd
 • anpassningspension och anpassningsbidrag för riksdagsledamöter
 • studiepenning.

Förmåner som betalats till din arbetsgivare beaktas inte i årsinkomsten. I årsinkomsten beaktas då den lön du fått under samma tid.

Exempel

Petters rätt till faderskapspenning börjar 15.2.2022. Granskningsperioden är 1.1–31.12.2021.  Under den här tiden har Petter haft inkomstrelaterad dagpenning på 60,00 euro per dag, 5 dagar i veckan.

Beloppet av faderskapspenning utifrån den genomsnittliga inkomstrelaterade dagpenningen är ca 52 euro per dag*. Faderskapspenning betalas för 6 dagar per vecka.

*) Uppskattning.

Ersättningar för inkomstbortfall i årsinkomsten

I årsinkomsten beaktas ersättningar för inkomstbortfall som beviljats för granskningsperioden, om ersättningen hänför sig till

 • olycksfall i arbetet
 • yrkessjukdom
 • trafikskada
 • patientskada
 • olycksfall i militärtjänst
 • smittsam sjukdom enligt lagen om smittsamma sjukdomar (dagpenning vid smittsam sjukdom).

Ersättningarna för inkomstbortfall beaktas med det belopp som de beviljats.

En ersättning räknas i regel inte in i årsinkomsten om utbetalningen pågår samtidigt som utbetalningen av en förmån från FPA. Ersättningar som betalats till din arbetsgivare räknas inte in i årsinkomsten eftersom du under samma period haft lön som beaktas i årsinkomsten.

Läs mer

Senast ändrad 3.11.2023