Föräldradagpenningarnas belopp och utbetalning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Föräldradagpenningar – Belopp och utbetalning (beräknad tid före 4.9.2022)

Den här sidan gäller din familj om

  • den beräknade tidpunkten för barnets födelse var före 4.9.2022
  • adoptivbarnet togs i vård 30.7.2022 eller tidigare.

Moderskapspenning, särskild moderskapspenning och föräldrapenning kan inte längre sökas. Faderskapspenning kan ännu sökas.

Läs mer om de föräldradagpenningar som gäller din familj om den beräknade tidpunkten för barnets födelse var 4.9.2022 eller senare.

Beloppet av alla föräldradagpenningar, det vill säga moderskapspenningen, den särskilda moderskapspenningen, faderskapspenningen och föräldrapenningen, räknas ut på samma sätt. Du kan uppskatta beloppet av en föräldradagpenning med räknaren.

Beloppet av dagpenning beräknas utifrån din årsinkomst. Årsinkomsten beräknas utifrån en granskningsperiod som består av de 12 kalendermånader som infaller innan kalendermånaden före den månad då rätten till förmånen börjar.

Årsinkomst

Beloppet av dagpenning beräknas utifrån din årsinkomst. Årsinkomsten beräknas utifrån en granskningsperiod som består av de 12 kalendermånader som infaller innan kalendermånaden före den månad då rätten till förmånen börjar.Mellan granskningsperioden och tidpunkten då utbetalningen av dagpenningen börjar finns 1 månad vars inkomster inte beaktas.

14.4.2021 Som årsinkomst räknas

  • löneinkomst
  • försäkringslön
  • FöPL- och LFöPL-arbetsinkomst
  • vissa förmåner
  • vissa ersättningar för inkomstbortfall.

Årsinkomsten kan bestå av en eller flera av de ovan nämnda inkomsterna. I regel får FPA de uppgifter som behövs från inkomstregistret och försäkringsanstalterna, så de behöver inte meddelas FPA separat.

Föräldradagpenning betalas för vardagar. Som vardagar räknas måndag till lördag, med undantag för söckenhelger.

Du får dagpenningen till minimibelopp om du inte har arbetsinkomster.

År 2023 är minimidagpenningen

  • 37,21 euro per vardag

Dagpenningar som betalas för samma barn under olika föräldradagpenningsperioder

Alla de dagpenningar som betalas för samma barn beräknas utifrån samma inkomster även då du övergår från en dagpenning till en annan, t.ex. då föräldrapenning följer på moderskaps- eller faderskapspenningen. Till exempel då barnets pappa tar ut faderskapsledighet i flera etapper räknas faderskapspenningen för de senare perioderna utifrån samma inkomster som under den första ledigheten, även om pappans inkomster har minskat eller ökat efter detta.

Ett barn till inom tre år

Om du får ett barn till innan det föregående barnet har fyllt 3 år, kan din nya föräldradagpenning beräknas utifrån de inkomster som låg till grund för din föregående föräldradagpenningsperiod. Ett villkor är att det nya barnet beräknas födas innan ditt föregående barn fyller 3 år. Om din föregående dagpenning har beräknats utifrån en förmån och inte utifrån arbetsinkomsten kan detta beräkningssätt inte användas.

Även adoptivföräldrar kan få dagpenningen uträknad enligt inkomsterna för den tidigare föräldradagpenningsperioden, om de tar emot ett nytt adoptivbarn innan det gått 3 år sedan de tog det föregående barnet i sin vård.

Det här sättet att beräkna dagpenningen kan alltid användas då det föds ett nytt barn inom familjen innan det tidigare barnet fyller 3 år. Om en familj t.ex. får ett barn år 2020, det följande barnet år 2023 och det tredje barnet år 2026, kan dagpenningen för alla tre barn räknas ut enligt dagpenningen för det första barnet.

Då den årsinkomst som legat till grund för den föregående föräldradagpenningen även används som grund för den nya föräldradagpenningen, justeras årsinkomsten i förhållande till lönekoefficienterna det år när rätten till dagpenning börjar och det föregående året. Även om årsinkomsten vid bägge föräldradagpenningar är densamma, kan beloppet ändra.

När du ansöker om föräldradagpenning behöver du inte uppge att du önskar att den beräknas utgående från de tidigare inkomsterna. Uppgiften syns automatiskt hos FPA då din ansökan behandlas.

Utbetalning

Föräldrapenningen betalas ut i efterskott i betalningsposter som omfattar 25 vardagar. Den sista posten betalas ut efter periodens slut.

Faderskapspenningen betalas ut i efterskott för en eller flera faderskapsledighetsperioder åt gången eller i betalningsposter som omfattar 25 vardagar om den enskilda faderskapsledighetsperioden är längre än detta.

FPA meddelar uppgift om utbetald föräldradagpenning till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.

Du kan kontrollera nästa utbetalningsdag för din dagpenning på FPA:s e-tjänst. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-ID.

Läs mer

Senast ändrad 19.12.2023