Faderskapspenning – beräknad tid före 4.9.2022 | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Faderskapspenning – beräknad tid före 4.9.2022

Den här sidan gäller din familj om

  • den beräknade tidpunkten för barnets födelse var före 4.9.2022
  • adoptivbarnet togs i vård 30.7.2022 eller tidigare.

Läs mer om föräldradagpenningar när den beräknade tidpunkten för barnets födelse var 4.9.2022 eller senare.

Faderskapsledigheten är högst 54 vardagar, dvs. cirka 9 veckor. Pappan kan enligt sitt eget val vara hemma samtidigt som mamman i 1–18 vardagar under den tid som mamman får moderskapspenning eller föräldrapenning. De återstående dagarna kan pappan ta ut i högst två etapper efter att perioden med föräldrapenning har löpt ut.

Förutom faderskapsledigheten kan pappan ta ut följande familjeledigheter:

Tidpunkten för faderskapsledigheten

En pappa kan börja sin faderskapsledighet när barnet föds. Det är också möjligt att ta ut alla 54 faderskapspenningsdagar efter moderskaps- och föräldrapenningsperioden. Faderskapsledigheterna ska tas ut senast innan barnet fyller 2 år eller innan det har gått 2 år sedan ett adoptivbarn togs i vård.

Du kan ta ut hela faderskapsledigheten på en gång eller dela upp den. De 1–18 vardagar som tas ut samtidigt med mamman kan delas upp i högst fyra delar. Den faderskapsledighet som tas ut efter föräldrapenningsperioden kan delas i högst två delar. De ledigheter som är avsedda för pappan kan inte flyttas över till mamman.

Om du efter föräldrapenningsperioden till exempel ansöker om faderskapspenning för måndag till fredag under en vecka och igen för måndag till fredag under veckan därpå har du förbrukat båda dina etapper, trots att du inte använt det maximala antalet dagar. Det här beror på att lördagen är en dagpenningsdag fastän pappan i övrigt är ledig från sitt eget arbete.

Notera att faderskapspenningsperioden avbryts också när pappan arbetar t.o.m. endast en vardag under faderskapsledigheten. Arbete som utförts på söndagar eller under söckenhelger orsakar inte ett avbrott i faderskapspenningsperioden. 

Faderskapspenning under faderskapsledigheten

FPA betalar faderskapspenning för tiden med faderskapsledighet. Om du är anställd i ett arbets- eller tjänsteförhållande ska du ta reda på om din arbetsgivare betalar lön under ledigheten. Du behöver veta detta när du ansöker om faderskapspenning. Även till exempel företagare, arbetslösa och studerande kan ansöka om faderskapspenning.

Faderskapsledigheten ska meddelas arbetsgivaren senast 2 månader innan ledigheten börjar. Om din faderskapsledighet pågår högst 12 vardagar, ska du informera din arbetsgivare om ledigheten senast en månad på förhand. Ibland måste man ändra tidpunkten för en ledighet som man planerat att ta ut i samband med att barnet föds t.ex. för att barnet föds för tidigt eller för att barnet, mamman eller pappan insjuknar. Då kan du ändra tidpunkten för faderskapsledigheten genom att meddela arbetsgivaren ändringen så snart som möjligt.

Ansök om faderskapspenning först då barnet är fött och du vet när du tänker ta ut faderskapsledighet. Ansök om faderskapspenning antingen för en period i ett sträck eller för flera kortare perioder, om du tar ut din faderskapsledighet i flera omgångar. Faderskapspenning betalas för vardagar, dvs. från måndag till lördag med undantag för söckenhelger. Pappan väljer själv för vilka dagar han ansöker om faderskapspenning. Exempelvis lördagar är faderskapspenningsdagar bara om pappan själv vill det.

Med räknaren för beräkning av vardagar kan du räkna ut slutdatumet för faderskapsledigheten eller antalet faderskapsledighetsdagar under en angiven period. Ange startdatumet för faderskapsledigheten och antalet faderskapsledighetsdagar eller slutdatumet för faderskapsledigheten.

Om arbetsgivaren betalar pappan lön för tiden med faderskapsledighet betalas faderskapspenningen till arbetsgivaren. Om betald ledighet ingår i faderskapsledigheten betalar FPA ut faderskapspenningen till arbetsgivaren även för dessa dagar. Till exempel om den betalda faderskapsledigheten pågår över ett veckoslut och lördagen räknas som betald ledighet betalar FPA faderskapspenning till arbetsgivaren också för lördagen. I sådana fall förbrukar lördagen en av pappans faderskapspenningsdagar.

Rätt till faderskapspenning

För att du ska kunna få faderskapspenning måste du vara samboende eller gift med barnets mamma och delta i vården av barnet. Du kan få faderskapspenning även om ni tillfälligt bor på olika adresser, om det här beror t.ex. på ditt jobb och inte på att ni har separerat.

Du kan få faderskapspenning fast du inte är gift eller sammanboende med barnets mamma om du svarar för vården av barnet. Du behöver inte bo med barnet, utan det räcker att du vårdar barnet under faderskapsledigheten.

Ett villkor för att få faderskapspenning är att du varit sjukförsäkrad i Finland i minst 180 dagar omedelbart före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. I den här försäkringstiden kan man också räkna in den tid som du varit försäkrad i ett annat EU- eller EES-land, i Schweiz, Storbritannien eller Israel. Om du flyttar till Finland från ett annat land kan du läsa mer under Flyttning till Finland.

Pappan har rätt till föräldradagpenningar enligt den gamla och den nya lagen

Pappan kan ta ut faderskapspenningsdagar (enligt den gamla lagen) samtidigt som mamman får graviditets- eller föräldrapenning för ett nytt barn. Antalet dagar som tas ut samtidigt begränsas inte i en sådan situation, men faderskapspenningsperioderna får vara högst två efter att mammans föräldrapenningsperiod för det föregående barnet har upphört. Om faderskapspenningsperioden börjar under mammans föräldrapenningsperiod och upphör efter den, har en (1) period efter föräldradagpenningsperioden utnyttjats, även om faderskapspenning skulle betalas utan avbrott. Dagarna ska utnyttjas innan barnet fyller 2 år.

Faderskapspenningsdagar som tas ut för olika barn förbrukar inte kvoten för föräldradagpenningsdagar som kan tas ut samtidigt. Observera dock att det inte är möjligt att för samma tid få både faderskapspenning för det föregående barnet och föräldrapenning för det nya barnet.

Exempel på utnyttjande av faderskapspenningsdagar för det föregående barnet

Familjen har två barn, av vilka det första barnet är fött i januari 2021. Familjens andra barn föds i oktober 2022. Den födande föräldern är först graviditetsledig med anledning av familjens andra barn i 40 dagar och tar sedan ut 160 föräldrapenningsdagar i fyra delar, 40 dagar åt gången.

Den andra föräldern tar ut sina 160 föräldrapenningsdagar för samma barn i tre delar: 18, 45 och 97 dagar. Efter dem tar den här föräldern ut ytterligare 40 faderskapspenningsdagar för det första barnet, vilka ännu inte utnyttjats. De här dagarna tar föräldern ut samtidigt som partnern får föräldrapenning.


 

Olika familjekonstellationer

Om du adopterar ett barn från ett annat land via en internationell adoptionstjänst, kan du få faderskapspenning när du har ett intyg från adoptionstjänsten om att barnet tagits i vård.

Du kan ansöka om faderskapspenning från FPA och vara faderskapsledig på samma villkor som biologiska pappor. Faderskapspenning kan betalas från den dag då du får adoptivbarnet i din vård. Du kan själv bestämma om du börjar din faderskapsledighet direkt från den dag du fått barnet i din vård eller om du vill vara faderskapsledig först senare. En adoptivpappas rätt till faderskapspenning tar slut när det har gått 2 år sedan adoptivbarnet togs i vård.

En adoptivpappa har rätt till faderskapspenning också i regnbågsfamiljer när ett utomstående barn adopteras till familjen.


Faderskapspenningen höjs inte även om fler än ett barn föds till familjen på en gång.

Om det föds flera barn på samma gång i familjen eller om man adopterar flera barn på samma gång, kan man få faderskapspenning för 18 extra vardagar för det andra barnet och därpå följande barn. För två barn kan faderskapspenning betalas för 72 vardagar (54 + 18 vardagar), för tre barn för 90 vardagar (54 + 18 + 18 vardagar) och för fyra eller fler barn för 105 vardagar (54 + 18 + 18 + 15 vardagar), som är det maximala antalet faderskapspenningsdagar.

Båda föräldrarna kan vara hemma och sköta barnen efter födseln. Pappan i en familj där flera barn fötts eller adopterats samtidigt kan ta ut förlängningen av faderskapspenningsperioden antingen i sin helhet eller delvis under mammans moderskaps- och föräldrapenningsperiod i högst 4 perioder eller efter föräldrapenningsperioden i högst 2 perioder.

Då kan till exempel pappan i en familj som fått tvillingar ta ut faderskapsledighet för 36 vardagar (18 + 18 vardagar), alltså 6 veckor, samtidigt som mamman. Pappan kan han dela upp faderskapspenningsdagarna i högst 4 perioder. En pappa till trillingar kan på motsvarande sätt ta ut 54 vardagar faderskapsledighet under moderns moderskaps- och föräldrapenningsperiod i högst 4 perioder.

Resten av faderskapsledigheten kan pappan ta ut senare, men inte samtidigt med mamman.

Om du väljer att ta ut din faderskapsledighet först efter föräldrapenningsperioden kan barnet delta i småbarnspedagogik innan faderskapsledigheten börjar. Informera enheten för småbarnspedagogik om barnets frånvaro senast 2 veckor innan perioden med faderskapsledighet börjar. Barnet får behålla sin plats inom småbarnspedagogiken under faderskapsledigheten, men kan inte delta i småbarnspedagogiken under faderskapsledigheten. Däremot kan familjens övriga barn delta i småbarnspedagogiken under faderskapsledigheten.

Observera att faderskapspenning som tas ut efter föräldrapenningsperioden inverkar på vårdpenningen. Läs mer om hur faderskapsledighet påverkar stödet för hemvård och stödet för privat vård av barn.

Makan eller sambon till barnets biologiska mamma eller makan till adoptivmamman har också rätt till faderskapspenning oberoende av kön. Rätten till faderskaps- och föräldrapenning förutsätter inte att hon har adopterat sin partners barn.

Barnets biologiska pappa har rätt till faderskaps- och föräldrapenning bara om han svarar för vården av barnet. I ett manligt pars familj har partnern till barnets biologiska pappa inte rätt till faderskapspenning.

Familjeformen inverkar inte på faderskapspenningen.

Om du ansvarar för vården av barnet kan du få faderskapspenning även om du inte är sambo eller gift med barnets mamma. Du behöver inte bo med barnet, utan det räcker att du vårdar barnet under faderskapsledigheten.

Andra situationer under tiden med faderskapspenning

Faderskapsledigheten gäller per barn. Om familjen får eller adopterar ett nytt barn kan pappan av de faderskapspenningsdagar som återstår för det tidigare barnet ta ut högst 24 vardagar i ett sträck under samma tid som mamman är moderskaps- eller föräldraledig på grund av det nya barnet. Faderskapsledigheten för det föregående barnet ska tas ut senast innan barnet fyller 2 år eller det har gått 2 år sedan ett adoptivbarn togs i vård.

Samtidigt som mamman är ledig kan pappan ta ut högst 18 faderskapspenningsdagar som grundar sig på det nya barnet. Sammanlagt kan pappan således ta ut högst 42 faderskapspenningsdagar under mammans moderskaps- och föräldrapenningsperiod. Faderskapspenning kan emellertid betalas för bara ett barn åt gången.

En förutsättning för att du ska få faderskapspenning när du är studerande är att du varken studerar på heltid eller arbetar under faderskapsledigheten. Arbete på söndagar och söckenhelger är dock tillåtet eftersom faderskapspenning betalas endast för vardagar.

Arbete är allt förvärvsarbete, också t.ex. distansarbete i hemmet samt jour- och beredskapstid. Arbete är dessutom t.ex. arbete i eget eller en familjemedlems företag, jord- och skogsbruksarbete, självständigt vetenskapligt arbete och skötsel av förtroendeuppdrag, då det anknyter till det egna arbetet eller om det sker mot arvode. Verksamhet som närståendevårdare eller familjevårdare betraktas också som förvärvsarbete.

Senast ändrad 17.6.2024