Sjukvård utomlands | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Sjukvård utomlands

För att komma underfund med om du har rätt att få ersättning för sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands behöver du först svara på tre frågor:

  • Varför vistas du utomlands?
  • Hur länge vistas du utomlands?
  • I vilket land vistas du?

När du flyttar utomlands ska du hos den lokala sjukförsäkringsinstitutionen ta reda på om du har rätt till sjukvård i det nya bosättningslandet. Kom också ihåg att anmäla flyttningen till FPA.

Europeiskt sjukvårdskort och reseförsäkring

Om du vistas tillfälligt i ett annat EU- eller EES- land, Schweiz eller Storbritannien lönar det sig att i god tid före resan beställa ett europeiskt sjukvårdskort från FPA. 

Om du inte hinner få kortet före din resa, kan du begära ett intyg från FPA som du kan använda tillfälligt i stället för kortet. FPA kan vid behov skicka intyget till ett sjukhus utomlands.

Utöver det europeiska sjukvårdskortet ska du med fördel även teckna en reseförsäkring. Reseförsäkringen är särskilt viktig när du reser till något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien. Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka, kan kostnaderna för en transport tillbaka till Finland vara höga. Utan en omfattande försäkring är det svårt att ordna ett ambulansflyg eller någon annan transport. Det europeiska sjukvårdskortet täcker inte till exempel ambulansflyg eller annan transport till Finland.

Du kan ansöka om ersättning för sjukvårdskostnader som uppkommit i ett EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien i MittFPA eller med blanketten Sjukvårdskostnader som uppstått utomlands SV 128 (pdf).

Insjuknade du under en utlandsresa?

Se instruktionerna på webbplatsen EU-hälsovård.fi. 

Du som bor stadigvarande utomlands

Om du är stadigvarande bosatt utomlands kan du i regel inte få ersättning från FPA för kostnader för privat hälso- och sjukvård i Finland eller utomlands, för läkemedelsinköp eller för resekostnader i samband med sjukvård.

FPA anser att du bor stadigvarande utomlands om du vistas där i över sex månader. Tidsgränsen är dock inte absolut. 

Ditt nya bosättningsland avgör hurdan sjukvård du kan få. Ta i god tid före flyttningen reda på hur du kan börja omfattas av hälso- och sjukvårdstjänsterna i det nya bosättningslandet.

Vissa persongrupper kan få vård eller FPA-ersättningar i Finland även om de vistas stadigvarande utomlands. Sådana personer är till exempel utsända arbetstagare och studerande som avlägger hela examen utomlands.

Du som vistas tillfälligt utomlands

Du får medicinskt nödvändig sjukvård om du har ett europeiskt sjukvårdskort. Du betalar bara den lokala självrisken för vården. Om du av någon anledning blir tvungen att betala de faktiska vårdkostnaderna själv kan du ansöka om ersättning hos FPA i efterhand i MittFPA eller med blanketten Sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands SV 128r (pdf)

FPA anser att du bor tillfälligt utomlands om du vistas där en kortare tid än sex månader. Tidsgränsen är dock inte absolut.

Du kan inte få ersättning för sjukvårdskostnaderna från FPA.

Du som arbetar utomlands

Du omfattas av sjukförsäkringen i sysselsättningslandet. Ansvaret för att ordna sjukvård och ansvaret för sjukvårdskostnaderna ligger hos det land där du arbetar. Du har inte rätt till FPA-kortet eller det europeiska sjukvårdskort som Finland beviljar. Det land där du arbetar avgör hurdan sjukvård du kan få.

Du omfattas fortfarande av den finländska sjukförsäkringen. Även din rätt till sjukvård i Finland är oförändrad. Du kan dock inte få ersättning från FPA för sjukvårdskostnader som uppkommit utanför EU- eller EES-länderna, Schweiz eller Storbritannien.

FPA anser att du bor tillfälligt utomlands om du vistas där en kortare tid än sex månader. Tidsgränsen är dock inte absolut.

Din rätt till FPA-förmåner avbryts från och med flyttningstidpunkten, om du flyttar till ett land utanför EU-området för att arbeta där i över sex månader och är anställd hos en lokal arbetsgivare.

Däremot kan du fortfarande få FPA-förmåner om du arbetar som utsänd arbetstagare utanför EU-området. Om du arbetar för en lokal arbetsgivare, omfattas du inte längre av den finländska sjukförsäkringen och kan inte få ersättning för sjukvårdskostnader från FPA.

När du besöker Finland får du vård inom den offentliga hälso- och sjukvården endast om du har hemkommun i Finland. Om du inte har hemkommun har du bara rätt till brådskande vård. De faktiska vårdkostnaderna kan tas ut av dig till fullt belopp.

Vänd dig till FPA för att ta reda på dina rättigheter till sjukvård. Se kontaktuppgifter till FPA:s center för internationella ärenden.

Utsända arbetstagare och anställda på ambassader

Om du är en utsänd arbetstagare eller en ambassadanställd som vistas tillfälligt i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien och har ett europeiskt sjukvårdskort beviljat av Finland, får du medicinskt nödvändig vård i det land där du arbetar.

Om du har som avsikt att arbeta i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz i över ett år, ska du av FPA begära ett intyg över rätt till vård (S1). Du kan registrera det hos sjukförsäkringsinstitutionen i sysselsättningslandet. Därefter får du all den sjukvård som du behöver i det land där du arbetar till det lokala självriskpriset. Tidsfristen på ett år är inte absolut. 

Under arbetet utomlands kan du få ersättning för både sådana sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland och sådana sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands. Du kan också få ersättning för läkemedelsinköp och resekostnader i samband med sjukvård.

Om du är en utsänd arbetstagare eller en ambassadanställd som vistas tillfälligt i något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien ska du utreda din rätt till sjukvård hos FPA. Se kontaktuppgifter till FPA:s center för internationella ärenden

Gränsarbetare

Med gränsarbetare avses personer som bor i Finland men arbetar i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien. Gränsarbetare omfattas av sysselsättningslandets sjukförsäkring. Du har rätt till all den sjukvård du behöver både i det land där du arbetar och i Finland. För vården betalar du en självriskavgift. Lämna in till FPA ett intyg över rätt till vård (S1) som sysselsättningslandet beviljat. Om du arbetar i de nordiska länderna behöver du inte lämna in något intyg.

I Finland har du även rätt till ersättning för kostnader för privata hälso- och sjukvårdstjänster, läkemedelsinköp och resekostnader i samband med sjukvård. 

Du har inte rätt till FPA-kortet eftersom du inte är sjukförsäkrad i Finland. Det europeiska sjukvårdskortet beviljas av landet där du arbetar.

Sjömän

Om du bor i Finland och arbetar ombord på ett fartyg som för ett annat EU- eller EES-lands, Schweiz eller Storbritanniens flagg, omfattas du av den sociala tryggheten i flaggstaten. 

När du lämnar in till FPA ett intyg över rätt till vård (S1) som beviljats av flaggstaten har du rätt till ersättning för kostnader för privata hälso- och sjukvårdstjänster, läkemedelsinköp och resekostnader i samband med sjukvård. Du behöver inte lämna in något intyg om du arbetar på ett fartyg som seglar under svensk, norsk, dansk eller isländsk flagg. 

Du har inte rätt till FPA-kortet eftersom du inte är sjukförsäkrad i Finland. Det europeiska sjukvårdskortet beviljas av det land vars flagg fartyget för.

Studerande och forskare

Du får medicinskt nödvändig sjukvård om du har ett europeiskt sjukvårdskort.

Du betalar bara den lokala självrisken för vården. Om du av någon anledning blir tvungen att betala de faktiska vårdkostnaderna själv kan du ansöka om ersättning hos FPA i efterhand i MittFPA eller med blanketten Sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands SV 128r (pdf).

Du står själv för sjukvårdskostnaderna. Du kan inte få ersättning för kostnaderna från FPA.

Familjemedlemmar

Familjemedlemmar som flyttar till ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien har samma rätt till vård som den familjemedlem som arbetar utomlands eller får pension.

Pensionstagare

FPA kontrollerar om du har rätt till sådan sjukvård i bosättningslandet vars kostnader Finland svarar för. Om FPA beviljar dig ett intyg över rätt till vård (S1), ska du lämna in intyget till sjukförsäkringsinstitutionen i det nya bosättningslandet för registrering. Bosättningslandet fakturerar FPA för sjukvårdskostnaderna. Du får ett europeiskt sjukvårdskort för pensionstagare från FPA. Kortet har limegrön baksida.

Med pensionstagares europeiska sjukvårdskort får du all den sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland som du behöver mot en klientavgift. Du får ersättning för kostnaderna för privata hälso- och sjukvårdstjänster, läkemedelsinköp och resor i samband med sjukvård.

Du får medicinskt nödvändig sjukvård om du har ett europeiskt sjukvårdskort. Du betalar bara den lokala självrisken för vården. Om du av någon anledning blir tvungen att betala de faktiska vårdkostnaderna själv kan du ansöka om ersättning hos FPA i efterhand i MittFPA eller med blanketten Sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands SV 128r (pdf). FPA anser att du bor tillfälligt utomlands om du vistas där en kortare tid än sex månader. Tidsgränsen är dock inte absolut.

Du står själv för sjukvårdskostnaderna. Du kan inte få ersättning för kostnaderna från FPA.

Senast ändrad 17.8.2023