Hankintojen vastuullisuus | Tietoa Kelasta | KelaSiirry sisältöön

Linjaukset

Alkuvuodesta 2020 Kelan johtoryhmä linjasi strategisten hankintalinjausten valmistelutyön käynnistämisestä osana Kelan uuden strategian edistämistä. Strategiset hankintalinjaukset ovat rinnastettavissa Kelan neljään osastrategiaan ja yhdessä nämä viisi kokonaisuutta toteuttavat Kelan strategiaa. Strategisten hankintalinjausten läpileikkaavaksi teemaksi määriteltiin vastuullisuus. Työn päämääräksi linjattiin hankintojen tavoitteiden, strategisten toimenpiteiden ja keskeisten kyvykkyyksien eli työntekijöiden ja organisaation osaamisen, asiantuntijuuden ja tietotasojen määrittäminen Kela-tasoisesti. Strategisten hankintalinjausten valmistelu toteutettiin työryhmämuodossa hyödyntäen Kelan eri hankintalajien parissa työskentelevien osaamista.

Kelan hankinnan missio ja visio kertovat mikä on toiminnan tarkoitus ja tulevaisuuden tavoitetila. Ne luovat perustan, jonka pohjalta strategiset hankintalinjaukset voidaan määritellä. Missioksi määriteltiin ”Toimimme asiakaslähtöisesti, vastuullisesti ja vuorovaikutteisesti, jotta hankintamme varmistavat Kelan tavoitteiden saavuttamisen” ja visioksi ”Kuulumme ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävien sekä vaikuttavien hankintojen edelläkävijöihin”.

Tulevaisuuden tavoitetilaan pääsemiseksi työryhmä loi seitsemän strategista hankintalinjausta, 20 linjauksista johdettua kehittämistoimenpidettä sekä 22 koko hankintaa koskevaa mittaria.

Code of conduct

Kelan toiminta perustuu seuraaviin arvoihin: ihmistä arvostava, osaava, yhteistyökykyinen ja uudistuva. Odotamme tuotteiden ja palveluiden toimittajien ymmärtävän arvomme ja sitoutuvan niihin.

Vastuullisuus näkyy vahvasti Kelan strategiassa ja toiminnassa. Kela edistää kestävää kehitystä huolehtimalla asiakkaidensa, henkilöstönsä ja ympäristön hyvinvoinnista sekä toimintansa taloudellisesta kestävyydestä. Haluamme varmistaa, että myös hankkimamme tuotteet ja palvelut on tuotettu sosiaalisesti vastuullisissa ja ympäristön kannalta kestävissä olosuhteissa.

Kelan eettinen ohjeisto määrittelee vähimmäisperiaatteet, joita jokaisen toimittajamme tulee noudattaa tehdessään Kelan kanssa yhteistyötä.

Lue lisää

Mitä mieltä olet sivusta?