Indrivning av borgensfordran på studielån | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Indrivning av borgensfordran på studielån

Studielånet är ett lån som garanteras av FPA. Om du inte betalar låneamorteringarna eller räntorna till banken i tid, säger banken upp studielånet och FPA betalar ditt studielån till banken. Sedan driver FPA in hela det belopp som betalats till banken, dvs. borgensfordran på studielån, av dig.

När FPA har betalat ditt studielån till banken får du en betalningsuppmaning gällande borgensfordran på studielån. Om du inte kan betala summan senast på förfallodagen, kan du föreslå en avbetalningsplan för FPA:s indrivningscenter.

Om du inte har betalat skulden eller kommit överens om betalningen av den, överför FPA skulden till indrivning genom utsökning. FPA skickar i regel två betalningspåminnelser innan skulden överförs till indrivning genom utsökning.

Om din betalningsförmåga inte är tillräckligt bra för att du skulle kunna föreslå en betalningsplan som kan godkännas, överför FPA skulden till indrivning genom utsökning.

Anvisningar om hur man gör en avbetalningsplan finns på Så här sköter du ärenden som gäller indrivning.

Den ränta som tas ut på borgensfordran på studielån är 4 procent.

Det positiva kreditupplysningsregistret

FPA har en lagstadgad skyldighet att anmäla borgensfordringar på studielån enligt lagen om studiestöd till det positiva kreditupplysningsregistret. Det positiva kreditupplysningsregistret är ett register som administreras av Skatteförvaltningen och som innehåller samlad information om privatpersoners krediter och inkomster. Avsikten med registret är att kreditgivare bättre ska kunna bedöma sökandes betalningsförmåga.

FPA anmäler också förändringar i skulden som sker under indrivningen till registret. Vidare anmäler FPA även uppgift om att indrivningen upphör. Du behöver inte själv lämna uppgifter till registret.

Betalningsbefrielse

FPA kan bevilja betalningsbefrielse endast när det är FPA som driver in ditt studielån. FPA kan inte bevilja befrielse från betalning av studielånet om du betalar studielånet till banken.

Om du betalar ditt studielån till banken och dina inkomster är små, kan du ansöka om ränteunderstöd från FPA.

Om dina inkomster är små och FPA har betalat ditt studielån till banken, kan du hos FPA ansöka om befrielse från att betala ränta på borgensfordran på studielån eller från betalning av hela skulden.

Befrielse från betalning av ränta

Du kan befrias från att betala ränta på borgensfordran för den tid då dina genomsnittliga skattepliktiga inkomster inte överstiger inkomstgränsen. Din inkomstgräns är högre om du har minderåriga barn eller om det hos dig bor minderåriga barn till din make, maka eller sambo.

Från och med 1.3.2024 är inkomstgränserna följande:

inga barn1 589 euro/månad
1 barn1 835 euro/månad
2 barn1 902 euro/månad
3 eller fler barn2 015  euro/månad

Inkomstgränserna justeras vartannat år i enlighet med löne- och prisförändringarna.

Om du vet att dina inkomster kommer att falla under inkomstgränsen för ränteunderstöd kan du ansöka om befrielse på förhand. Befrielse beviljas i regel inte på förhand för mer än 1 år i sänder.

Du kan även ansöka retroaktivt om befrielse från att betala ränta för högst 1 år. Om du har något särskilt vägande skäl kan du beviljas befrielse för en längre tid än 1 år.

Befrielse från betalning av skuld

Du kan beviljas befrielse från hela skuldbetalningen om

  • dina inkomster inte går över inkomstgränsen, och
  • du är varaktigt arbetsoförmögen eller du har varit arbetsoförmögen utan avbrott i minst 5 år. 

Anvisningar om hur man ansöker om betalningsbefrielse finns på Så här sköter du ärenden som gäller indrivning.

Avstående från indrivning av borgensfordran

FPA kan i vissa situationer helt avstå från att driva in borgensfordran på studielån. En förutsättning för eftergift är att

  • skulden har drivits in under en lång tid utan resultat
  • alla indrivningsmetoder, inklusive utsökning, har använts
  • din ekonomiska situation har försämrats permanent, så att skulden inte kan drivas in i fortsättningen heller.

FPA kan också helt avstå från indrivning om indrivningen skulle kosta oskäligt mycket för FPA i förhållande till beloppet av borgensfordran på studielån.

FPA kan avstå från indrivning på FPA:s eller ditt initiativ. Det är alltid FPA:s indrivningscenter som beslutar om att avstå från indrivning.

Eftergift av indrivning på grund av dödsfall

Indrivningen av studielånet frångås helt om kunden avlider. Om FPA driver in studielånet får FPA automatiskt information om att kunden avlidit och meddelar dödsboet om att lånet inte drivs in.

Om studielånet inte har övergått från banken till FPA för indrivning betalar FPA studielånet till banken efter att ha fått uppgift om dödsfallet och meddelar dödsboet att indrivningen upphör.

Läs mer

Avstå från papperspost och bidra till snabbare behandling

Ge i MittFPA ditt samtycke till att vi kan skicka dig meddelanden, brev och beslut den vägen. Vi meddelar dig per sms eller e-post när du har fått post i MittFPA.

Läs mer
Senast ändrad 10.4.2024