Indrivning av underhållsbidragsskuld | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Indrivning av underhållsbidragsskuld

Om den förälder som barnet bor hos får underhållsstöd från FPA för att den underhållsskyldiga inte har betalat underhållsbidrag, överförs det obetalda underhållsbidraget till FPA:s indrivningscenter för indrivning. De obetalda underhållsbidrag som drivs in kallas underhållsbidragsskuld.

Om du har underhållsbidragsskuld, får du ett brev från FPA med uppgift om beloppet av underhållsbidragsskulden och det underhållsbidrag som eventuellt förfaller till betalning samt anvisningar för betalningen. Om du inte kan betala hela underhållsbidragsskulden på en gång, kan du föreslå en betalningsplan i MittFPA eller genom att kontakta FPA:s indrivningscenter. När du föreslår en betalningsplan ska du beakta både eventuellt underhållsbidrag som förfaller till betalning och avbetalningen på underhållsbidragsskulden.

Om FPA inte får de betalningar som anges i brevet eller om du inte kommer överens om en betalningsplan med FPA, överför vi skulden till indrivning genom utsökning. Du får inget separat meddelande om detta.

Om du betalar underhållsbidragsposterna direkt till barnet eller föräldern, minskar betalningarna inte beloppet av den underhållsbidragsskuld som FPA driver in.

Underhållsstödets och underhållsbidragets belopp är bundna till levnadskostnadsindex, och deras belopp justeras årligen. Du kan se underhållsbidragets belopp för det kommande året i MittFPA efter mitten av december. I MittFPA ser du också betalningsuppgifterna för underhållsbidragsskulden.

Betalningsbefrielse

Om din underhållsbidragsskuld är föremål för indrivning hos FPA och du inte kan betala den på grund av tillfällig insolvens (betalningsoförmåga), kan du ansöka om befrielse från statens andel av underhållsbidragsfordran hos FPA. Då låter FPA bli att driva in sin andel av underhållsbidragsfordran.

Betalningsbefrielse beviljas retroaktivt, minst för en kalendermånad och högst för ett år. Betalningsbefrielse beviljas till den del som det finns obetald skuld för kalendermånaden i fråga. Av särskilt vägande skäl kan betalningsbefrielse beviljas för en längre tid än ett år före ansökan. Glömska eller okunskap anses inte vara särskilt vägande skäl.

Betalningsbefrielse kan inte beviljas för kommande tid. Du kan ansöka om betalningsbefrielse hos FPA för den innevarande månaden tidigast den 1 dagen i följande månad.

Orsak till insolvens (betalningsoförmåga)

En förutsättning för att du ska bli befriad från betalning är att din insolvens inte beror på dig. Orsaken till insolvensen kan till exempel vara

 • arbetslöshet
 • arbetsoförmåga
 • heltidsstudier
 • föräldraledighet
 • frånvaro från arbetet på grund av vård av sjukt barn (specialvårdspenning)
 • deltagande i rehabilitering
 • fängelsevistelse
 • fullgörande av värnplikt
 • ålderspension.

Orsaken till insolvensen måste ha varit gällande under den månad för vilken du ansöker om betalningsbefrielse. Om dina betalningssvårigheter fortgår en längre tid kan det vara skäl att ändra beloppet på det fastställda underhållsbidraget. I frågor som gäller underhållsbidragets belopp lönar det sig att kontakta barnatillsyningsmannen i ditt välfärdsområde.

Inkomstgränsen för betalningsbefrielse

För att du ska ha rätt till betalningsbefrielse kan du tjäna högst 1 324,57 euro per månad före skatt (brutto). Under tiden 1.1.2023–31.12.2023 är inkomstgränsen 1 263,43 euro per månad. Inkomstgränsen höjs med 331,15 euro för varje minderårigt barn som du försörjer, med undantag av de barn för vilka underhållsstöd har beviljats. Under tiden 1.1.2023–31.12.2023 är förhöjningen 315,86 euro per månad och barn. Partnerns barn inverkar inte på inkomstgränsen.

Inkomster som beaktas

Som inkomster vilka inverkar på betalningsbefrielsen beaktas alla förvärvs- och kapitalinkomster samt sociala förmåner. Inkomsterna beaktas enligt utbetalningstidpunkten till bruttobeloppet som inkomst för den månad då de har betalats. Inkomster som beaktas är

 • löneinkomster inklusive naturaförmåner
 • kapitalinkomster enligt utbetalningstidpunkt
 • sociala förmåner (bl.a. arbetslöshetsdagpenning utan barnförhöjning, barnbidrag samt allmänt bostadsbidrag som beaktas som den underhållsskyldigas inkomst om personen hör till samma hushåll som mottagaren av bostadsbidraget)
 • arbetsinkomst enligt FöPL- eller LFöPL-försäkringen.

Anvisningar om hur man ansöker om betalningsbefrielse finns på Så här sköter du ärenden som gäller indrivning.

Läs mer

Senast ändrad 11.6.2024