Underhållsstöd | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Underhållsstöd

FPA kan betala underhållsstöd i situationer där ett barns föräldrar har separerat och barnet inte får underhåll av den underhållsskyldiga föräldern eller om det fasta underhållsbidragsbelopp som fastställts är mindre än underhållsstödet. Underhållsstöd kan betalas också om det inte finns någon underhållsskyldig förälder.

 • Underhållsbidrag = det belopp som en underhållsskyldig förälder betalar för underhållet av sitt barn. Beloppet fastställs i underhållsavtalet eller domstolsbeslutet.
 • Underhållsstöd = ett stöd som FPA betalar i syfte att trygga ett barns underhåll, om barnet inte får underhållsbidrag från sin underhållsskyldiga förälder.
 • Underhållsskyldig = den förälder som enligt underhållsavtalet eller domstolsbeslutet är skyldig att betala underhållsbidrag.
 • Umgängesförälder = den underhållsskyldiga förälder som inte bor tillsammans med barnet.
 • Boförälder = den förälder som bor tillsammans med barnet.

Avtal om underhållsbidrag

Föräldrarna kan komma överens om underhållsbidrag genom ett avtal som bekräftats av välfärdsområdets barnatillsyningsman till exempel om

 • barnet och den ena föräldern inte bor tillsammans
 • barnet bor växelvis hos båda sina föräldrar.

Om föräldrarna inte kan komma överens om underhållsbidraget avgörs ärendet i domstol. Domstolen fastställer då beloppet av underhållsbidraget.

Föräldrarna kan komma överens om underhållsbidraget sinsemellan genom ett fritt formulerat avtal, men för att få underhållsstöd krävs det ett fastställt underhållsavtal eller ett domstolsbeslut om underhållsbidrag.

Ytterligare information om underhållsbidrag och fastställande av det får du exempelvis av välfärdsområdets barnatillsyningsman.

Till vem betalas stödet?

FPA betalar underhållsstödet till barnets vårdnadshavare eller till en annan person som har vårdnaden om barnet. Underhållsstödet kan även beviljas och betalas till barnet själv, om barnet har fyllt 15 år och bor självständigt.

I vilka situationer kan man få underhållsstöd?

Du kan få underhållsstöd från FPA i följande fall:

 • Den underhållsskyldiga föräldern har inte senast på förfallodagen betalat det underhållsbidrag som fastställts och ett belopp som motsvarar minst underhållsbidraget för en hel månad har inte betalats.
 • Det fastställda underhållsbidraget är lägre än underhållsstödet på grund av den underhållsskyldigas ekonomiska situation.
 • Underhållsbidrag har inte fastställts överhuvudtaget på grund av den underhållsskyldigas ekonomiska situation.
 • Barnet är fött utom äktenskapet och någon annan underhållsskyldig förälder har inte fastställts.
 • Barnet har fötts inom mammans och hennes kvinnliga partners äktenskap, men barnet har inte en annan fastställd förälder och mammans partner har inte adopterat barnet.
 • Barnet är adopterat och barnet har bara en förälder.
 • Underhållsbidragets belopp har inte kunnat fastställas samtidigt som föräldraskapet har fastställts. En sådan situation uppstår exempelvis om mamman via domstol har försökt få fler än en person fastställda som förälder. Då kan underhållsbidrag fastställas först när föräldraskapet har fastställts med laga kraft.

FPA betalar inte underhållsstöd i följande fall:

 • Du har inte ett underhållsavtal som fastställts av välfärdsområdets barnatillsyningsman eller ett domstolsbeslut om underhållsbidraget.
 • Barnet bor med den underhållsskyldiga.
 • Barnet bor utomlands.
 • Barnet kan försörja sig självt med sin inkomst. Det här betyder att barnet har förvärvs- eller kapitalinkomster på minst 884,40 euro per månad under mer än 6 månader. Om barnet bor självständigt är inkomstgränsen 1 263,43 euro per månad. Sociala förmåner inverkar inte på underhållsstödet.
 • Den underhållsskyldiga har avlidit. I sådana fall kan du ansöka om barnpension.
 • Barnet till ett kvinnligt par har ingen fastställd far, men förutom den förälder som föder barnet fastställs också moderskapet för den andra parten i paret eller så adopterar hon partnerns barn. Underhållsstöd kan emellertid betalas medan adoptionsprocessen pågår.

Läs mer

Senast ändrad 16.2.2024

Vad tycker du om sidan?