Underhållsstöd | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Underhållsstöd

Om ditt barn inte får underhållsbidrag från sin andra förälder kan du få underhållsstöd från FPA.

Underhållsbidrag = det belopp som en underhållsskyldig förälder betalar för sitt barns underhåll. Beloppet fastställs i ett underhållsavtal eller ett domstolsbeslut.

Underhållsstöd = ett stöd som FPA betalar när ett barn inte får ett tillräckligt stort underhållsbidrag eller inget underhållsbidrag alls från den underhållsskyldiga föräldern.

Kan jag få underhållsstöd?

Underhållsstöd kan beviljas i följande situationer:

 • Den underhållsskyldiga föräldern betalar inte underhållsbidrag.
 • Barnet har inte en andra underhållsskyldig förälder.
 • Det underhållsbidrag som fastställts för barnet är på grund av den underhållsskyldiga förälderns ekonomiska situation mindre än det underhållsstöd som FPA betalar.

En förutsättning för att underhållsstöd ska beviljas är att ett underhållsavtal har gjorts upp och fastställts av barnatillsyningsmannen eller att ett domstolsbeslut har meddelats om underhållsbidraget. 

Underhållsstöd kan betalas till vårdnadshavaren för ett barn under 18 år eller till någon annan person som ansvarar för vården av barnet. Om barnet har fyllt 15 år och bor självständigt kan stödet beviljas och betalas också till barnet självt.

Underhållsstöd betalas högst tills barnet fyller 18 år.

FPA beslutar inte om beloppet eller betalningen av det underhållsbidrag som en förälder betalar. Föräldrarna kommer överens om underhållsbidraget genom ett avtal som fastställs av välfärdsområdets barnatillsyningsman. Om föräldrarna inte kan komma överens om underhållsbidraget avgörs ärendet i domstol. Då fastställs underhållsbidragets belopp av domstolen.

Föräldrarna kan också fritt avtala om underhållsbidraget sinsemellan. Det är dock möjligt att få underhållsstöd från FPA endast om det finns ett fastställt underhållsavtal eller ett domstolsbeslut om underhållsbidraget.

Ytterligare information om underhållsbidrag och hur bidraget fastställs får du exempelvis av välfärdsområdets barnatillsyningsman.

FPA kan bevilja underhållsstöd i följande situationer:

 • Den underhållsskyldiga föräldern har inte betalat underhållsbidrag senast på förfallodagen, och det obetalda underhållsbidraget uppgår till minst beloppet av underhållsbidraget för en månad.
 • Det här kan bero på att den underhållsskyldiga helt har låtit bli att betala underhållsbidrag för en månad eller att hen under flera månader har betalat ett belopp som är lägre än det avtalade underhållsbidraget. De betalningar av underhållsbidrag som den underhållsskyldiga gör hänförs alltid i tidsordning till det äldsta obetalda underhållsbidraget.
 • Det underhållsbidrag som fastställts är på grund av den underhållsskyldiga förälderns ekonomiska situation mindre än det underhållsstöd som FPA betalar.
 • Enligt underhållsavtalet eller domstolsbeslutet behöver den underhållsskyldiga föräldern inte alls betala underhållsbidrag på grund av sin ekonomiska situation.
 • Barnet är fött utom äktenskapet och en andra underhållsskyldig förälder har inte fastställts för barnet.
 • Barnet är fött inom moderns och hennes kvinnliga partners äktenskap, men det har inte fastställts någon andra förälder för barnet och moderns partner har inte adopterat barnet.
 • Barnet är adopterat, och hen har bara en förälder.
 • Underhållsbidragets belopp har inte kunnat fastställas samtidigt som föräldraskapet har fastställts. En sådan situation uppstår exempelvis om modern via domstol har försökt få fler än en person fastställda som andra förälder till barnet. Då kan underhållsbidraget fastställas först när föräldraskapet har fastställts genom ett beslut som vunnit laga kraft.

FPA betalar inte underhållsstöd i följande situationer:

 • Barnet har en andra underhållsskyldig förälder, men det finns varken ett underhållsavtal som fastställts av välfärdsområdets barnatillsyningsman eller ett domstolsbeslut om underhållsbidrag. FPA kan inte betala underhållsstöd utifrån en fri överenskommelse mellan föräldrarna.
 • Barnet bor med den underhållsskyldiga.
 • Barnet bor utomlands.
 • Barnet kan försörja sig självt med sina inkomster. Med detta avses att barnet har förvärvs- eller kapitalinkomster på minst 884,40 euro/månad under mer än 6 månader. Om barnet bor självständigt är inkomstgränsen 1 263,43 euro/månad. Förmåner från FPA räknas inte som inkomst.
 • Den underhållsskyldiga har avlidit. I sådana fall kan du ansöka om barnpension.
 • Ingen far har fastställts för barnet till ett kvinnligt par, men förutom den förälder som fött barnet har också den andra modern fastställts som förälder eller adopterat sin partners barn. Underhållsstöd kan dock betalas medan en adoptionsprocess pågår.

Du har rätt till underhållsstöd om ditt barn är stadigvarande bosatt i Finland. Du kan ha rätt till underhållsstöd också om du tillfälligt kommer till Finland från ett annat EU-land, ett EES-land eller Schweiz för att arbeta här. Då kan du få underhållsstöd för den tid då du arbetar i Finland. Dessutom förutsätts att du har barnet med dig i Finland och att barnet bor hos dig.

Du kan få underhållsstöd om ditt barn vistas tillfälligt utomlands men är stadigvarande bosatt i Finland. 

Barnet anses inte vara stadigvarande bosatt i Finland om hen flyttar utomlands permanent eller vistas längre än 6 månader i något annat land än ett EU- eller EES-land eller Schweiz. I ett sådant fall kan underhållsstöd inte betalas från det att barnet har flyttat utomlands.

Hur mycket kan jag få i underhållsstöd?

Beroende på situationen betalas underhållsstödet med fullt eller nedsatt belopp. Underhållsstödet är skattefri inkomst. Underhållsstödet justeras årligen med levnadskostnadsindex.

Fullt underhållsstöd är
196,02 euro/månad

FPA kan bevilja fullt underhållsstöd i följande situationer:

 • Det fastställda underhållsbidraget uppgår till minst beloppet av fullt underhållsstöd, och den underhållsskyldiga har låtit bli att betala underhållsbidrag.

 • Det fastställda underhållsbidraget är mindre än fullt underhållsstöd på grund av den underhållsskyldigas ekonomiska situation, och den underhållsskyldiga har låtit bli att betala underhållsbidrag.

 • Inget underhållsbidrag har fastställts att betalas på grund av den underhållsskyldigas bristande betalningsförmåga.

 • Barnet är fött utom äktenskapet och det har inte fastställts någon andra underhållsskyldig förälder för barnet.

 • Barnet är fött inom moderns och hennes kvinnliga partners äktenskap, men det har inte fastställts någon andra förälder för barnet och moderns partner har inte adopterat barnet.
   
 • Barnet är adopterat, och hen har bara en förälder.
   
 • Underhållsbidragets belopp har inte kunnat fastställas samtidigt som föräldraskapet har fastställts. En sådan situation uppstår exempelvis om modern via domstol har försökt få fler än en person fastställda som andra förälder till barnet. Då kan underhållsbidraget fastställas först när föräldraskapet har fastställts genom ett beslut som vunnit laga kraft.
ÅrBelopp
2023

186,97 euro/månad

2022

172,59 euro/månad

2021

167,35 euro/månad

2020

167,01 euro/månad

2019

158,74 euro/månad

2018

156,39 euro/månad

2017

155,50 euro/månad

2016

154,77 euro/månad

2015

155,17 euro/månad

2014

153,63 euro/månad

2013

151,85 euro/månad

2012

147,96 euro/månad

 

Om underhållsbidraget är större än FPA:s underhållsstöd

Om du ansöker om underhållsstöd på grund av att den underhållsskyldiga föräldern inte har betalat underhållsbidrag, överförs indrivningen av underhållsbidraget till FPA. Om det fastställda underhållsbidraget är större än fullt underhållsstöd från FPA, betalar FPA först beloppet av fullt underhållsstöd till dig. När FPA har drivit in underhållsbidragsskulden kan FPA utöver underhållsstödet betala den resterande delen av det obetalda underhållsbidraget till dig.

Exempel

Den andra föräldern har inte betalat det underhållsbidrag på 250 euro/månad som hen har ålagts att betala boföräldern. FPA betalar 196,02 euro/månad i underhållsstöd till boföräldern. FPA driver sedan in hela underhållsbidraget på 250 euro/månad från den underhållsskyldiga. När FPA drivit in underhållsbidragsskulden från den underhållsskyldiga betalar FPA ytterligare skillnaden mellan underhållsbidraget och underhållsstödet, dvs. 53,98 euro, till boföräldern.

Om underhållsbidraget är mindre än FPA:s underhållsstöd

Om det fastställda underhållsbidraget är mindre än fullt underhållsstöd på grund av den underhållsskyldigas ekonomiska situation, får du nedsatt underhållsstöd. Då får du underhållsbidraget från den underhållsskyldiga föräldern och nedsatt underhållsstöd från FPA. Beloppet av det nedsatta underhållsstödet är skillnaden mellan fullt underhållsstöd och underhållsbidraget. Slutsumman är således lika stor som beloppet av fullt underhållsstöd.

En förutsättning för att FPA ska betala ut nedsatt underhållsstöd är att det belopp som ska betalas ut uppgår till minst 5 euro.

Det fastställda underhållsbidraget kan vara mindre än fullt underhållsstöd också av andra orsaker än den underhållsskyldigas ekonomiska situation. Om den underhållsskyldiga låter bli att betala ett sådant underhållsbidrag kan FPA betala ett underhållsstöd som är lika stort som det fastställda underhållsbidraget.

Esimerkki

Den andra föräldern har ålagts att betala ett underhållsbidrag på 50 euro/månad till boföräldern. På grund av den underhållsskyldigas ekonomiska situation är underhållsbidraget mindre än fullt underhållsstöd från FPA. Den underhållsskyldiga betalar underhållsbidraget till boföräldern som avtalat. Därtill får boföräldern från FPA skillnaden mellan underhållsbidraget och underhållsstödet, dvs. 146,02 euro/månad.

Om den underhållsskyldiga inte betalar underhållsbidraget betalar FPA fullt underhållsstöd, dvs. 196,02 euro/månad, till boföräldern och driver in 50 euro/månad från den underhållsskyldiga.

Så här ansöker du om underhållsstöd

 1. Skicka in de bilagor som behövs. I vissa fall måste du lämna in originalhandlingarna i pappersform, och då räcker det inte med kopior.
 2. I MittFPA kan du se om din ansökan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Där visas också påminnelser ifall bilagor saknas. Du får också ett skriftligt beslut hem till dig per post om du inte har avstått från papperspost.

Om du inte kan skicka in en ansökan i MittFPA ska du fylla i och skriva ut blanketten för ansökan om underhållsstöd LU 1r (pdf). Skicka ansökan och bilagorna per post till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Ansök om underhållstöd

Logga in i MittFPA

Kom ihåg följande när du ansöker om underhållsstöd

Du kan ansöka om stöd för högst 3 månader tillbaka i tiden. För tid före detta beviljar FPA stödet endast på särskilda grunder.

FPA beviljar underhållsstöd tills vidare eller för viss tid. Stödet beviljas för viss tid till exempel om underhållsavtalet har ingåtts för viss tid.

Bifoga ett underhållsavtal som fastställts av barnatillsyningsmannen eller ett domstolsbeslut om underhållsbidraget.

Det beror på din situation om du behöver skicka in handlingen i original eller om det räcker med en kopia:

 • Om du ansöker om underhållsstöd för att den underhållsskyldiga inte har betalat underhållsbidrag, måste du skicka in underhållsavtalet eller domstolsbeslutet i original. Skicka in pappershandlingen per post till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA. Om handlingen har undertecknats elektroniskt kan du skicka in den i MittFPA som pdf-fil. Det räcker inte med ett fotografi eller en skärmdump.
   
 • Om det fastställda underhållsbidraget är mindre än fullt underhållsstöd från FPA på grund av den underhållsskyldigas ekonomiska situation eller om den underhållsskyldiga inte alls betalar underhållsbidrag på grund av sin ekonomiska situation, räcker det med att du fotograferar eller skannar handlingen. I underhållsavtalet eller domstolsbeslutet ska det finnas ett omnämnande om den underhållsskyldigas bristande betalningsförmåga. Skicka in fotografiet eller den skannade handlingen i MittFPA.

Det behövs inte något underhållsavtal eller domstolsbeslut om du ensam har adopterat ett barn eller om en andra underhållsskyldig förälder inte har fastställts för ett barn som fötts utom äktenskapet.

Om den underhållsskyldiga föräldern har låtit bli att betala underhållsbidrag informerar vi också hen om att det inkommit en ansökan om underhållsstöd. Den underhållsskyldiga kan ge sin egen syn på underhållsbidragets storlek eller på orsakerna till att hen inte har betalat underhållsbidraget. Det här kan förlänga handläggningstiden.

Om den underhållsskyldiga inte nås kan underhållsstöd undantagsvis beviljas också utan att hen hörs i ärendet.

Om du beviljas underhållsstöd överförs indrivningen av obetalt underhållsbidrag, dvs. underhållsbidragsskulden, till FPA. Då kan du inte längre själv ansöka om utsökning av obetalda underhållsbidrag.

Underhållsbidragsskulder preskriberas i regel efter 5 år.

Om barnet har beviljats militärunderstöd dras det av från underhållsstödet. Övriga förmåner inverkar inte på underhållsstödet.

När betalas underhållsstödet ut?

FPA betalar ut underhållsstödet
den 10:e dagen varje månad.

Underhållsbidrag som drivits in från den underhållsskyldiga betalas ut den 25:e dagen i månaden.

Om betalningsdagen infaller på en helgdag eller lördag, betalar FPA ut underhållsstödet och underhållsbidraget föregående bankdag.

Meddela förändringar som inverkar på underhållsstödet

Kom ihåg att meddela förändringar till FPA, så att underhållsstödet kan betalas ut rätt. Förändringar kan meddelas i MittFPA eller per telefon.

Om du låter bli att meddela förändringar, kan det hända att underhållsstöd betalas till dig utan grund. Då måste stödet återkrävas senare.

Meddela följande förändringar:

 • Barnet flyttar till den underhållsskyldiga föräldern. Då upphör rätten till underhållsstöd.
 • Beloppet av underhållsbidraget ändras. Om beloppet av underhållsbidraget har ändrats genom ett nytt underhållsavtal eller domstolsbeslut, ska du lämna in den nya handlingen till FPA så att underhållsstödet kan justeras.
 • Barnet flyttar utomlands. Då kan rätten till underhållsstöd upphöra.
 • Barnet har förvärvs- eller kapitalinkomster på minst 884,40 euro/månad under mer än 6 månader. Om barnet bor självständigt är inkomstgränsen för barnets egna inkomster 1 263,43 euro/månad. Förmåner från FPA räknas inte som inkomst. När de här inkomstgränserna överskrids upphör rätten till underhållsstöd.

Du behöver inte meddela om du flyttar ihop med en partner som inte är barnets underhållsskyldiga förälder. En ny partner inverkar inte på betalningen av underhållsstöd.

Information till den som är underhållsskyldig

Du betraktas som underhållsskyldig förälder när du enligt ett underhållsavtal eller domstolsbeslut är skyldig att betala underhållsbidrag för ditt barn.

Om du inte har betalat underhållsbidrag och boföräldern ansöker om underhållsstöd på den grunden, meddelar vi dig att det har kommit in en ansökan om underhållsstöd.

Du kan ge FPA din egen syn på

 • varför underhållsbidraget inte har betalats
 • beloppet av underhållsbidragsskulden
 • andra omständigheter som kan inverka på hur ärendet kommer att avgöras.

Om din vistelseort är okänd kan underhållsstöd undantagsvis beviljas också utan att du hörs i ärendet.

När boförälderns ansökan om underhållsstöd har avgjorts skickar vi beslutet om underhållsstöd till dig. Om underhållsstöd beviljas betalar vi underhållsstöd till boföräldern och driver in de obetalda underhållsbidragen från dig. Vi driver in alla obetalda underhållsbidrag med dröjsmålsränta och i fortsättningen de underhållsbidrag som förfaller till betalning varje månad. Dessa underhållsbidrag som drivs in kallas underhållsbidragsskuld.

I beslutet om underhållsstöd anges underhållsbidragets belopp och vilka betalningar som har godkänts som betalningar av underhållsbidrag. De här uppgifterna anges, eftersom de påverkar när FPA börjar betala underhållsstöd.

Du kan söka ändring i beslutet om underhållsstöd. Det går dock inte att överklaga beslutet vad gäller beloppet av underhållsbidraget eller underhållsbidragsskulden, eftersom FPA inte beslutar om underhållsbidragets belopp. Man kan få underhållsbidragets belopp ändrat endast genom att avtala om det hos barnatillsyningsmannen eller genom att väcka talan i tingsrätten. Ytterligare information om underhållsbidrag ges av välfärdsområdets barnatillsyningsman.

Om du inte kan betala underhållsbidraget kan du ansöka om betalningsbefrielse hos FPA. Indrivningen av en underhållsbidragsskuld avbryts ändå inte även om du söker ändring i ett beslut om underhållsstöd eller ett beslut om befrielse från betalning av underhållsbidrag. Läs mer om indrivning av underhållsbidragsskuld och ansökan om betalningsbefrielse.

Blev något oklart?

Fråga chatbotten eller ring FPA:s kundtjänst.

020 692 226
020 692 226

Hur ser din livssituation ut i övrigt?

Senast ändrad 3.7.2024