Inflammatorisk reumatisk sjukdom, familjekurs | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Familjekurs för barn och unga med inflammatoriska reumatiska sjukdomar

Familjekursen lämpar sig för barn

 • som nyligen har diagnostiserats med en inflammatorisk reumatisk sjukdom
 • som är under skolåldern eller i lågstadieåldern, eller som går i årskurserna 7–9 men är under 16 år
 • vars vård redan har inletts inom den specialiserade sjukvården och vars sjukdomstillstånd är under kontroll och tillåter att barnet deltar i kursen.

Kontrollera i vår söktjänst när det ordnas kurser

Använd sökorden ”reumatiska sjukdom”.

Sök rehabiliteringskurs

Rehabilitering ordnas för följande målgrupper:

 • barn under skolåldern och deras familjer
 • barn som snart ska börja skolan och barn i årskurserna 1–6 samt deras familjer
 • unga som går i årskurserna 7–9 men är under 16 år samt deras familjer.

Målet för kursen

Målet för kursen är att barnet och familjen ska få mångsidig rådgivning och handledning samt verktyg för att kunna fortsätta leva ett så fullgott liv som möjligt trots barnets sjukdom. Rehabiliteringen syftar också till att stärka hela familjens resurser och förmåga att hantera sitt liv samt till att stödja samarbetet mellan familjen och de närmaste nätverken. Rehabiliteringen erbjuder också en möjlighet att träffa andra familjer i samma livssituation.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje barns och familjs individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Rehabiliteringen ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe. Kursen omfattar 10 dygn och den genomförs i två perioder på 5 dygn.

Barnets familj deltar i rehabiliteringen tillsammans med barnet under hela rehabiliteringstiden. I en familjekurs deltar i regel 1–2 vuxna närstående och högst 2 syskon per barn. Om ytterligare syskon önskar delta i rehabiliteringen kontaktar FPA serviceproducenten för att komma överens om de praktiska arrangemangen och för att säkerställa att lokalerna är tillräckliga. Familjen kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag.

Serviceproducenten kontaktar familjen före rehabiliteringen, mellan rehabiliteringsperioderna och efter rehabiliteringen.

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

 • en specialistläkare i barnreumatologi
 • en fysioterapeut
 • en psykolog
 • en socialarbetare, socionom eller rehabiliteringsledare
 • en sjukskötare, hälsovårdare eller reumaskötare

Dessutom medverkar annan yrkesutbildad personal och assisterande personal i rehabiliteringen utifrån barnets individuella behov.

Läs mer

Senast ändrad 19.6.2023