Vad händer vid FPA efter läkemedelsprisnämndens beslut? | Om FPA | FPAGå till innehållet

Vad händer vid FPA efter läkemedelsprisnämndens beslut?

FPA:s uppgift är att verkställa läkemedelsprisnämnden Hilas beslut om ersättningsgilla läkemedel, dvs. betala läkemedelsersättning till kunderna i enlighet med läkemedelsprisnämndens beslut.

FPA verkställer samtliga beslut som läkemedelsprisnämnden meddelat. I fråga om besluten om begränsad ersättningsstatus följer FPA emellertid en särskild process. Efter att processen slutförts träder FPA:s beslut i kraft och kunden kan få ersättning för läkemedlet antingen utifrån en ersättningsrätt eller en anteckning på receptet. Hela processen tar ca 7 veckor i anspråk.

Tidslinje för beslut om ersättning för ett läkemedel - tar vanligtvis 7 veckor.

Läkemedelsprisnämndens beslut

Läkemedelsprisnämnden Hila verkar i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. Den har i uppgift att besluta om ersättningsstatus för läkemedel. Läkemedelsprisnämnden kan begränsa ersättningsrätten för läkemedel till att gälla endast vid vissa indikationer, t.ex. en viss svårighetsgrad av en sjukdom eller en viss patientgrupp. FPA kan å sin sida betala läkemedelsersättning till en kund endast om läkemedlet används i enlighet med läkemedelsprisnämndens beslut.

Beredning av FPA-beslut

Sakkunniga på FPA gör en framställan om ersättningsrätt. FPA har i uppgift att fastställa mer i detalj på vilka medicinska grunder en kund kan höra till den patientgrupp som avses i läkemedelsprisnämndens beslut. FPA beslutar också om de utredningar som behövs för att påvisa att de medicinska villkoren uppfylls och för hur lång tid kunden kan beviljas rätt till ersättning.

Läkemedelssektionens rekommendation

Läkemedelssektionen vid den socialmedicinska delegationen behandlar FPA:s framställan om ersättningsrätt. Läkemedelssektionen är ett lagstadgat medicinskt sakkunnigorgan inom sjukförsäkringen med medlemmar både från FPA och utifrån. Utifrån framställan ger läkemedelssektionen en rekommendation om på vilka villkor kunden kan beviljas ersättningsrätt.

Villkoren är emellertid slutgiltiga först när de är införlivade i godkända FPA-beslut.

FPA:s beslut

FPA:s beslut och ändringar i besluten godkänns av en direktör och en förmånsdirektör vid FPA. Ändringarna baserar sig på läkemedelsprisnämndens beslut, beredningen vid FPA och läkemedelssektionens rekommendationer.

Det finns tre slag av beslut om läkemedel:

  • beslut om begränsat grundersättningsgilla läkemedel
  • beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel
  • beslut om sjukdomar som berättigar till specialersättning.

Besluten omfattar alla gällande ersättningsrättigheter.

Delgivning av beslut

FPA informerar om kommande ändringar på sina webbsidor några veckor innan ändringarna träder i kraft.

Ikraftträdande av besluten

FPA:s beslut träder i kraft samtidigt som läkemedelsprisnämndens beslut. När besluten har trätt i kraft kan kunden få ersättning för ett begränsat ersättningsgillt läkemedel. Ersättning betalas i enlighet med FPA:s beslut antingen utifrån en ersättningsrätt eller en anteckning på receptet.

Kunden kan hos FPA ansöka om rätt till ersättning med ett läkarutlåtande B. FPA beviljar rätt till ersättning om det av utlåtandet framgår att de medicinska villkoren uppfylls.

I vissa fall har FPA beslutat att läkaren kan påvisa att de medicinska villkoren uppfylls genom en särskild anteckning på kundens recept. Då får kunden ersättning på apoteket utan att ha ansökt om ersättningsrättighet.

Läs mer

Senast ändrad 28.3.2023