Svårigheter med att återbetala studielån | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Svårigheter med att återbetala studielån

Kunden betalar tillbaka studielånet till banken på det sätt som avtalats i studielånsskuldebrevet. Om den studerande inte kan amortera på sitt studielån eller betala räntorna till banken ska hen avtala med sin bank om amorteringarna, amorteringsfria perioder, återbetalningstidtabellen och ändringar i dessa. Ändringar kräver inte godkännande av FPA och FPA fastställer inte närmare till exempel storleken på de amorteringar som krävs. 

Ifall den studerande behöver hjälp med att betala räntorna kan hen ansöka om ränteunderstöd hos FPA, förutsatt att inkomsterna inte överskrider inkomstgränsen.

Betalningspåminnelse

Om kunden inte betalar studielånet till banken på avtalat sätt påminner banken kunden om betalning av det förfallna beloppet. Samtidigt skickar banken uppgift till FPA om försummelsen att betala studielånet med ett meddelande om betalningsstörning, och utifrån detta skickar FPA ett brev med en betalningspåminnelse till kunden.

I FPA:s brev med betalningspåminnelsen ombes kunden betala det förfallna beloppet till banken senast på förfallodagen eller kontakta banken för att avtala om betalningen. I brevet med betalningspåminnelsen nämns också möjligheten att ansöka om ränteunderstöd hos FPA om kunden har låga inkomster.

Uppsägning av studielånet

Om kunden inte betalar låneamorteringar eller räntor till banken kan banken säga upp studielånet och framställa ett betalningsyrkande till FPA. Uppsägning av lånet orsakar inte en betalningsanmärkning för kunden I egenskap av borgenär betalar FPA studielånet till banken och indriver sedan av den studerande hela den summa som betalats till banken, dvs. borgensfordran på studielånet, med 4 procent ränta. Den studerande kan avtala om betalningen av borgensfordran på studielånet med FPA:s indrivningscenter. Om den studerande inte betalar summan till FPA drivs den in genom utsökning.

Råd i skuldsituationer

Om kunden har svårigheter att betala tillbaka studielånet på grund av sin skuldsituation kan hen be om råd till exempel av Garantistiftelsen eller rättshjälpsbyråns ekonomi- och skuldrådgivning.

Läs mer

Senast ändrad 26.6.2023