Uppsägning av studielånet och betalningsyrkande | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Uppsägning av studielånet och betalningsyrkande

Banken kan säga upp studielånet när det gått tre månader från störningsförfallodagen, och det gått minst en månad sedan banken meddelade om betalningsstörningen till FPA. Störningsförfallodagen avser den förfallodag från och med vilken låntagaren försummat betalningen av studielånet till banken. 
Uppsägningen av studielånet återtas om kunden betalar det försenade beloppet till banken inom uppsägningstiden.

Banken kan framställa ett betalningsyrkande gällande studielånet till FPA om alla följande villkor uppfylls:

 • låntagaren har försummat att betala ränta eller amortering till banken
 • minst tre månader har förflutit sedan förfallodagen
 • minst en månad har förflutit sedan FPA meddelades om betalningsstörningen
 • låntagaren har inte betalat det försenade beloppet senast på förfallodagen till banken.

Banken ska utan dröjsmål lämna betalningsyrkandet till FPA, senast en månad från den förfallodag som nämns i brevet om uppsägning. Om den ifrågavarande dagen är en lördag eller helgdag ska betalningsyrkandet levereras senast följande bankdag. Om man inte följer den tidsgräns som avtalats i bankavtalet betalar FPA inte kreditränta eller dröjsmålsränta till banken för tiden innan betalningsyrkandet framfördes till FPA.

Banken ska i regel skicka betalningsyrkanden gällande studielån till FPA elektroniskt. I undantagsfall kan banken skicka uppgifter om betalningsyrkanden också som bilaga per e-post eller per post. Då ska banken skicka FPA motsvarande information som den i elektronisk form. Uppgifterna skickas på blankett  Betalningsyrkande – Betalning av studielån till banken OG 5r (pdf).

Betalningsyrkande utan uppsägning av studielån

Banken kan framställa ett betalningsyrkande till FPA utan att säga upp studielånet i följande situationer:

 • kunden har avlidit
 • ett betalningsprogram har fastställts för kunden inom ramen för skuldsanering
 • FPA har gett sitt samtycke till frivillig skuldsanering
 • en företagssanering har inletts för kunden och uppsägningsvillkoren uppfylls 
 • kunden har försatts i konkurs
 • kunden har låtit bli att betala den sista studielånsraten.

Betalningsyrkande vid dödsfall

Indrivningen av studielånet frångås helt om kunden avlider. Om studielånet fortfarande är hos banken ska banken göra ett betalningsyrkande till FPA utan dröjsmål när den officiella uppgiften om dödsfallet har fåtts från befolkningsdatasystemet. FPA betalar studielånet till banken utifrån betalningsyrkandet och informerar dödsboet om att indrivning frångås.

Betalningsyrkande utifrån fastställande av betalningsprogram för skuldsanering

Banken kan framställa ett betalningsyrkande till FPA utan att säga upp studielånet i följande situationer: 

 • studielånet omfattas av en skuldsanering och ett betalningsprogram har fastställts inom ramen för skuldsanering 
 • det finns förfallna betalningsposter från studielånet från tiden innan skuldsaneringen började och uppsägningsvillkoren uppfylls
 • FPA har gett sitt samtycke till ett frivilligt avtal om skuldsanering.

När skuldsaneringen inletts får kunden enligt lagen inte betala ett studielån som omfattas av skuldsaneringen. Om lånet har amorterats efter att skuldsaneringen inletts ska banken se till att amorteringarna returneras till kunden innan ett betalningsyrkande görs till FPA. Om FPA upptäcker att amorteringar har gjorts på lånet efter att skuldsanering inletts, kan FPA avslå betalningsyrkandet. 

Inlämnande av skuldebrev till FPA 

Banken ska posta skuldebrevet för studielånet i original till FPA försett med anteckning om överföring inom en månad efter det att FPA betalat lånet till banken utifrån borgensansvar.

Läs mer

Senast ändrad 8.6.2023