När börjar återbetalningen av studielånet? | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

När börjar återbetalningen av studielånet?

Återbetalningen av studielånet börjar i regel ungefär ett halvt år efter att banken har kapitaliserat räntorna på studielånet för sista gången. Banken kapitaliserar räntorna ännu under en termin efter den sista terminen med studiestöd (extra kapitaliseringstillstånd). Om den studerande får studiestöd sista gången till exempel våren 2022, kapitaliserar banken räntorna ännu i december 2022. Återbetalningen av studielånet börjar i det här fallet i regel tidigast i juni 2023.

Återbetalningen av studielånet kan börja redan före den studerande utexamineras eller avslutar sina studier i följande situationer:

  • då utbetalningen av studiestöd har upphört på grund av att stödmånaderna har tagit slut 
  • då studiestödet har dragits in på grund av otillräcklig framgång i studierna 
  • då studiestödet har dragits in på den studerandes egen begäran på grund av att inkomstgränserna har överskridits
  • då studiestödet har dragits in på den studerandes egen begäran för en längre tid, till exempel på grund av föräldraledighet.

FPA ger bankerna rätt att kapitalisera räntan på studielånet, men kan inte berätta närmare för kunden när återbetalningen av studielånet börjar eller huruvida kunden kan få amorteringsfria perioder. Här är det fråga om en överenskommelse mellan kunden och banken. FPA uppmanar i dylika fall kunden att kontakta banken. 

Det lönar sig i regel inte för den studerande att börja betala tillbaka studielånet före utgången av den månad då examen avläggs. Vårterminen slutar 31.7 och höstterminen 31.12. Om den studerande börjar betala tillbaka studielånet under studiernas gång eller före utgången av den månad då examen avläggs kan det minska studielånskompensationens belopp. 

Betalningsarrangemang

Kunden avtalar med banken om arrangemangen för återbetalning av studielånet. FPA kan inte fastställa storleken på återbetalningsposten och man ska inte be kunden kontakta FPA i ärenden som gäller storleken på betalningsposten.

Återbetalningstid

Statsgarantin för studielån är giltig 30 år från det att den första låneraten lyfts. Återbetalningstiden för studielånet ska fastställas så att kunden hinner betala tillbaka studielånet under den tid som garantitiden gäller.

Gäldenärens död

Indrivningen av studielånet frångås helt om kunden avlider. Om en företrädare för dödsboet frågar banken om studielånets saldo kan banken meddela dödsboet att FPA i egenskap av borgensman betalar studielånet till banken och avstår från indrivning av studielånet. FPA informerar dödsboet om att man avstår från indrivning. Läs mer om betalningsyrkande vid dödsfall

Läs mer

Senast ändrad 27.9.2023