Vem kan få studielån? | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Vem kan få studielån?

Studerande som får studiepenning från FPA eller vuxenutbildningsstöd från Sysselsättningsfonden kan beviljas statsgaranti för studielån. När FPA har beviljat lånegaranti till den studerande kan den studerande ansöka om lån från den bank hen har valt. Statsgarantin är giltig i högst 30 år från det att hen lyfter den första låneposten. Läs mer om statsgaranti

Den studerande kan inte få statsgaranti för studielån om ett studielån den studerande tidigare haft drivs in av FPA. Den studerande kan dock ansöka om beviljande av lånegaranti av särskilda skäl. Statsgaranti för studielån beviljas inte heller studerande som avtjänar frihetsstraff.

Studielånets belopp

Beloppet av det statsgaranterade studielånet beror på den studerandes ålder och var den studerande studerar. 

De statsgaranterade lånebeloppen från och med 1.8.2024
Studerandeeuro/månad
Under 18 år, annan än högskolestuderande400
Fyllt 18 år, annan än högskolestuderande850
Högskolestuderande850
Studerande med vuxenutbildningsstöd (i Finland)850
Studerande utomlands1 000
De statsgaranterade lånebeloppen fram till 31.7.2024
Studerandeeuro/månad
Under 18 år, annan än högskolestuderande300
Fyllt 18 år, annan än högskolestuderande650
Högskolestuderande650
Studerande med vuxenutbildningsstöd (i Finland)650
Studerande utomlands800

 

FPA beviljar statsgaranti för studielån till maximalt belopp. Om en högskolestuderande till exempel har lyft studielånet för hela läsåret, kan den studerande inte längre få garanti för ytterligare lån för samma tid. Om den studerande emellertid reser för att avlägga en studieperiod utomlands (till exempel utbytesstudier) under läsåret eller ansöker om studiestöd för sommarmånader, kan den studerande beviljas garanti för ytterligare lån. 

FPA kan justera beloppet av statsgarantin under läsåret om den studerandes förhållanden förändras. FPA skickar de justerade uppgifterna till den bank som beviljat lånet och banken kontrollerar uppgifterna varje gång den studerande lyfter en lånepost.

Om garantibeloppet höjs i samband med justeringen, ska den studerande ansöka separat om ytterligare lån hos banken. En sådan situation kan uppstå till exempel om en studerande som studerar vid en finländsk läroanstalt reser för att avlägga en studieperiod utomlands under läsåret. Garantibeloppet kan också minska i samband med justeringen. FPA skickar de justerade uppgifterna till den bank som beviljat lånet och banken justerar det beviljade lånets belopp så att det motsvarar garantin.

Ansöka om studielån

Den studerande ska ansöka om lånegaranti hos FPA. Lånegaranti kan beviljas tidigast från början av den månad då ansökan inkom.

Om den studerande studerar vid en högskola och har studiepenning får hen automatiskt ett beslut om statsgaranti för studielån. Lånegaranti behöver inte sökas separat.

Om den studerande studerar på andra stadiet ska hen ansöka om lånegaranti på samma gång som hen ansöker om studiepenning och eventuellt bostadstillägg.

Om den studerande har beviljats statsgaranti för hela studietiden får hen beslut om statsgarantin för ett läsår i taget (1.8–31.7). Beslutet som gäller för nästa läsår får den studerande automatiskt i juli, utan separat ansökan. Den studerande får däremot inget beslut om garantin ifall FPA i egenskap av borgensman har betalat den studerandes tidigare studielån.

Den studerande kan i studiestödsbeslutet kontrollera de maximala lånebeloppen, låneposterna och datum då låneposten i fråga tidigast och senast kan lyftas. Den studerande ser också uppgifterna i MittFPA, som är FPA:s e-tjänst för privatpersoner.

Om FPA beviljar statsgaranti för studielån till den studerande kan den studerande ansöka om studielån hos en bank enligt eget val. Det är banken som beslutar om lånet ska beviljas. Den studerande ska ansöka om studielån och komma överens med banken om hur lånet ska lyftas i god tid före den sista dagen då lånet kan lyftas. Garantin gäller fram till den sista dag då lånet kan lyftas. Om den sista dagen då lånet kan lyftas tidigareläggs skickar FPA de ändrade uppgifterna om garantin till den bank som beviljat lånet. Läs mer om förmedling av uppgifter mellan FPA och banken. 

Senast ändrad 1.7.2024