Läkemedelsersättningar | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Läkemedelsersättningar

FPA ersätter kostnaderna för läkemedelspreparat, kliniska näringspreparat och bassalvor när de har ordinerats på recept för att behandla en sjukdom. På de här webbsidorna avses med läkemedel alla de preparat som nämns ovan. 

Initialsjälvrisk på 50 euro

FPA ersätter läkemedelskostnader efter att du har betalat en årlig initialsjälvrisk på 50 euro för dina läkemedel. Innan du har betalat 50 euro för läkemedel betalar du dina mediciner själv helt och hållet.

Initialsjälvrisken gäller inte barn och unga. Initialsjälvrisken tillämpas först från början av det år då den unga fyller 19 år.

Direktersättning på apoteket

Du får i allmänhet ersättning för dina läkemedel direkt på apoteket. Apoteken har uppdaterad information om hur mycket du har betalat i initial- och årssjälvrisk.

Ersättningens storlek

Ersättningens storlek beror på läkemedlet och på de ersättningsrättigheter som du har beviljats. 

Det finns tre ersättningsklasser: grundersättning, lägre specialersättning och högre specialersättning.

Årssjälvrisk (takbelopp) för läkemedelskostnader

Årssjälvrisken, det vill säga takbeloppet, betyder det maximala belopp som du själv betalar för ersättningsgilla läkemedel under ett år. Också initialsjälvrisken räknas in i årssjälvrisken. År 2023 är årssjälvrisken 592,16 euro. 

När du har betalat det här beloppet har du rätt till tilläggsersättning. Tilläggsersättningen innebär att du under resten av året endast betalar en självrisk på 2,50 euro för varje läkemedel som FPA betalar ersättning för.

Om ditt receptbelagda läkemedel är dyrare än läkemedlets referenspris och du motsätter dig att läkemedlet byts ut till ett billigare synonymläkemedel, betalar du utöver självrisken på 2,50 euro den andel som överstiger referenspriset.

Läs mer om 

Läs mer

Senast ändrad 14.5.2024