Företagares ansökan om ersättning för företagshälsovård | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Företagares ansökan om ersättning för företagshälsovård

De här sidorna innehåller information till producenter av företagshälsovårdstjänster om hur man ansöker om företagshälsovårdsersättning för företagare.

Ingå avtal med företagare om företagshälsovård

Det är frivilligt för en företagare att ordna företagshälsovård åt sig själv. Om företagaren ordnar med egen företagshälsovård måste han eller hon ingå ett företagshälsovårdsavtal.

En företagare som fungerar som arbetsgivare kan ha ett gemensamt avtal om företagshälsovård med sina anställda. Då ska det av avtalet framgå att det även gäller företagaren själv.

Om företagaren vill ha en annan nivå på sin egen företagshälsovård (t.ex. mer omfattande sjukvård) ska man komma överens om detta i företagshälsovårdsavtalet och företagaren ska ansöka separat om ersättning för sina egna utgifter genom ansökningsförfarandet för företagare. Skillnaden ska också framgå i verksamhetsplanen för företagshälsovården.

Kontrollera i samband med årets första besök

I samband med årets första besök ska företagshälsovården kontrollera

  • om företagaren betalar FöPL- eller LFöPL-försäkring
  • om FöPL- eller LFöPL-företagaren arbetar ensam eller har anställda.

Om en företagare inte har en FöPL- försäkring eller en LFöPL-försäkring har företagaren inte rätt till ersättning för företagshälsovård.

Ersättning för företagshälsovårdskostnader kan ändå beviljas företagare och lantbruksföretagare som har rehabiliteringsstöd eller olycksfallspension, även om FöPL- eller LFöPL-försäkringen inte är i kraft. En LFöPL-företagare får den statliga andelen för gårdsbesök endast om han eller hon använder ansökningsförfarandet för företagare.

Ansökningssätt – ensamföretagare eller arbetsgivarföretagare

Ensamföretagare

Om företagaren arbetar ensam ska ersättning sökas enligt ansökningsförfarandet för företagare. Vid ansökningsförfarandet för företagare ska serviceproducenten

Arbetsgivarföretagare

Om företagaren har anställda väljer företagaren om han eller hon vill använda ansökningsförfarandet för företagare eller ansökningsförfarandet för arbetsgivare. Förfarandet kan inte bytas mitt under kalenderåret.

  • Om företagaren använder ansökningsförfarandet för företagare ska serviceproducenten
  • Om en företagare som är arbetsgivare använder sig av ansökningsförfarandet för arbetsgivare ansöker företagaren om ersättning för sina företagshälsovårdskostnader på samma gång och med samma blankett som  för de anställdas kostnader. Man ansöker om ersättning en gång per år.
    Serviceproducenten

Ansökningstid

Om företagaren använder sig av redovisningsförfarande är ansökningstiden 6 månader från det att tjänsterna tillhandahölls.

Om redovisningsförfarande inte används ansöker företagaren själv om ersättning. Ansökningstiden är 6 månader från att tjänsterna betalades.

Observera detta om ansökningsförfarandet för arbetsgivare

Om en företagare som fungerar som arbetsgivare väljer att ansöka om ersättning som arbetsgivare, görs ansökan om ersättning för företagshälsovårdskostnaderna för både företagaren och arbetstagarna på samma blankett (se Blanketter och ifyllningsanvisningar for arbetsgivare).

För att ansökningsförfarandet för arbetsgivare ska kunna användas förutsätts det att både företagarens och arbetstagarnas företagshälsovård antecknas i samma företagshälsovårdsavtal och verksamhetsplan. Därtill ska omfattningen av företagshälsovården vara den samma både för företagaren och för de anställda.

Om företagaren omfattas av andra tjänster än arbetstagarna ska företagaren ansöka separat om ersättning för sina egna utgifter genom ansökningsförfarandet för företagare.

Rätt ansökningssätt säkerställer smidig handläggning av ansökan

FPA måste handlägga ansökningar från arbetsgivare och ansökningar från företagare på olika sätt eftersom till exempel ansökningstid, sättet som ersättningen beräknas på och maximibeloppen är olika.

FPA kan inte behandla en ensamföretagares företagshälsovårdsuppgifter om de är angivna på arbetsgivarens ansökningsblankett. Om en ensamföretagare söker ersättning med en arbetsgivarblankett måste handläggaren begära tilläggsutredningar av både företagaren och serviceproducenten. Detta fördröjer utbetalningen av ersättning.

Läs mer

Vad tycker du om sidan?