Reseersättning | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Reseersättningar

Det här avsnittet innehåller information för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården om de reseersättningar som FPA betalar ut. 

FPA ersätter kundens nödvändiga och behövliga resor som hänför sig till

  • behandling av sjukdom
  • graviditet
  • förlossning
  • rehabilitering, när den grundar sig på ett rehabiliteringsbeslut av FPA eller den offentliga hälso- och sjukvården.

I vissa fall kan FPA ersätta kostnaderna även för en följeslagares eller en familjemedlems resor.

Vad ersätter FPA?

I regel ersätter FPA kundernas resor enligt det billigaste tillgängliga färdsättet. Vid bedömningen av det billigaste tillgängliga färdsättet beaktas kundens hälsotillstånd och trafikförhållandena.

Reseersättning beviljas i regel högst enligt kostnaderna för en resa från kundens stadigvarande hemadress till närmaste undersöknings- eller vårdenhet där kunden kan få den undersökning och behandling som han eller hon behöver. Kundens stadigvarande adress har registrerats i befolkningsdatasystemet.

Om kunden insjuknar akut på en främmande ort kan man i fråga om offentlig sjukvård bevilja reseersättning för en resa till det ställe där kunden fått vård, och i fråga om privat sjukvård för en resa till den undersöknings- eller vårdenhet som ligger närmast vistelseorten.

Självrisk

Självrisken är högst 25 euro för en enkelresa. Årssjälvrisken, det vill säga takbeloppet för resekostnader, är 300 euro. Även resekostnader som understiger 25 euro räknas in i årssjälvrisken. Om resan kostar t.ex. 10 euro betalar kunden 10 euro för resan, och det beloppet räknas in i årssjälvrisken. När årssjälvrisken har överskridits behöver kunden inte betala någon självrisk för sina resor under resten av året.

Senast ändrad 24.5.2023

Vad tycker du om sidan?