Resmål | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Resmål

På den här sidan finns information för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården om ersättning för resor till sjukvård.

Reseersättning beviljas i regel för resor till närmaste undersöknings- eller vårdenhet inom den privata eller offentliga hälso- och sjukvården där kunden kan få sådan nödvändig undersökning eller vård som avses i sjukförsäkringslagen.

Om kunden insjuknar akut på en främmande ort kan man i fråga om offentlig sjukvård bevilja reseersättning för en resa till det ställe där kunden fått vård, och i fråga om privat sjukvård för en resa till den undersöknings- eller vårdenhet som ligger närmast vistelseorten.

Offentlig hälso- och sjukvård

Kundens resa till närmaste hälsovårdscentral eller offentliga sjukhus ersätts oberoende av vilken vård kunden har fått där.

FPA betalar dock ingen reseersättning om det är fråga om vaccinering, screening, hälsoundersökning eller hämtande av förbrukningsartiklar. Ersättning betalas inte heller när man har transporterat ett prov eller ett hjälpmedel, men inte kunden.

Valfriheten inom den offentliga hälso- och sjukvården

Om kunden har valt vårdenheten med stöd av valfriheten inom hälso- och sjukvården, ersätts en resa till primärvården högst enligt vad en resa till den egna kommunens eller samkommunens huvudhälsovårdscentral skulle kosta. Huvudhälsovårdscentralen är den hälsovårdscentral som tillhandahåller den mest omfattande hälso- och sjukvården i kommunen eller samkommunen.

En resa som görs för åtgärder inom den specialiserade sjukvården ersätts högst enligt vad en resa till det egna välfärdsområdets universitetssjukhus skulle kosta.

På intyget (SV 67r) ska du i så fall i punkt 2, Besöksuppgifter, ange att kunden har valt vårdenheten med stöd av valfriheten inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Privat hälso- och sjukvård

Resor till privatläkare och verksamhetsenheter inom den privata hälso- och sjukvården ersätts när undersökningen eller behandlingen i fråga ersätts från sjukförsäkringen. Resorna ersätts enligt vad en resa till närmaste ändamålsenliga vårdenhet skulle kosta.

Närmaste vårdenhet fastställs enligt nivåstruktureringen av vården inom den offentliga hälso- och sjukvården. Som närmaste vårdenhet betraktas en hälsovårdscentral, om den privata vården getts av till exempel en allmänläkare, tandläkare eller fysioterapeut.

Om kunden har anlitat en specialistläkare eller specialisttandläkare betraktas närmaste universitetssjukhus som närmaste vårdenhet.

Observera att man inom den privata hälso- och sjukvården kan ge kunden ett intyg för reseersättning (SV 67r) endast när den vård som getts eller den undersökning som gjorts kan ersättas från sjukförsäkringen. Ange i så fall i punkt 4, Syftet med besöket, att det är fråga om sjukdom eller någon annan orsak (t.ex. rehabilitering som ordnas av den offentliga hälso- och sjukvården).

Ange också vem som gett vården i punkt 5, Privat hälso- och sjukvård. Om vården ges av någon annan än en läkare ska man på intyget anteckna undersökningen eller behandlingen i fråga.

Om kunden har en betalningsförbindelse eller en servicesedel

Om kunden har en betalningsförbindelse från hälso- och sjukvården eller socialväsendet och den baserar sig på en läkarremiss, ersätts resan till den vårdenhet där

  • de undersökningar som hänför sig till behandlingen av sjukdomen har utförts
  • vården har getts
  • rehabiliteringen har ordnats.

Ange på intyget i punkt 2, Besöksuppgifter, att resan gäller undersökning, behandling eller rehabilitering som kommunen, samkommunen eller sjukvårdsdistriktet ordnat genom betalningsförbindelse eller genom att köpa tjänsten.

Anteckna också namnet på enheten inom hälso- och sjukvården eller rehabiliteringsenheten för vilken betalningsförbindelsen har beviljats.

Ersättningarna för resekostnader ändras 1.1.2021 i situationer där vården betalas med servicesedel. De här resorna ersätts i fortsättningen på samma sätt som resor till en vårdenhet som patienten valt med stöd av bestämmelserna om valfrihet i hälso- och sjukvårdslagen. I praktiken innebär detta att resekostnaderna ersätts enligt kostnaderna för resor till huvudhälsovårdscentralen i den egna boendekommunen eller samkommunen.

Ange i punkt 3 om det är fråga om en resa som gjorts med servicesedel.

Rehabilitering

För kunder som deltar i FPA-rehabilitering ersätts resan i regel till det rehabiliteringsställe som FPA:s beslut om rehabilitering gäller.

Om resan gäller rehabilitering som ordnas av den offentliga hälso- och sjukvården ska man på intyget SV 67r i punkt 2, Besöksuppgifter, ange att det är fråga om rehabilitering som grundar sig på en betalningsförbindelse från kommunen eller samkommunen.

Anpassningskurs

Resor till anpassningskurser ersätts om deltagaren sökt sig till kursen på remiss av läkare och kursen innefattar vård, undersökning eller vårdhandledning som ges av en läkare eller en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Kursarrangören antecknar på intyget vem som har skrivit remissen till anpassningskursen. Som bilaga till ansökan behövs dessutom kursprogrammet.

Konditionshöjande rehabiliteringskurs

FPA ersätter inte resekostnader i anslutning till konditionshöjande rehabiliteringskurser.

Vetenskaplig undersökning

FPA ersätter inte resor som hänför sig till deltagande i en vetenskaplig undersökning.

Läs mer

Vad tycker du om sidan?