Intyg för reseersättning, SV 67r | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Intyg för reseersättning, SV 67r

En kund som ansöker om ersättning för en resa med ett specialfordon (t.ex. med taxi) behöver ett intyg (Intyg över reseersättning, SV 67r) som en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården har skrivit ut. 

Intyget ska alltid fyllas i av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, inte av kunden själv.

Den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården bedömer utifrån kundens sjukdom eller aktuella hälsotillstånd vilket fordon kunden kan färdas med, och anger fordonet på det intyg som ges till kunden (SV 67r, punkt 7). Intyget kan också skrivas ut för en resa med allmänt färdmedel.

  • Intyget behövs inte för en enskild taxiresa som hälso- och sjukvården beställer.
  • Så här får yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården blanketten
  • Så här fyller man i blanketten
  • Förhandsintyg
  • Intyg som gäller tills vidare

Intyget behövs inte för en enskild taxiresa som hälso- och sjukvården beställer

Om du beställer en enskild resa åt kunden från vårdenheten till hemmet behöver kunden inget separat intyg, utan samtalet till det beställningsnummer i landskapet i fråga som är avsett för hälso- och sjukvården motsvarar intyget för reseersättning (SV 67r). Om kunden har rätt att resa ensam ska du komma ihåg att nämna det när du beställer resan.

Observera att numren är avsedda endast för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

För andra resor än enskilda resor som hälso- och sjukvården beställer behöver kunden fortfarande intyget SV 67r.

Så här får yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården blanketten

FPA rekommenderar att man i första hand använder organisationens egna datasystem. Du får information om patientdatasystemet av programleverantören.

Du kan arkivera intyget i Patientdataarkivet och med patientens samtycke skicka det  elektroniskt till FPA, om din organisation har tagit i bruk de nya egenskaperna i patientdatasystemet.

Dessutom kan blanketter fås via följande tjänster:

Blanketten SV 67r kan vid behov även beställas från FPA:s blankettförråd på adressen lomakevarasto@kela.fi.

Så här fyller du i blanketten

Du kan utfärda intyg SV 67r.

  • för en enskild resa
  • för en viss tid 
  • tills vidare.

Motivera behovet av specialfordon, om kunden behöver en följeslagare eller om samåkning inte är lämpligt på grund av kundens hälsotillstånd.

Underteckna intyget och fyll även i ort, datum och tjänsteställning på blanketten.

Om intyget undertecknas av någon annan än en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården (t.ex. en avdelningssekreterare) ska på intyget antecknas namnet på den läkare eller den yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården vars tillstånd anlitandet av specialfordon grundar sig på.

Om det handlar om att det är nödvändigt att en familjemedlem deltar i vården eller behandlingen av patienten (t.ex. vårdmöte) kan endast en läkare ge en motivering och underteckna intyget.

Inom den privata hälso- och sjukvården kan man skriva ut intyget SV 67r endast om den vård som getts eller den undersökning som gjorts kan ersättas i enlighet med sjukförsäkringslagen. Läs mer om reseersättningar inom den privata hälso- och sjukvården.

Förhandsintyg

Du kan på förhand ge kunden intyget SV 67r till exempel för en kommande sjukhusresa eller för en resa till FPA-rehabilitering. I sådana fall ska du på blanketten anteckna till vilket sjukhus eller till vilken rehabiliteringsinrättning resan görs. 

Kunden behöver inget separat intyg från den vårdenhet som han eller hon transporteras till.

Intyg som gäller tills vidare

Du kan skriva ut ett intyg för specialfordon som gäller tills vidare till exempelvis för en kund som ofta reser till en enhet inom hälso- och sjukvården och vars hälsotillstånd kräver att specialfordon (t.ex. taxi) används under en lång tid.

Intyget duger på alla resor som ersätts av FPA och som görs till en enhet inom den offentliga hälso- och sjukvården eller till rehabilitering som ordnas av FPA.

På blankett SV 67r ska du i punkt 11, Motivering och ytterligare uppgifter, ange en separat motivering till det långvariga behovet av specialfordon (punkt 6). Ange ett lämpligt specialfordon i punkt 7 på blanketten.

Om kunden på grund av sin sjukdom eller sitt hälsotillstånd inte kan samåka ska du i punkt 8 ange hur länge rätten att resa ensam gäller (start- och slutdatum).

Uppmana kunden att lämna in det långvariga intyget om rätt att anlita taxi (SV 67r) till FPA. Uppgifterna på intyget skickar FPA vidare till beställningscentralen i landskapet för att sparas där. Se FPA:s postadresser.

 Läs mer

Senast ändrad 24.5.2023

Vad tycker du om sidan?